Som en etapp på vägen mot doktorsexamen ingår obligatoriskt att, ungefär vid halva tiden, uppfylla kraven för en licentiatexamen om 120 hp, med en kursdel om 30-60 hp och en avhandlingsdel om minst 60 hp.

OBS: Tillgodoräknande av kurser avklarade före antagning till utbildning på forskarnivå kan endast göras av kurser som inte räknats in för att uppfylla behörighetskraven för antagning.

Vid tidpunkten för licentiatseminariet ska en viss mängd kurser från ett block rekommenderade kurser ha godkänts.

För de olika ämnena gäller följande:

För fysik och teoretisk fysik

Kurserna är uppdelade i fyra huvudgrupper: obligatoriska kurser, rekommenderade kurser, allmänna kurser och specialinriktade kurser.

De obligatoriska kurserna är:

  • "Kollokvier i fysik", FU0001. Kurs omfattande 10 hp, som avser att säkerställa förordningens krav på en bred kunskap inom området fysik. Kursplanen beslutas av Fysikums styrelse.
  • "Introduktion till forskarstudier på Fysikum", FU0005. Kurs omfattande 5 hp som ger en introduktion till Fysikum och studier på forskarnivå. Kursen innehåller också det sektionsgemensamma momentet "Forskningsetik och vetenskaplig redlighet" som avser att säkerställa förordningens krav på god kunskap inom forskningsetik och vetenskaplig redlighet.

Vid tidpunkten för licentiatseminariet skall den studerande ha godkänts på kurser, omfattande minst 30 hp, bland de rekommenderade kurserna. Dessa kurser kan, helt eller delvis, ha godkänts före antagning till forskarutbildningen och behöver inte ingå i doktorsexamen.

22,5 hp tas bland följande 5 kurser
FK5027 Avancerad kvantmekanik, 7,5 hp
FK7049 Analytisk mekanik, 7,5 hp
FK7045 Elektrodynamik, 7,5 hp
FK7048 Fysikens matematiska metoder, 7,5 hp
FK7058 Statistisk fysik, 7,5 hp

och 7,5 hp från en kurs på avancerad nivå inom experimentellt område.

Övriga kurser väljs i samråd med handledaren. De studerande informeras kontinuerligt om det aktuella kursutbudet. Även kurser som ges vid andra institutioner eller lärosäten kan komma i fråga, om de bedöms vara av betydelse för forskningsuppgiftens inriktning.

För kemisk fysik

Kurserna är uppdelade i fyra huvudgrupper: obligatoriska kurser, rekommenderade kurser, allmänna kurser och specialinriktade kurser.

De obligatoriska kurserna är:

  • En av kurserna "Kvantkemiska metoder i kemisk fysik", FU0002, 15 hp, och "Yt- och vätskefysik", FU0003, 10 hp. Kurserna avser att (var för sig) säkerställa förordningens krav på en bred kunskap inom området kemisk fysik. Kursplanerna beslutas av Fysikums styrelse.
  • "Introduktion till forskarstudier på Fysikum", FU0005. Kurs omfattande 5 hp som ger en introduktion till Fysikum och studier på forskarnivå. Kursen innehåller också det sektionsgemensamma momentet "Forskningsetik och vetenskaplig redlighet" som avser att säkerställa förordningens krav på god kunskap inom forskningsetik och vetenskaplig redlighet.

Vid tidpunkten för licentiatseminariet skall den studerande ha godkänts på kurser, omfattande minst 30 hp, bland de rekommenderade kurserna. Dessa kurser kan, helt eller delvis, ha godkänts före antagning till forskarutbildningen och behöver inte ingå i doktorsexamen.

De rekommenderade kurserna är:

  • Kvantkemi (FK7059), eller motsvarande, 15 hp

Övriga 15 hp rekommenderade kurser väljs i samråd med handledare.

Övriga kurser väljs i samråd med handledaren. De studerande informeras kontinuerligt om det aktuella kursutbudet. Även kurser som ges vid andra institutioner eller lärosäten kan komma i fråga, om de bedöms vara av betydelse för forskningsuppgiftens inriktning.

För medicinsk strålningsfysik

Kurserna är uppdelade i fyra huvudgrupper: obligatoriska kurser, rekommenderade kurser, allmänna kurser och specialinriktade kurser.

De obligatoriska kurserna är:

  • "Komplexa frågeställningar i medicinsk strålningsfysik", FU0004. Kurs omfattande 10 hp, som avser att säkerställa förordningens krav på en bred kunskap inom området medicinsk strålningsfysik. Kursplanen beslutas av Fysikums styrelse.
  • "Introduktion till forskarstudier på Fysikum", FU0005. Kurs omfattande 5 hp som ger en introduktion till Fysikum och studier på forskarnivå. Kursen innehåller också det sektionsgemensamma momentet "Forskningsetik och vetenskaplig redlighet" som avser att säkerställa förordningens krav på god kunskap inom forskningsetik och vetenskaplig redlighet.

Vid tidpunkten för licentiatseminariet skall den studerande ha godkänts på kurser, omfattande minst 15 hp, bland de rekommenderade kurserna. Dessa kurser kan, helt eller delvis, ha godkänts före antagning till forskarutbildningen.

Övriga kurser väljs i samråd med handledaren. De studerande informeras kontinuerligt om det aktuella kursutbudet. Även kurser som ges vid andra institutioner eller lärosäten kan komma i fråga, om de bedöms vara av betydelse för forskningsuppgiftens inriktning.

Information om kurserna

För information om kurserna se kursfaktasidorna.

OBS: Rekommenderade kurser kan vara avklarade före antagning till forskarutbildning men totalkravet är fortfarande 60 hp kurser i doktorsexamen.