Alt

Foto ©Florian Kühnel

 

Postdoktor i fysik med lagrade jonstrålar

Ref. nr SU FV-2293-17
Fysikum söker en postdoktor för experimentella studier av joners inneboende egenskaper och för studier av deras växelverkan med ljus och med partiklar.
Vid Fysikum har man utvecklat ett unikt instrument, DESIREE, där man kan lagra jonstrålar vid temperaturer av bara några få Kelvin för studier av reaktioner med positivt och/eller negativt laddade atomer, molekyler och kluster och för olika typer av spektroskopiska studier. En av målsättningarna för projektet är att utveckla metoder för precisionsmätningar av de energier med vilka elektroner binds till atomer eller molekyler av olika slag. Dessa energier bestämmer i sin tur hur negativt laddade joner, så kallade anjoner, kan överleva i olika miljöer med olika typer av strålningsfält och laddade partiklar – till exempel i interstellära medier eller i planeters eller stjärnors atmosfärer.

Sista ansökningsdag: 2017-08-01.

Mer information här.

 


Available jobs

 

Postdoctoral Fellow in Physics with Stored Ion Beams

Reference number SU FV-2293-17
The Department of Physics seeks a postdoc for experimental studies of inherent properties of ions and for studies of ion-interaction with light and with particles.
The department has developed a unique instrument, DESIREE, where ion-beams can be stored at temperatures of only a few Kelvin for studies of reactions with positively and/or negatively charged atoms, molecules, and clusters. One of the goals of the project is to develop methods for precision measurements of electron binding energies in negative ions. These energies, in turn, are important factors that determine how negative ions (anions) survive in different environments with different radiation fields and in the presence of other charged or neutral particles. Examples of such environments are interstellar media or planetary or stellar atmospheres.

Deadline for applications: 1 August 2017

More information here.