Alt

Foto ©Florian Kühnel

Postdoktor inom området axioners fysik, från kosmologi till kondenserade materiens fysik

Ref. nr SU FV-2869-17
Professor Frank Wilczeks forskargrupp vid Fysikum, i samarbete med Nordita, inbjuder ansökningar till en postdoktorsanställning i teoretisk fysik med inriktning mot axioner. Utlysningen innefattar kondenserade materiens analoger till axioner samt partikelfysik kring axioner och deras kosmologiska konsekvenser. Kandidater med intresse för experimentell design uppmuntras också att söka.
Denna utlysning är den första av flera som förväntas av Frank Wilczek, med målet att bygga en världsledande forskningsverksamhet relaterad till axioner.

Sista ansökningsdag: 2017-11-30.

Mer information här.

 

Postdoktor inom området kvantfysikens gränser -från kvantinformation till tidskristaller

Ref. nr SU FV-2870-17
Professor Frank Wilczeks forskargrupp vid Fysikum, i samarbete med Nordita, inbjuder ansökningar till en postdoktorsanställning i teoretisk fysik med inriktning mot frågor som vidgar kvantfysikens gränser. Forskningsområdet omfattar till exempel inriktningar som kvantinformation, tidskristaller och flerkroppsfysik med Rydberg-atomer, klämning och kvävevakanser.

Sista ansökningsdag: 2017-11-30.

Mer information här.

 

Postdoktor i partikelastrofysik och kosmologi

Ref. nr SU FV-3647-17
En eller fler postdoktorsanställningar finns tillgängliga för högt kvalificerade sökande, med tjänstgöring under ledning av professor Katherine Freese, inom ämnesområdena astropartikelfysik samt kosmologi. Anställningen finansieras med stöd från Vetenskapsrådet.
Forskningen kommer i huvudsak att omfatta teoretiska studier inom kosmologi och partikelfysik såsom mörk materia, LHC samt grundläggande egenskaper hos det tidiga universum genom användning av kosmologiska data.

Sista ansökningsdag: 2017-12-20.

Mer information här.

 

Postdoktor i observationell kosmologi och astrofysik

Ref. nr SU FV-3667-17
Postdoktorer ska anställas för arbete med prof. Ariel Goobar och/eller prof.Hiranya Peiris inom tidsdomänsastronomi och observationell kosmologi, inom studier av den storskaliga kosmiska strukturen med dr. Jens Jasche, samt inom numerisk relativistisk astrofysik med prof. Stephan Rosswog vid institutionen för astronomi. Forskningen kommer att i huvudsak omfatta studier av supernovor och deras användning inom kosmologi, dataanalys av den storskaliga strukturen, kosmologi av universums tidigaste skeden, elektromagnetiska motsvarigheter till gravitationsvågskällor samt tidsdomänsastronomi.
Postdoktorn kommer att delta i pågående forskningsaktiviteter inom kosmologi, relaterat till tester av fundamental fysik med storskaliga kosmologiska studier.

Sista ansökningsdag: 2018-01-15.

Mer information här.

 


Available jobs

 

Postdoctoral Fellow on Physics of Axions from Cosmology to Condensed Matter

Reference number SU FV-2869-17
The research group of Prof. Frank Wilczek at the Department of Physics in collaboration with Nordita invites applications for a postdoctoral position in theoretical physics connected to axions. The scope of the search includes condensed matter analogues of axions as well the particle physics around axions and their cosmological implications. Candidates with interest in experimental design are also encouraged to apply.
This position is the first in several appointments that are expected to be made by Frank Wilczek, with the goal to build a world leading research activity related to axions.

Deadline for applications: 30 November 2017

More information here.

 

Postdoctoral Fellow on Quantum Frontiers from Quantum Information to Time Crystals

Reference number SU FV-2870-17
The research group of Prof. Frank Wilczek at the Department of Physics in collaboration with Nordita invites applications for a postdoctoral position in theoretical physics with emphasis on topics that expand the frontiers of quantum physics. The subject of research could for example include directions such as quantum information, time crystals, and many-body physics accessed through Rydberg atoms, squeezing and nitrogen vacancies.

Deadline for applications: 30 November 2017

More information here.

 

Postdoctoral Fellow in Particle Astrophysics and Cosmology

Reference number SU FV-3647-17
One or more Postdoctoral openings will be available for outstanding individuals to work with Prof. Katherine Freese in the areas of particle astrophysics and cosmology. The position is funded by the Swedish Research Council.
The central research themes will be theoretical topics in cosmology and particle physics including dark matter, LHC, early universe physics, and learning about fundamental properties of the universe using cosmological data.

Deadline for applications: 20 December 2017

More information here.

 

Postdoctoral Fellow in Observational Cosmology and Astrophysics

Reference number SU FV-3667-17
Postdoctoral openings will be available for outstanding individuals to work in the areas of time domain astronomy and observational cosmology with Prof. Ariel Goobar and/or Prof. Hiranya Peiris, and in the rapidly developing area of non-linear cosmic large scale structure inference and statistical data analysis with Dr. Jens Jasche. The central research themes can involve: data analysis related to supernovae and their cosmological applications; strong and weak gravitational lensing; large scale structure data analysis; joint analysis of cosmological probes; early universe cosmology; electromagnetic counterparts of GW sources.
The positions involve research in time domain astronomy and observational cosmology, broadly related to testing fundamental physics with large cosmological surveys, mainly ZTF and LSST, as well as developing novel data analysis methods.

Deadline for applications: 15 January 2018

More information here.