Övervikt och fetma orsakar både metaboliska sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar och vissa typer av cancer. Att hitta en behandling mot fetma skulle ha ett stort värde både för den enskilde och för hälso-och sjukvården.

Susanne Keipert
Susanne Keipert

Vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens Institut pågår olika forskningsprojekt som försöker förstå mer om orsaken bakom övervikt. De två forskarna Martin Jastroch och Susanne Keipert, leder varsin forskargrupp vid institutionen som i djurförsök studerar hur ökad ämnesomsättning kan bidra till att förbränna överflödigt fett och socker.  

– Övervikt beror på en obalans mellan energiintag och förbränning, säger Susanne Keipert, forskare vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens Institut.

Olika typer av fett

Susanne Keipert förklarar att man inom fetmaforskningen skiljer på brunt, beigt och vitt fett. Medan det bruna fettet förbränner energi och omvandlar det till värme, så lagrar det vita fettet energi. Vad det beiga fettet exakt gör är inte klarlagt men forskarna tror att även det spelar roll vid fettförbränning.

– Spädbarn har en stor mängd brunt fett så att de kan hålla sig varma men efter spädbarnsåret tillbakabildas det. Hos vuxna kvarstår endast en liten mängd brunt fett.
I samarbete med Institutet för diabetes och fetma vid Helmoltz Zentrum München i Tyskland, har Susanne Keipert och Martin Jastroch i en studie på möss tittat på hur de olika typerna av fett fungerar och hur det håller igång kroppens förbränning hos mössen.                                                   

Ett kraftfullt värmeproducerande protein

– Bakom det bruna och till viss del det beiga fettets förmåga att bidra till kroppens förbränning finns ett kraftfullt protein som kallas UCP1. Energiförbränningen gör att både djur och människor kan hålla sig varma. Hos människor som lider av fetma är detta protein nästan helt obefintligt, förklarar Martin Jastroch.

Martin Jastrouch
Martin Jastrouch

I studien tog forskarna med hjälp av genteknik bort proteinet hos en grupp möss samtidigt som man matade dem med en fettrik diet. Det visade sig att mössen inte ökade i vikt jämfört med normala möss, trots den fettrika kosten.
– Det var oväntat, eftersom kroppens behöver brunt fett för att hålla förbränningen igång. Avsaknad av UPC 1 ger en sämre förbränning och borde leda till att det ansamlas fett och så småningom viktuppgång, säger Martin Jastroch.

Hormon spelar nyckelroll vid fetma

Forskarna anade därför att det finns ytterligare faktorer som spelar roll för förbränningen. I ett nytt försök tog de även bort mössens produktion av ett hormon som är kopplat till nedbrytningen av fett och kallas Fibroblast growth factor (FGF21).
– När vi också tog bort hormonet hände något. Mössen som saknade produktion av både proteinet UCP1 och hormonet FGF21 gick upp i vikt på samma sätt som normala möss, säger Martin Jastroch.

Att de två forskarna valde att förlägga sin forskning till universitetet säger de beror på att Wenner-Gren Institutet har en historisk tradition av fettforskning med ett internationellt gott rykte. Än så länge är Susanne Keiperts och Martin Jastrochs arbete grundforskning, men forskarna är säkra på att resultaten i möss kommer att bidra till förståelsen av fetma hos människor och kanske så småningom kan leda till kliniska studier.

– Det verkar som att FGF21 är en antifettfaktor. Förstår vi hur energiförbränningen och FGF21 samverkar kan det bli möjligt att m i framtiden ta fram medicin för människor, säger Susanne Keipert och tillägger att i nästa steg kommer de att utforska den molekylära mekanismen som ett alternativt sätt att öka värmeproduktionen i fettvävnaden. Det skulle utgöra ett betydande steg framåt för den biomedicinska vetenskapen.

Vid institutionen pågår ytterligare forskningsprojekt kring det bruna fettets betydelse för övervikt och fetma, bland annat av forskarna Natasa Petrovic, Barbara Cannon och Jan Nedergaard.

Se även 14 miljoner till forskning om ämnesomsättning

Se även Reglering av alternativa fettförbränningsmekanismer kan leda till nya behandlingsmetoder mot fetma
 

Fakta: Tre typer av fett

Brunt fett
Brunt fett är en typ av fettvävnad som främst har till uppgift att producera värme när kroppen blir nerkyld. Det gör det genom att förbränna fett och socker. Det bruna fettet finns främst hos nyfödda. Men även vuxna har kvar en lite mängd brunt fett. Framförallt finns det i nackregionen.

Observationsstudier pekar på att människor med mycket brunt fett har lägre BMI och i mindre omfattning drabbas av typ 2-diabetes, jämfört med dem som inte har något brunt fett alls eller har väldigt lite. I det bruna fettet finns mycket blodkärl. Dessutom innehåller fettcellerna en stor mängd mitokondrier, som brukar kallas för cellens kraftverk.  Det här ger sammantaget vävnaden en brun färgton.

Vitt fett
Hos vuxna människor består den största delen fett av vitt fett. Det kan inte förbränna särskilt många kalorier utan lagrar istället energi.

Beigt fett
Beigt fett är en mellanform av brunt fett och vitt fett som kan bränna en del kalorier för att skapa värme, dock inte lika effektivt som det bruna fettet. Det är inte helt klarlagt vilken funktion det beiga fettet har, men forskare tror att det kan spela roll vid fettförbränning. Det verkar också som om vitt fett kan omvandlas till beigt fett vid låga temperaturer

Källor: Dagens Medicin 2013-04- 26 och https://ki.se/forskning/fakta-om-fett
 

Ta del av fler nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa mer om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.