Alt

Foto ©Florian Kühnel

Postdoktor i teori för kvantmateria

Ref. nr SU FV-4019-17
Forskargruppen Teori för kvantmateria, som är en del av forskningsavdelningen för kondenderad materia och kvantoptik vid Fysikum, inbjuder till ansökningar till en postdoktorsanställning för arbete inom gruppens forskningsområde, kof.fysik.su.se.
Gruppen studerar olika typer av kvantmateria, både sådan som direkt kan observeras i material och sådan som kan skapas artificiellt, såsom ultrakalla gaser och vissa kvantoptiska tillstånd. Forskningen angriper problemen med vitt skilda metoder som spänner från numeriska och symboliska beräkningar till kvantfältteori som använder avancerade begrepp från geometri och topologi.
Arbetsuppgifterna består av forskning inom de områden som beskrivs ovan samt deltagande i handledning av doktorander.

Sista ansökningsdag: 2018-01-21.

Mer information här.

 

Postdoktor för studier av mörk materia genom användning av GAIA-data

Ref. nr SU FV-0103-18
En eller fler postdoktoranställningar finns tillgängliga för högt kvalificerade sökande, med tjänstgöring under ledning av professor Katherine Freese, inom astrofysik genom användning av GAIA-data. Anställningen finansieras med stöd från Vetenskapsrådet.
Stockholms universitet har en forskargrupp av världsklass inom kosmologi vid Oskar Kleincentret för kosmopartikelfysik som samarbetar med en rad institutioner.
Arbetsuppgifterna inom forskningen kommer i huvudsak att omfatta studier inom fördelningen av mörk materia i vår galax med hjälp av GAIA-data samt angränsande ämnen.

Sista ansökningsdag: 2018-02-03.

Mer information här.

 

Postdoktor i kvantfotonik

Ref. nr SU FV-0142-18
Fysikum söker en postdoktor för anställning inom gruppen som bedriver forskning om kvantljuskällor. Projektets inriktning är forskning beträffande ny utrustning för generering av kvantljus för tillämpningar inom kvantkommunikation.
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av forskning inom de områden som beskrivs ovan samt deltagande i handledning av doktorander.

Sista ansökningsdag: 2018-02-28.

Mer information här.

 


Available jobs

 

Postdoctoral Fellow in Theory of Quantum Matter

Reference number SU FV-4019-17
The research group ‘Theory of Quantum Matter’ in the unit for Condensed Matter and Quantum Optics at the Department of Physics invites applications to a Postdoctoral position within the general area of the research done in the group, kof.fysik.su.se.
The group studies various forms of quantum matter in the context of solid state systems as well as artificial ones, such as those that are formed in ultra cold gasses, and certain states in quantum-optics. The methods that are used range from numerical and symbolic computations to quantum field theory calculations utilizing advanced concepts from geometry and topology.
The main responsibilities are research within the areas described above and participation in the supervision of PhD students.

Deadline for applications: 21 January 2018

More information here.

 

Postdoctoral Fellow for studies of Dark Matter using GAIA data

Reference number SU FV-0103-18
One or more postdoctoral openings will be available for outstanding individuals to work with Prof. Katherine Freese in the area of astrophysics using GAIA data. The position is funded by the Swedish Research Council.
Stockholm University has a world-class research group in cosmology at the Oskar Klein Centre for Cosmoparticle Physics, involved in a number of collaborations.
The central research themes will be using GAIA data to learn about the dark matter distribution in the Halo of our Galaxy and other topics.

Deadline for applications: 3 February 2018

More information here.

 

Postdoctoral Fellow in Quantum Photonics

Reference number SU FV-0142-18
The Department of Physics invites applications to a Postdoctoral position within the research group that conducts research on quantum light sources. The focus of the project is the investigation of novel devices for generation of quantum light for quantum communication applications.
The main responsibilities consist of research within the areas described above and participation in the supervision of PhD students.

Deadline for applications: 28 February 2018

More information here.