Alt

Foto ©Florian Kühnel

Administrativ chef

Ref. nr SU FV-2916-17
Fysikum är en av Stockholms universitets stora institutioner. Personalen består av cirka 240 personer, inklusive doktorander, och den ekonomiska omslutningen är ungefär 250 milj kr.
Som administrativ chef på Fysikum har du ett brett ansvarsområde i en dynamisk internationell miljö. Du är direkt underställd prefekten och ansvarar för ett ändamålsenligt administrativt stöd för hela institutionen, vilket innebär att leda och fördela arbetet kring ekonomi, personaladministration, studieadministration och diarie- och arkivhantering. I din roll som chef kommer du även att arbeta med budget, uppföljning, prognoser och strategisk ekonomisk planering.
En viktig del i arbetet är att utveckla den administrativa avdelningens kvalitetsarbete och arbetssätt. För att lyckas med detta är en utvecklad och lyhörd dialog med administratörer samt övriga delar av verksamheten helt central. Avdelningen består för närvarande av tolv medarbetare inom personal, ekonomi, administration, kommunikation och studievägledning.

Sista ansökningsdag: 2017-10-06.

Mer information här.

 

Studievägledare (vikariat)

Ref. nr SU FV-2874-17
Som studievägledare kommer du i första hand att ansvara för informationsspridning och kontakt gentemot nuvarande och presumtiva studenter inom grundutbildningen, liksom för institutionens alumnnätverk. Studievägledningen sker via personliga samtal, telefon och e-post. Vi behöver därför dig som på ett engagerat och professionellt sätt kan vägleda studenterna att klargöra sin kompetens, göra väl underbyggda val och att nå full potential i sina studier.
En viktig del av arbetet är även att ansvara för Fysikums deltagande i olika evenemang, till exempel SACO-mässan, Öppet hus och arbetsmarknadsdagar, samt att samordna upprop och informationsträffar. Du kommer att inneha en central roll i studieadministrationen och jobba nära övriga studievägledare, studentexpeditionen och studierektorerna.

Sista ansökningsdag: 2017-10-06.

Mer information här.

 

Doktorand i experimentell elementarpartikelfysik

Ref. nr SU FV-2653-17
ATLAS-experimentet har den största detektorn vid Large Hadron Collider (LHC) på CERN. Data från experimentet används för att utforska de minsta byggstenarna i universum och hur dessa växelverkar. En stor upptäckt gjordes redan år 2012, när det långa sökandet efter Higgspartikeln kunde krönas med en upptäckt. Higgspartikeln var den sista partikel som saknades i den så kallade standardmodellen för partikelfysik, en teori som kan förklara alla nuvarande resultat vid acceleratorexperimenten men som inte kan förklara en rad fenomen i universum (mörk materia, neutrinomassor, mm.).
Vi söker en person med social kompetens med förmågan att kunna samarbeta inom den stora ATLAS kollaborationen. Kandidaten bör känna stort intresse för partikelfysik, experimentella mätningar, datorbaserad dataanalys, nya analysmetoder och detektorteknik. Den utvalda kandidaten kommer att arbeta med analys av data från ATLAS experimentet i någon av två riktningar.

Sista ansökningsdag: 2017-10-01.

Mer information här.

 

Doktorand i experimentell kvantfotonik

Ref. nr SU FV-2652-17
Vi söker en begåvad och självständig doktorand som vill utveckla sin vetenskapliga karriär i en stimulerande miljö. Projektet kommer att utföras i den kvantoptikgrupp som leds av Ana Predojevic, qphotonics.fysik.su.se. Du som söker ska vara intresserad av kvantteknologi, speciellt kvantinformation och kvantkommunikation.
Projektet innefattar experimentella undersökningar av halvledarinbäddade kvantemitterare och fotonikstrukturer som är state-of-the-art. Projektet fokuserar på nya typer av källor för kvantljus, och deras användning i protokoll för kvantkommunikation.

Sista ansökningsdag: 2017-10-01.

Mer information här.

 


Available jobs

 

PhD student in experimental elementary Particle Physics

Reference number SU FV-2653-17
The ATLAS experiment is the largest detector at CERN’s Large Hadron Collider (LHC). The data from the experiment is used to explore the smallest constituents of the universe and how these interact with each other. A major discover was made in 2012 when the long search for the Higgs particle was finally crowned with success.
We are seeking a person with good social competence with the ability to work well within the large ATLAS collaboration. The candidate should have a strong interest in particle physics, experimental measurements, computer based data analysis, novel analysis techniques and detector technology. The selected candidate will work with analysis of the data from the ATLAS experiment in one of two suggested directions.

Deadline for applications: 1 October 2017

More information here.

 

PhD student in Experimental Quantum Photonics

Reference number SU FV-2652-17
We seek for a talented and independent graduate student who wishes to develop her/his scientific career in a friendly and stimulating environment. This doctoral degree project will be carried out in the quantum photonics group led by Ana Predojevic, qphotonics.fysik.su.se. The successful candidate should have interest in quantum technologies, specifically quantum information and communication.
The project implementation will involve experimental investigation of semiconductor embedded quantum emitters and state-of-the-art photonic structures. The project will focus on novel sources of quantum light and their use in quantum communication protocols.

Deadline for applications: 1 October 2017

More information here.