Baltic Ecosystem Adaptive Management

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Vetenskap
  5. Tvärvetenskaplig Östersjöforskning
  6. Baltic Ecosystem Adaptive Management

Forskning för en hållbar förvaltning av Östersjön

Baltic Ecosystem Adaptive Management (BEAM) var ett femårigt forskningsprogram (2010-2015) om ekosystembaserad förvaltning av Östersjön. BEAM har sammanfört forskare från tio institutioner och flera av universitetets framgångsrika forskningsområden om Östersjön.

Som en del i regeringens satsning på strategiska forskningsområden har BEAM varit en av Stockholms universitets större forskningssatsningar, inom det ledande forskningsområdet Klimat, hav och miljö. Stockholms universitets Östersjöcentrum har stått som värd för programmet och fördelat medlen efter beslut av programmets styrgrupp.

Målet med detta forskningsprogram har varit att skapa förutsättningar för en tvärvetenskaplig och hållbar ekosystemförvaltning av Östersjöns miljö, och ta fram generell kunskap som kan tillämpas i andra havsområden. På den här sidan kan du läsa nyheter om BEAM och sammanfattningar av vad pågående projekt kommit fram till.

Från och med 2016 har Östersjöcentrum fortsatt administrerat strategiska medel för att stötta marina och tvärvetenskapliga forskningsprojekt i Östersjön. De aktuella projekten hittar du här.

AMBIO Speical Issue Baltic Sea ecosystem based management under climate change

Östersjöns miljö - hur långt har vi kommit?

Den miljövetenskapliga tidskriften AMBIO presenterar resultat från de två havsmiljöstrategiska program som ingick i regeringens satsning på strategiska forskningsområden från 2010.

Så ändrades synen på förvaltning av Östersjön

Hösten 2007 enades länderna runt Östersjön och EU, inom ramen för Östersjösamarbetet Helcom, om en gemensam åtgärdsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan. Åtgärdsplanen bygger på så kallad ekosystembaserad förvaltning, vilket innebär en dramatisk förändring från en klassisk toppstyrd och sektorbaserad förvaltning. Hur gick det till när organisationen ändrade sin syn på hur Östersjön bäst förvaltas?

Universitetets Östersjöforskning i kortform

Hur ofta kommer syrerikt vatten att flöda in i Östersjön i framtiden? Vad är skillnaderna mellan Östersjöländers miljölagar? Hur mycket betyder cyanobakterier för Östersjöns produktion? Det är några av många frågor som forskare inom ett stort forskningsprogram vid Stockholms universitet försöker att besvara.

Bottentrålning frigör gifter

Bottentrålning används för att fiska bland annat räkor, torsk och strömming. Metoden är omdiskuterad eftersom den har stor påverkan på miljön. Ändå ökar trålningen framförallt på djupare vatten. Ny forskning från det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Managagement (BEAM) vid Stockholms universitet, visar att bottentrålning resulterar i grumligt bottenvatten och att miljögifter som tidigare var låsta i bottnen frigörs och återinförs i ekosystemet. Dessa miljögifter blir också tillgängliga för organismer som lever i vattnet.

Bild genom lupp som föreställer de för Östersjön vanliga cyanobakterierna nodularia och aphanizomeno

Kartläggning av Östersjöns mikroorganismer hjälper oss förvalta havet

Vår kunskap om mikroorganismer i havet har hittills varit marginell trots att tidigare forskning visat att de spelar en avgörande roll för det marina livet. Nu har en forskargrupp vid Stockholms universitet identifierat 22 miljoner gener hos Östersjöns virus, bakterier och plankton - en storskalig kartläggning som hjälper oss att förvalta havet och ökar kunskapen om klimatförändringarnas effekter på Östersjön. Resultatet publiceras idag i tidskriften PLOS ONE.

Östersjön stor sänka för organiskt material från land

Varje år transporteras stora mängder organiskt material från land till Östersjön genom avrinning. Hur mycket av materialet förbrukas av olika processer i havet och hur mycket exporteras till Atlanten? Det undersöks av klimatforskare vid Stockholms universitet.

Utsläpp, lagar, Östersjön

Juridiska aspekter på en ekosystembaserad förvaltning

Ekosystembaserad förvaltning är ett uttryck som ofta används för att styra förvaltningen av havet i en hållbar riktning. Men hur fungerar det ur ett juridiskt perspektiv? Forskare vid Stockholms universitet har studerat nationella lagar i olika Östersjöländer för att förstå hur de anpassar sig till "ekosystemansatsen".

Östersjöns vattenkvalitet kan övervakas från rymden

Idag utnyttjas inte fjärranalys eller bio-optik till sin fulla potential inom havsförvaltningen. Forskning från Stockholm universitet visar att data från satelliter ger tillförlitlig information som skulle kunna förbättra övervakningen av Östersjön.

Undersökningar av havsbotten för att förbättra Östersjön

Vid havsbottens ytsediment sker viktiga biogeokemiska processer som reglerar miljön och tillhandahåller ekosystemtjänster, som att minska övergödningen genom att fånga upp näringsämnen. Biogeokemister vid Stockholms universitet undersöker bottenmiljön i kustområden för att underlätta förvaltningen av Östersjön.

Retention in South Baltic river basin district

Våtmarkers effektivitet beror på det omgivande landskapet

Östersjöns övergödning beror på belastning av kväve och fosfor från antropogena källor. Skydd, restaurering och skapande av våtmarker föreslås ofta som en lösning, men forskare vid Stockholms universitet varnar nu för att våtmarkerna inte har någon mätbar effekt på landskapsnivå.

Sedimentfälla

Ny uppskattning av Östersjöns biologiska pump

När växtplankton blommar i Östersjön leder det till sedimentation av organiskt material. Detta är en del av en cykel av kol, näringsämnen och föroreningar som har stor inverkan på hela Östersjösystemet. Forskare vid Stockholms universitet har gjort en ny uppskattning av hur stort det vertikala kol- och kväveflödet egentligen är – information som kan användas för att förbättra modeller för Östersjön och därmed bistå havsförvaltningen.

Kiselalger producerar nervgift i Östersjön

Förutom cyanobakterier visar nya forskningsrön att även kiselalger producerar nervgiftet BMAA. Forskare som ingår i det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management (BEAM), vid Stockholms universitet och forskare vid Karolinska Sjukhuset fortsätter nu att studera sambandet mellan BMAA och den muskelnedbrytande sjukdomen ALS.

Publikationer från BEAM (ett urval)

Författare Titel År
Johannes Alneberg, Christin Bennke, Sara Beier,
et al.
Ecosystem-wide metagenomic binning enables prediction of ecological niches from genomes 2020
Yosr Ammar
Novelty in social-ecological systems: understanding the past to plan the future 2020
Jesper H. Andersen, Jacob Carstensen, Daniel J. Conley,
et al.
Long-term temporal and spatial trends in eutrophication status of the Baltic Sea 2017
Agneta Andersson, H. E. Markus Meier, Matyas Ripszam,
et al.
Projected future climate change and Baltic Sea ecosystem management 2015
Andrea Belgrano, Camilla Novaglio, Henrik Svedäng,
et al.
Mapping and Evaluating Marine Protected Areas and Ecosystem Services : A Transdisciplinary Delphi Forecasting Process Framework 2021
José M. Beltrán-Abaunza
Remote sensing in optically complex waters : water quality assessment using MERIS data 2016
Mikael Björk
Ecological and physiological aspects of contaminant accumulation and transport by the filter-feeding mussel, Mytilus edulis 2010
Thorsten Blenckner, Andreas Kannen, Alberto Barausse,
et al.
Past and future challenges in managing European seas 2015
Brita Bohman
Lessons from the regulatory approaches to combat eutrophication in the Baltic Sea region 2019
Brita Bohman
Transboundary Law for Social-Ecological Resilience? : A Study on Eutrophication in the Baltic Sea Area 2017
Stefano Bonaglia, Barbara Deutsch, Marco Bartoli,
et al.
Seasonal oxygen, nitrogen and phosphorus benthic cycling along an impacted Baltic Sea estuary: regulation and spatial patterns 2013
Stefano Bonaglia, Francesco Nascimento, Isabell Klawonn,
et al.
EFFECT OF MEIOFAUNA ON BENTHIC ELEMENT CYCLING IN A BALTIC SEA COASTAL AREA 2013
Volker Brüchert, Stefano Bonaglia, Barbara Deutsch
BENTHIC BOUNDARY LAYER NUTRIENT AND OXYGEN BIOGEOCHEMISTRY IN A EUTROPHIED BALTIC SEA ESTUARY 2013
Scott Cole, Per-Olav Moksnes, Tore Söderqvist,
et al.
Environmental compensation for biodiversity and ecosystem services : A flexible framework that addresses human wellbeing 2021
David Costalago, Barbara Bauer, Maciej T. Tomczak,
et al.
The necessity of a holistic approach when managing marine mammal–fisheries interactions : Environment and fisheries impact are stronger than seal predation 2018
Barbara Deutsch, Vanja Alling, Christoph Humborg,
et al.
Tracing inputs of terrestrial high molecular weight dissolved organic matter within the Baltic Sea ecosystem 2012
Margit Eero, Jan Dierking, Christoph Humborg,
et al.
Use of food web knowledge in environmental conservation and management of living resources in the Baltic Sea 2021
Marine Elbakidze, Per Angelstam, Lucas Dawson,
et al.
Towards Functional Green Infrastructure in the Baltic Sea Region : Knowledge Production and Learning Across Borders 2019
Ragnar Elmgren
Political backing to save the Baltic sea 2013
Anna-Lea Golz
Role of ecological processes in determining effects of contaminants in aquatic ecosystems 2019
Örjan Gustafsson, Johan Gelting, Per Andersson,
et al.
An assessment of upper ocean carbon and nitrogen export fluxes on the boreal continental shelf : A 3-year study in the open Baltic Sea comparing sediment traps, 234Th proxy, nutrient, and oxygen budgets 2013
Joakim Hansen, Henrik C. Andersson, Ulf Bergström,
et al.
Våtmarker som fiskevårdsåtgärd vid kusten : Utvärdering av restaurerade våtmarkers effekt på fiskreproduktion och ekosystemet längs Östersjökusten 2020
Jonas Hentati-Sundberg, E. Deyle, H. Ye,
et al.
Strong nonlinearities in an ever-changing social-ecological system : A data-driven empirical study of the historical development of the Baltic Sea 2015
Isak Holmerin
Determining food web transfer of radionuclides in marine benthic ecosystems 2022
Jan Horbowy, Maciej T. Tomczak
Extension of biomass estimates to pre-assessment periods using density dependent surplus production approach 2017
A. V. Isaev, T. R. Eremina, V. A. Ryabchenko,
et al.
Model estimates of the impact of bioirrigation activity of Marenzelleria spp. on the Gulf of Finland ecosystem in a changing climate 2017
Martina Kadin, Morten Frederiksen, Susa Niiranen,
et al.
Linking demographic and food-web models to understand management trade-offs 2019
Martina Kadin, Henrik Österblom, Jonas Hentati-Sundberg,
et al.
Contrasting effects of food quality and quantity on a marine top predator 2012
T. I. Kahma, Agnes M. L. Karlson, Xiaole Sun,
et al.
Macroalgae fuels coastal soft-sediment macrofauna : A triple-isotope approach across spatial scales 2020
Agnes M. L. Karlson, Francisco J. A. Nascimento, Suikkanen Sanna,
et al.
Benthic fauna affects recruitment from sediments of the harmful cyano­bacterium Nodularia spumigena 2013
Hans Kautsky, Georg Martin, Pauline Snoeijs-Leijonmalm
The phytobenthic zone 2017
Lena Konovalenko
Element transport in marine coastal ecosystems – modelling general and element-specific mechanisms 2013
Samuli Korpinen, Laura Uusitalo, Marie C. Nordström,
et al.
Food web assessments in the Baltic Sea : Models bridging the gap between indicators and policy needs 2022
F. Korth, Barbara Deutsch, C. Frey,
et al.
Nitrate source identification in the Baltic Sea using its isotopic ratios in combination with a Bayesian isotope mixing model 2014
Susanne Kratzer, Paul Tett
Using bio-optics to investigate the extent of coastal waters : A Swedish case study 2009
Linda Kumblad
Radionuclides in the Baltic Sea : Ecosystem models and experiments on transport and fate 2004
Linda Kumblad, Michael Gilek, Björn Naeslund,
et al.
An ecosystem model of the environmental transport and fate of carbon-14 in a bay of the Baltic Sea 2004
Kari K. Lehtonen, Brita Sundelin, Thomas Lang,
et al.
Development of Tools for Integrated Monitoring and Assessment of Hazardous Substances and Their Biological Effects in the Baltic Sea 2014
Ye Liu, H. E. Markus Meier, Lars Axell
Reanalyzing temperature and salinity on decadal time scales using the ensemble optimal interpolation data assimilation method and a 3D ocean circulation model of the Baltic Sea 2013
C. Longo, S. Hornborg, V. Bartolino,
et al.
Role of trophic models and indicators in current marine fisheries management 2015
H. E. Markus Meier, Helen C. Andersson, Berit Arheimer,
et al.
Ensemble Modeling of the Baltic Sea Ecosystem to Provide Scenarios for Management 2014
Christian Moellmann, Martin Lindegren, Thorsten Blenckner,
et al.
Implementing ecosystem-based fisheries management : from single-species to integrated ecosystem assessment and advice for Baltic Sea fish stocks 2014
Nisha H. Motwani
Trophic complexity of zooplankton–cyanobacteria interactions in the Baltic Sea : Insights from molecular diet analysis 2015
Bärbel Müller-Karulis, Bo G. Gustafsson, Vivi Fleming-Lehtinen,
et al.
Secchi depth calculations in BALTSEM 2021
Marmar Nekoro
State of the Baltic Sea : Background paper 2016
Stefan Neuenfeldt, Henn Ojaveer, Sylvia Opitz,
et al.
Review of trophic models for the Baltic Sea 2021
Susa Niiranen
Multiple forces drive the Baltic Sea food web dynamics and its response to environmental change 2013
Susa Niiranen, Johanna Yletyinen, Maciej T. Tomczak,
et al.
Combined effects of global climate change and regional ecosystem drivers on an exploited marine food web 2013
Annika K. Nilsson, Brita Bohman
Legal prerequisites for ecosystem-based management in the Baltic Sea area : The example of eutrophication 2015
Andreas Novotny, Sara Zamora-Terol, Monika Winder
DNA metabarcoding reveals trophic niche diversity of micro and mesozooplankton species 2021
Henrik Nygård, Floris M. van Beest, Lisa Bergqvist,
et al.
Decision-Support Tools Used in the Baltic Sea Area : Performance and End-User Preferences 2020
Johan Näslund
The importance of biodiversity for ecosystem processes in sediments : experimental examples from the Baltic Sea 2010
Olivia Odom Green, Lisen Schultz, Marmar Nekoro,
et al.
The Role of Bridging Organizations in Enhancing Ecosystem Services and Facilitating Adaptive Management of Social-Ecological Systems 2016
Jens Olsson, Maciej T. Tomczak, Henn Ojaveer,
et al.
Temporal development of coastal ecosystems in the Baltic Sea over the past two decades 2016
Saskia A. Otto, Susa Niiranen, Thorsten Blenckner,
et al.
Life Cycle Dynamics of a Key Marine Species Under Multiple Stressors 2020
John G. Pope, Valerio Bartolino, Nataliia Kulatska,
et al.
Comparing the steady state results of a range of multispecies models between and across geographical areas by the use of the jacobian matrix of yield on fishing mortality rate 2019
Martin Reutgard, Ann-Kristin Eriksson Wiklund, Magnus Breitholtz,
et al.
Embryo development of the benthic amphipod Monoporeia affinis as a tool for monitoring and assessment of biological effects of contaminants in the field : A meta-analysis 2014
Iván F. Rodil, Karl M. Attard, Joanna Norkko,
et al.
Towards a sampling design for characterizing habitat-specific benthic biodiversity related to oxygen flux dynamics using Aquatic Eddy Covariance 2019
Tiina Salo, Johanna Mattila, Johan Eklöf
Long-term warming affects ecosystem functioning through species turnover and intraspecific trait variation 2020
Oleg P. Savchuk, Kari Eilola, Bo G. Gustafsson,
et al.
Long-term reconstruction of nutrient loads to the Baltic Sea, 1850-2006 2021
Oleg P. Savchuk, Bo G. Gustafsson, Bärbel Müller-Karulis
BALTSEM - a marine model for decision support within the Baltic Sea Region 2021
Johanna Schumacher, Lisa Bergqvist, Floris M. van Beest,
et al.
Bridging the Science-Policy Gap - Toward Better Integration of Decision Support Tools in Coastal and Marine Policy Implementation 2021
Kari Stange, Per Olsson, Henrik Österblom
Managing organizational change in an international scientific network : a study of ICES reform processes 2011
Thomas Staveley
Fish in the coastal seascape : exploring ecological processes and connectivity for conservation of temperate fish communities 2019
Alma Strandmark, Arvid Bring, Sara A. O. Cousins,
et al.
Climate change effects on the Baltic Sea borderland between land and sea 2015
Macief Tomczak, Susa Niiranen, Olle Hjerne,
et al.
Ecosystem flow dynamics in the Baltic Proper-Using a multi-trophic dataset as a basis for food-web modelling 2012
Maciej T. Tomczak, L. Szymanek, M. Pastuszak,
et al.
Evaluation of Trends and Changes in the Gulf of Gdansk Ecosystem-an Integrated Approach 2016
Maria A. Torres, Michele Casini, Magnus Huss,
et al.
Food-web indicators accounting for species interactions respond to multiple pressures 2017
Matilda Valman
Three faces of HELCOM - institution, organization, policy producer 2014
Matilda Valman
Institutional stability and change in the Baltic Sea : 30 years of issues, crises and solutions 2012
Matilda Valman
Beliefs and behavior in international policy making : Explanations to longitudinal changes in the governance of the Baltic Sea 2016
Matilda Valman, Andreas Duit, Thorsten Blenckner
Organizational responsiveness : The case of unfolding crises and problem detection within HELCOM 2016
Matilda Valman, Henrik Österblom, Per Olsson
Adaptive governance of the Baltic Sea - lessons from elsewhere 2015
R. Varjupuro, A-S. Heiskanen, A. Eriksson,
et al.
Challenges for the Holistic management of Eutrophication and Cod Fisheries in the Baltic Sea 2016
Anna Villnas, Alf Norkko, Kari K. Lehtonen
Multi-level responses of Macoma balthica to recurring hypoxic disturbance 2019
Rudi Voss, Martin F. Quaas, Max T. Stoeven,
et al.
Ecological-Economic Fisheries Management Advice—Quantification of Potential Benefits for the Case of the Eastern Baltic COD Fishery 2018
Ilppo Vuorinen, Jari Hanninen, Marjut Rajasilta,
et al.
Scenario simulations of future salinity and ecological consequences in the Baltic Sea and adjacent North Sea areas-implications for environmental monitoring 2015
Anders Wallin, Antonia Nyström Sandman, Sofia A. Wikström,
et al.
Spatially dependent relationships between environmental factors and phytobenthic communities along the Swedish coast of the Baltic Sea, a numeric model approach 2011
Jakob Walve
Nutrient limitation and elemental ratios in Baltic Sea plankton 2017
Sofia A. Wikström, Andreas Bryhn, Matilda Valman,
et al.
Ekosystemansatsen – praktiska erfarenheter från svensk havs- och vattenförvaltning 2021
Johanna Yletyinen
The Impact of Multiple Drivers on Marine Systems : Novel approaches for studying structural changes 2016
Johanna Yletyinen, Jonas Hentati-Sundberg, Thorsten Blenckner,
et al.
Fishing strategy diversification and fishers' ecological dependency 2018
Henrik Österblom, Carl Folke
Globalization, marine regime shifts and the Soviet Union 2021
Henrik Österblom, A. Gardmark, L. Bergstrom,
et al.
Making the ecosystem approach operational-Can regime shifts in ecological- and governance systems facilitate the transition? 2010
Henrik Österblom, Andrew Merrie, Marc Metian,
et al.
Modeling Social—Ecological Scenarios in Marine Systems 2013

Baltic Ecosystem Adaptive Management

BEAM är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som vill skapa bättre förutsättningar för en ekosystembaserad förvaltning av Östersjön. Inom programmet samlas forskare från tio institutioner för att fokusera på fem viktiga områden: ekosystemfunktion, näringsberikning, risksubstanser, lagar och förvaltning, och klimatförändringar.

Prenumerera på nyhetsbrev från BEAM

BEAM Forskning 2014

Baltic Ecosystem Adaptive Management, BEAM

En broschyr som berättar om forskningsprogrammet BEAM och presenterar forskningsresultat från ett tiotal delprojekt.