Forskning vid Östersjöcentrum

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Vetenskap
  5. Forskning vid Östersjöcentrum

Östersjöcentrums forskning

Forskningen vid Östersjöcentrum är uppdelad på fyra huvudområden: övergödning, ekologi och biodiversitet, fisk och fiske samt miljögifter.

Östersjöcentrums forskare och miljöanalytiker arbetar med angelägna samhällsfrågor i nära samverkan med många andra forskare, både nationellt och intenationellt. Breda nätverk av forskarkollegor och stort kunskapsutbyte med andra forskningsfält är kännetecknande för vår verksamhet. En god dialog och samverkan med myndigheter, organisationer  och beslutsfattare på olika nivåer är också högt prioriterad för att förankra forskningen i den pågående verkligheten.

Inom Baltic Nest Institute (BNI) pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete med det modellsystem som legat till grund för eutrofieringsdelen i Baltic Sea Action Plan (BSAP). Ansvariga forskare för detta utvecklingsarbete deltar också i olika internationella forskningsprojekt, till exempel inom BONUS-programmet.

När det gäller den kustnära forskningen vid Östersjöcentrum är vi särskilt starka inom övergödningsfrågorna, både inom vad som händer i fria vattnet och i vegetationen i grunda vikar vilket i förlängningen påverkar fiskrekrytering.

Baltic Eye ska tillämpa ett tvärvetenskapligt arbetssätt och verka aktivt över hela den aktuella ämnesbredden samt på de skalnivåer som är nödvändiga för samhällets kunskapsförsörjning.

Read about this in English

 

Cyanobacterial bloom in the Baltic Sea July 11, 2005

Övergödning

Övergödning är den mänskliga belastning som har störst effekter på Östersjöns ekosystem. Vid Östersjöcentrum är vi särskilt starka inom övergödningsfrågorna, både när det gäller kustnära forskning och för Östersjön som helhet.

Grund vik i Östersjön

Livsmiljöer

Att bevara Östersjöns livsmiljöer är en viktig nyckel för att skydda den biologiska mångfalden. Kustområden i Östersjön är därför fokus för flera av Östersjöcentrums forskare.

fisk och fiske

Fisk och fiske

Vid Östersjöcentrum pågår forskning om kustnära rovfiskar och projekt för att ta fram sätt att genomföra ekosystembaserade bedömningar och råd för fiskeriförvaltning i Östersjön.

Mikroplaster i Östersjön

Miljögifter

Vid Östersjöcentrum pågår både modelleringsarbeten och flera projekt som samlar kunskap om olika miljögifters effekter liksom om hur mikroplaster påverkar ekosystemet.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Kontakt

Vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

Medarbetare: Miljögifter