1. Du är här:
  2. Fysikum
  3. Forskning
  4. Forsknings­avdelningar

Forskningsavdelningar på Fysikum

Vid Fysikum bedrivs forskning i såväl teoretisk som experimentell fysik. Forskningen är organiserad i sju forskningsavdelningar. Inom dessa avdelningar bedrivs forskningen oftast i projektform, ibland i samarbete mellan flera forskningsavdelningar vid Fysikum och ofta också i samarbete med forskargrupper vid andra lärosäten och forskningsinstitut.

Varje forskningsavdelning har sin egen hemsida, där avdelningens verksamhet och medlemmar presenteras närmare.

Den nuvarande avdelningsstrukturen trädde i kraft den 1 oktober 2011, då de sju avdelningarna bildades ur de elva tidigare forskargrupperna.

Atomfysik

Avdelningen bedriver grundläggande experimentell och teoretisk forskning kring atomära systems egenskaper och atomära kollisionsprocesser i vid mening. Experimenten genomförs bland annat vid DESIREE-anläggningen på Fysikum, en ny mycket kraftfull facilitet för olika typer av experiment med joner av atomer, molekyler och kluster vid låga temperaturer. Vi bedriver forskning om atomers växelverkan med elektromagnetisk strålning under extremt korta tidsskalor (attosekunder) och vi studerar antiväte. Vi utvecklar för närvarande nära kopp­lingar till andra discipliner, speciellt till astrofysiken, men även till atmosfärs­vetenskap och biofysik på molekylär nivå.

Elementarpartikelfysik

Avdelningen bedriver verksamhet inom experimentell elementarpartikelfysi och astropartikelfysik. Aktuella projekt inkluderar sökandet efter Higgs-partikeln, studiet av hadroner som innehåller b-kvarkar samt studier av neutrinos från universum.

Instrumenteringsfysik

Avdelningen är engagerad i olika forskningsprojekt gällande instrumentering inom områdena acceleratorfysik, detektorer för kärn- och partikelfysik samt kontroll- och datasamlingssystem.

Kemisk fysik

Verksamheten inom avdelningen innefattar teoretiska och experimentella aspekter på molekylära strukturer och fundamentala processer i många olika sammanhang - fr ån egenskaper hos enstaka molekyler och rent vatten till astrobiologi, heterogen katalys och energiomvandling.

Kondenserad materia och kvantoptik

Forskningen inom Avdelningen för kondenserad materia och kvantoptik är både experimentell och teoretisk. Forskningen fokuserar på genuint kvantmekaniska fenomen hos ljus och materia, och har flera potentiella tillämpningar inom kvantinformationsteknologi, kvantelektronik och nanoteknologi. Teoretiskt arbete pågår också inom andra områden av fysiken.

Kosmologi, astropartikelfysik och strängteori

Avdelningen bedriver en bred forskning inom teoretisk och experimentell partikelastrofysik och kosmologi. Supernovor och gravitationslinser används för avståndsmätningar som syftar till bättre förståelse av mörk materia och mörk energi. Medlemmar i avdelningen forskar också inom astrofysik med gammastrålning, speciellt rörande indirekt detektion av mörk materia. På teorisidan jobbar vi främs med modeller som bygger paring; supersymmetri och supersträngar och möjliga förklaringar för den mörka energins natur.

Medicinsk strålningsfysik

Forskningen i medicinsk strålningsfysik fokuserar i första hand på optimering av strålbehandling, och flera pågående projekt är kopplade till Karolinska Universi­tetssjukhusets racetrack-mikrotron i Solna, och till planerna på en anläggning för strålbehandling med lätta joner. Det finns även några forskningsprojekt inom nuklearmedicin och MR.

Forskarutbildningen

Forskarutbildningen är i hög grad integrerad i forskningsavdelningarnas verksamheter. Forskarutbildningen presenteras på sin egen sida.

Forskarstudenternas intressen tillvaratas av doktorandrådet som har en egen websida.

Forskningsinformation

Följer du länkarna till de enskilda forsknings­avdelningarna så hittar du mycket informa­tion om den forskning som bedrivs vid Fysikum.

Vill du ställa en enkel fråga om fysik eller forskning i fysik rekommenderar vi ett besök vid www.forskning.se.

Arbetar du inom media eller industri och behöver komma i kontakt med en forskare som kan svara mer djupgående på frågor inom ett specifikt område så kan du kontakta Fysikums informationsansvariga via e-post fysinfo@fysik.su.se så blir du kontaktad av en lämplig person.