1. Du är här:
  2. Kemisk fysik
  3. Start

Kemisk fysik

Avdelningen för kemisk fysik bildades hösten 2011 genom sammanslagning av den tidigare molekylfysik- och en del av kvantkemiavdelningen. Den har cirka 30 medlemmar inräknat forskande lärare, postdoktorer, doktorander, examensarbetare och gästforskare.

Forskningen på avdelningen är inriktad mot grundläggande aspekter av molekylers struktur, reaktionsdynamik och -kinetik samt deras växelverkan med elektroner och elektromagnetiska fält. Ett signum för avdelningen är att detta görs i en anda av nära samverkan mellan starka teoretiskt respektive experimentellt inriktade forskargrupper. Forskningsområdena innefattar molekylär astrofysik och -biologi, vattnets struktur och dynamik, ultrasnabb molekylär dynamik i gasfas och ytreaktioner, elektron-molekylär jon-växelverkan, teori för primära kemiska reaktioner samt energirelaterad forskning på färgämnesbaserade solceller och bränsleceller. En avsevärd del av forskningen utförs vid storskaliga externa forskningsanläggningar, såsom LCLS- och XFEL-röntgenfrielektronlasrarna, elektronsynkrotroner och radioteleskop. Avdelningen har ett laboratorium för ultrasnabb laserspektroskopi med utrustning för ultrasnabb laserbaserad elektronspektroskopi med koincidensdetektion av joner och generering av höga ordningars övertoner av laserljuset (eng. förk. HHG) samt tidsupplöst vibrationsspektroskopi på ytor via summafrekvensgenerering. Den dubbla jonlagringsringen DESIREE möjliggör studier av viktiga joners struktur och reaktioner i en kall omgivning, inbegripet stora molekyler som fullerener, polyaromatiska kolväten och kluster.