Alt

Foto ©Florian Kühnel

Doktorand i fysik med experimentell inriktning

Ref. nr SU FV-1037-17
Öppen utlysning – den mest kvalificerade kandidaten kan själv välja forskningsavdelning. Doktorandplatsen avser utbildning på forskarnivå inom något av ämnena fysik, kemisk fysik eller medicinsk strålningsfysik med inriktning mot experimentell verksamhet, med placering inom någon av Fysikums forskningsavdelningar:

 • atomfysik
 • elementarpartikelfysik
 • instrumenteringsfysik (instrumentering, kärnfysik, acceleratorfysik)
 • kemisk fysik
 • kondenserad materia och kvantoptik
 • kosmologi, astropartikelfysik och strängteori
 • medicinsk strålningsfysik.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Mer information här.

 

Doktorand i fysik med teoretisk inriktning

Ref. nr SU FV-1038-17
Öppen utlysning – den mest kvalificerade kandidaten kan själv välja forskningsavdelning. Doktorandplatsen avser utbildning på forskarnivå inom något av ämnena teoretisk fysik, kemisk fysik eller medicinsk strålningsfysik med inriktning mot teoretisk verksamhet, med placering inom någon av Fysikums forskningsavdelningar:

 • atomfysik
 • elementarpartikelfysik
 • kemisk fysik
 • kondenserad materia och kvantoptik
 • kosmologi, astropartikelfysik och strängteori
 • medicinsk strålningsfysik.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Mer information här.

 

Doktorand i direkta observationer av mörk materia

Ref. nr SU FV-1039-17
Avdelningen för kosmologi, astropartikelfysik och strängteori (CoPS) vid Stockholms universitetet utlyser en doktorandplats i astropartikelfysik. Doktoranden kommer att arbeta med XENON1T-, XENONnT- och Darwin-experimenten under handledning av dr Alfredo D. Ferella, och kommer att ingå i forskargruppen som leds av professor Jan Conrad.
XENON1T är för närvarande det mest känsliga experimentet i drift för direkt detektion av WIMP-genererad mörk materia. Experimentet representerar forskningsfronten med en två-fas (flytande-gas) xenonbaserad tidsprojektionskammare för direkt detektion av WIMPs.
Kollaborationen planerar en uppgradering av experimentet, till XENONnT, som kommer att öka känsligheten för det spinnoberoende WIMP-nukleontvärsnittet med omkring två storleksordningar.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Mer information här.

 

Doktorand i observationell kosmologi

Ref. nr SU FV-1040-17
Under det kommande årtiondet kommer mycket omfattande kosmologiska storskaliga studier att bringa nya insikter kring universums ursprung och utveckling. Fysik och astronomiinstitutionerna vid Stockholms universitet har nyligen gått med i Large Synoptic Survey Telescope (LSST), som förväntas tas i bruk under 2019.
LSST, en av nyckelfaciliteterna under de kommande två decennierna, kommer att avbilda hela södra himlavalvet med några dagars mellanrum genom sex filter under tio års tid. LSST kommer att möjliggöra datadrivna astronomiska upptäckter i en hittills aldrig skådat takt. Nya fenomen och astronomiska processer, sällsynta och extrema event är att vänta.
Vi söker kvalificerade kandidater till en doktorandplats under handledning av prof. Hiranya Peiris kring förberedelserna av LSST-projektet, däribland utvecklandet av tekniker som kommer att testas med data från föregående observationer. Doktorandprojektet kommer att fokusera på nya metoder för dataanalys och maskininlärningstekniker.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Mer information här.

 

Doktorand i experimentell partikelfysik

Ref. nr SU FV-1041-17
Gruppen för experimentell partikelfysik vid Stockholms universitet söker en doktorand för arbete inom ATLAS-experimentet vid CERN:s stora hadronkolliderare LHC. Fokus i ditt arbete kommer att ligga på analys av de data som ATLAS-experimentet registrerar, med du förväntas även att delta i arbete kopplat till själva detektorn.
ATLAS-gruppen vid Stockholms universitet har deltagit i uppbyggnaden av experimentet och är fortsättningsvis ansvariga för kalibrering och utveckling av detektorn, bl.a. den hadroniska kalorimetern och första nivåns trigger.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Mer information här.

 

Doktorand i experimentell astropartikelfysik med neutrinoobservatoriet IceCube

Ref. nr SU FV-1042-17
IceCube-observatoriet, vid den geografiska sydpolen i Antarktis, är världens största neutrinoteleskop. Det är ett samarbete mellan över 300 fysiker från 48 institutioner världen över. IceCube har ett brett spektrum av vetenskapliga målsättningar.
Neutrino-astropartikelgruppen vid Stockholms universitet har spelat en ledande roll i utvecklingen av neutrinoteleskop under 25 års tid, från pionjärprojektet AMANDA till IceCube- och DeepCore-detektorerna.
Gruppen söker nu kandidater till en doktorandanställning. Den sökande bör ha goda färdigheter inom dataanalys och/eller datorsimuleringar, och förväntas att bidra inom ett eller flera forskningsområden.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Mer information här.

 

Doktorand i teoretisk molekylfysik

Ref. nr SU FV-1043-17
Reaktiva processer som sker då positiva och negativa joner kolliderar eller elektronerkollisioner med molekylära joner är processer som har betydelse för hur molekyler bildas och förstörs i rymden, planetatmosfärer och andra typer av plasma. Dessa kollisioner studeras med hjälp av datorberäkningar där både elektron- och kärnrörelserna beskrivs kvantmekaniskt. Projektet går ut på att få en bättre förståelse av de mekanismer som styr dessa reaktioner och testa hur väl olika typer av approximationer fungerar.
De teoretiska studierna utförs i nära samarbete med den experimentella verksamhet på Fysikum som använder sig av jon-lagringsringen DESIREE för att studera kollisioner av motsatt laddade joner.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Mer information här.

 

Doktorand i teorin för topologiska faser

Ref. nr SU FV-1044-17
Vi erbjuder en öppen doktorandplats för en stark kandidat inom teorin för topologiska faser inklusive fraktionella Chern-isolatorer och Weyl-semimetaller. Avhandlingsarbetet är relaterat till projekten “Lokalitet kontra topologi i kvantmateria: designstrategier för icke-Abelska anyoner och topologiska kvantdatorer” (Wallenberg Academy Fellow) och “Kantrande Weylfermioner" (VR), under ledning av Emil J. Bergholtz. Mer information om vår forskning finns på: www.physik.fu-berlin.de/en/einrichtungen/ag/ag-bergholtz (tidigare grupphemsida.)

Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Mer information här.

 

Doktorand i ultrasnabb avbildning av spinndynamik på nanoskalan

Ref. nr SU FV-1046-17
Vi söker en välmotiverad doktorand med intresse för experimentella studier i ultrasnabba spinnberoendefenomen på nanometerskalan.
Fokus ligger på att förstå detaljerna i ultrasnabb spinndynamik på nanoskalan genom att använda koherenta avbildningstekniker som nu är tillgängliga med moderna röntgenljuskällor: synkrotronkällor, frielektronlasrar samt laserkällor som baseras på genereringen av höga övertoner (HHG). Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta med sk. ”pump-probe”-experiment som kombinerar olika typer av koherent strålning (THz, infraröd, UV och röntgen). Kandidaten förväntas också att bidra till konstruktionen av en modern HHG-källa. Alla dessa olika koherenta källor kommer att användas för att antingen driva eller detektera ultrasnabba spinnfenomen på nanoskalan, såsom förekomsten av ultrasnabb avmagnetisering och all-optisk spinnflipp, av spinnströmmar och domänväggrörelse, med det slutliga målet av att avbilda spinn med kombinerad femtosekund- och nanometerupplösning.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Mer information här.

 

Doktorand i membran och flöden

Ref. nr SU FV-1047-17
Vi söker en doktorand för att arbeta på problem relaterade till mjuka deformerbara objekt i flöden med låga Reynoldtal. Vi söker en kandidat med en god bakgrund i statistisk mekanik eller fluiddynamik. Det är också önskvärt, men inte nödvändigt, att ha bra kännedom om numeriska metoder och differentialgeometri på mångfalder.
Målet för detta projekt är att med numeriska och analytiska verktyg studera växelverkan mellan deformerbara membran och vätskor som flödar med låga Reynoldstal. En speciell tillämpning är att studera kapslar i flöden genom nätverk av mycket smala kanaler (typiska volymer är nanoliter). En deformerbar kapsel i sådana mikrofluida kanaler (med nästan samma bredd som kapslarna) följer en komplicerad bana och deformeras till en mängd olika former. Det kan bli möjligt att konstruera mikrofluida komponenter som både kan sortera kapslarna med avseende på deras form och storlek, och också mäta deras elastiska egenskaper.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Mer information här.

 

Doktorand i teoretisk kemisk fysik med inriktning mot modellering av hybridperovskitsolceller och röntgenspektroskopi

Ref. nr SU FV-1048-17
En doktorandplats finns tillgänglig inom området modellering av solcellsmaterial och röntgenspektroskopi.
Vi behöver utveckla hållbara energikällor. Hybridperovskitsolceller är en ny lovande teknologi som har haft en ojämförlig ökning av solcellseffektiviteten efter bara några års forskning. Nuvarande hybridperovskitsolceller hämmas dock av ett flertal allvarliga problem i materialen, som både är instabila och miljöfarliga. Syftet med doktorandprojektet är att bidra till utvecklingen av bättre solceller genom att undersöka mekanismer för dynamik i exciterade tillstånd och laddning och energiöverföring med datorsimuleringar.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Mer information här.

 

Postdoktor i kosmologi

Ref. nr SU FV-1415-17
En postdoktor ska anställas för arbete med prof. Hiranya Peiris inom teoretisk eller observationell kosmologi. Forskningsinriktningen är inom följande områden: kosmologisk dataanalys relaterad till den kosmiska bakgrundsstrålningen, galaxkartläggning och Ly-alfadata, kosmologiska tillämpningar av numerisk relativitet, simuleringar av strukturformering samt tids-domäns-astronomi.
Postdoktorn kommer att delta i pågående forskningsaktiviteter inom kosmologi, relaterat till tester av fundamental fysik med storskaliga kosmologiska studier.

Sista ansökningsdag: 2017-05-10.

Mer information här.

 


Available jobs

 

PhD student in Physics directed towards Experimental Activity

Reference number SU FV-1037-17
This position is called "open", meaning that the succesful candidate may choose research division at the department freely. The position is within one of the research subjects Physics, Chemical Physics or Medical Radiation Physics and is directed towards experimental activity.

 • Atomic Physics
 • Elementary Particle Physics
 • Instrumentation Physics (instrumentation, nuclear physics, accelerator physics)
 • Chemical Physics
 • Condensed Matter and Quantum Optics
 • Cosmology, Astroparticle Physics and String Theory
 • Medical Radiation Physics.

Deadline for applications: 2 May 2017

More information here.

 

PhD student in Physics directed towards Theoretical Activity

Reference number SU FV-1038-17
This position is called "open", meaning that the succesful candidate may choose research division at the department freely. The position is within one of the research subjects Theoretical physics, Chemical Physics or Medical Radiation Physics and is directed towards theoretical activity.

 • Atomic Physics
 • Elementary Particle Physics
 • Chemical Physics
 • Condensed Matter and Quantum Optics
 • Cosmology, Astroparticle Physics and String Theory
 • Medical Radiation Physics.

Deadline for applications: 2 May 2017

More information here.

 

PhD student in Direct Searches for Dark Matter

Reference number SU FV-1039-17
The Cosmology, Particle Astrophysics and String Theory group at the Stockholm University invites applications for a PhD position in Astroparticle physics. The successful candidate will join the research group led by Prof. Jan Conrad, working under the supervision of Dr. Alfredo D. Ferella on the XENON1T, XENONnT and DARWIN experiments.
XENON1T is currently the most sensitive WIMP dark matter direct detection experiment in operation and represents the state of the art of dual phase liquid xenon based time projection chambers employed for the direct detection of WIMPs.
The collaboration envisions a quick scale up, dubbed XENONnT, that will reach a sensitivity to the reference spin-independent WIMP-nucleon cross section of about two orders of magnitude better than the current limits.

Deadline for applications: 2 May 2017

More information here.

 

PhD student in Observational Cosmology

Reference number SU FV-1040-17
In the next decade, large cosmological surveys will yield insights into the origin and evolution of the Universe. The Physics and Astronomy Departments at Stockholm have just joined the Large Synoptic Survey Telescope (LSST), currently under construction and due to be commissioned in 2019.
LSST will be one of the key facilities of the next two decades, imaging the whole southern sky in 6 bandsevery few nights for a decade, making a unique movie of the changing sky. LSST will enable data-driven astronomical discovery on an unprecedented scale, including discovering new classes of objects and astrophysical processes, rare events and extreme outliers.
We have an immediate PhD opening for an outstanding individual to work with Prof. Hiranya Peiris on the preparation for this unique survey, including the development of techniques which will be tested on data from precursor surveys. The project will focus on the development of novel inference and data analysis methods and advanced machine-learning techniques.

Deadline for applications: 2 May 2017

More information here.

 

PhD student in experimental particle physics

Reference number SU FV-1041-17
The experimental particle physics group at Stockholm University invites applications to a PhD position to work in the ATLAS experiment at CERN’s Large Hadron Collider, LHC. The main task for the applicant will be to analyse the data collected by the ATLAS experiment. In addition, work related to calibration and detector maintenance is expected.
The ATLAS group at Stockholm University has been active in the construction, commissioning and calibration of several ATLAS detector components: the Tile Calorimeter and the First Level Trigger system and continues to carry responsibilities in these areas.

Deadline for applications: 2 May 2017

More information here.

 

PhD student in Experimental Astroparticle Physics with the IceCube Neutrino Observatory

Reference number SU FV-1042-17
Located at the South Pole, Antarctica, the IceCube Neutrino Observatory is the largest existing neutrino telescope, operated by a collaboration of more than 300 scientists from 48 institutions around the world. IceCube pursues a broad array of science objectives.
The neutrino astroparticle group at Stockholm University has played a leading role in the development of neutrino telescopes for 25 years, realized first with the AMANDA detector and subsequently with the IceCube and DeepCore detectors.
The group now invites applications for a fully-funded PhD student position. The ideal candidate will possess strong skills in data analysis and/or computer simulation and will contribute to one or more of the research areas.

Deadline for applications: 2 May 2017

More information here.

 

PhD student in Theoretical Molecular Physics

Reference number SU FV-1043-17
Reactive processes driven by collisions between collisions by positive and negative ions or electron collisions with molecular ions are processes important for understanding the formation and destruction of molecules in space, planetary atmospheres and other types of plasma. Reactive collisions are studied using computer calculations, where both the electronic and nuclear motions are treated quantum mechanically. The goal of the project is to obtain a better understanding of the mechanisms driving the reactions and testing the validity of different types of approximations.
The theoretical studies are performed in close collaboration with the experimental group at the Department of Physics, Stockholm University working with the ion-storage ring DESIREE to study collisions of oppositely charged ions.

Deadline for applications: 2 May 2017

More information here.

 

PhD student in the Theory of Topological Phases

Reference number SU FV-1044-17
We have a PhD student opening for an outstanding individual to work on the theory of topological phases, ranging from fractional Chern insulators to Weyl semimetals. The position is related to the Wallenberg Academy Fellow project “Locality vs. topology in quantum matter towards the design of non-Abelian anyons and topological quantum computers” and the Swedish Research Council project on “Tilted Weyl Fermions” led by Emil J. Bergholtz. More details on our research can be found at: www.physik.fu-berlin.de/en/einrichtungen/ag/ag-bergholtz (previous group page).

Deadline for applications: 2 May 2017

More information here.

 

PhD student in Ultrafast Imaging of Spin Dynamics at the Nanoscale

Reference number SU FV-1046-17
We are searching for a talented and motivated PhD student who is interested in experimental studies of ultrafast spin-dependent phenomena at the nanometer scale.
The focus of the proposed research is to understand the details of ultrafast spin dynamics at the nanoscale using coherent imaging techniques available at modern x-ray light sources: synchrotron, free-electron lasers, and high-harmonic-generation (HHG) laser sources. The successful candidate will work on pump-probe experiments combining different types of coherent radiation (THz, infrared, UV and x-ray). In particular, the candidate is expected to contribute towards the implementation of a state-of-the-art HHG source. In general, all these coherent sources will be used to either drive or detect ultrafast, nanoscale spin phenomena, such as the occurrence of ultrafast demagnetization and all-optical switching, of spin currents and of domain wall motion, with the ultimate goal to image spins with combined femtosecond and nanometer resolution.

Deadline for applications: 2 May 2017

More information here.

 

PhD student in Membranes and Flows

Reference number SU FV-1047-17
We have an opening for a PhD student starting from August/September 2017 to work on the problem of soft deformable objects in low-Reynolds number flows. We are looking for a candidate with a good background in statistical physics or fluid mechanics. A good knowledge of numerical techniques and differential geometry on manifolds is desirable, but not necessary.
The aim of this project is to study interaction between deformable membranes and fluid in low-Reynolds number flows using numerical and analytical tools. A particular application is to study capsules in microfluidic flows, which are flows within a network of very narrow channel (of the order of nano-liter by volume). A deformable capsule in microfluidic channels (almost the same dimension as the capsule) can follow a complex trajectories and show a variety of deformed shapes. It may be possible to design a microfluidic device that can both sort the capsules by their deformability and size and also measure their elastic properties.

Deadline for applications: 2 May 2017

More information here.

 

PhD student in Theoretical Chemical Physics with Emphasis on modelling of hybrid perovskite solar cells and X-ray spectroscopy

Reference number SU FV-1048-17
A PhD opening is immediately available for an outstanding individual to work in the area of theoretical modelling of photovoltaic materials and X-ray spectroscopy.
Sustainable energy sources need to be developed. Hybrid perovskite solar cells offer a promising new technology which have had an unprecedented increase in power conversion efficiency after only a few years of research. However, current perovskite technology is held back by several limitations in the design, including critical stability and environmental issues. The purpose of the PhD project is to contribute to the development of improved photovoltaics through theoretical investigations of mechanisms for excited state dynamics, charge carrier dynamics and energy transfer.

Deadline for applications: 2 May 2017

More information here.

 

Postdoctoral Fellow in Cosmology

Reference number SU FV-1415-17
A postdoctoral opening will be available for an outstanding individual to work with Prof. Hiranya Peiris in the areas of theoretical and observational cosmology. The central research themes of interest will be one or more of the following: cosmological data analysis related to cosmic microwave background, galaxy survey and Lyman-alpha data, cosmological applications of numerical relativity, structure formation simulations and time-domain astronomy.
The position involves research in cosmology, broadly related to testing fundamental physics with large cosmological surveys.

Deadline for applications: 10 May 2017

More information here.