Atomfysik
FK7002, 7.5 högskolepoäng.

 

Click here to read this information in English


Kursen avser att ge en introduktion till modern atomfysik. Den inleds med en beskrivning av metoder för observation och bestämning av egenskaper av fria och bundna atomer genom tvärsnitt, tunnelmikroskop, röntgenspridning. Den centrala delen av kursen behandlar den kvantmekaniska beskrivningen av en- och flerelektron system där man också tar hänsyn till relativistiska effekter, så som elektronspinn och finstruktur samt korrektioner för kvantelektrodynamiska effekter (Lambskift). Därefter studeras atomer i externa elektriska och magnetiska fält med vissa tillämpningar. Den fundamentala växelverkan mellan ljus och materia, principien för lasrar, masrar samt kylning med laserljus behandlas. Kursen avslutas med ett kortare avsnitt som handlar om atomär kollisionsfysik som exempel på ett tidsberoende fenomen.Den här kursen ges inte under innevarande läsår.
Inför kursstarten kommer information om litteratur, lärare och schema att läggas ut här. Vill du innan dess veta när kursen kommer att ges eller få mer information om den här kursen kan du vända dig till studierektor.
Kursplan
Kursens officiella kursplan kan hämtas här.
Bedömning
Betygskriterier kommer att läggas ut på denna sida senast vid kursstarten.