Foto: Azote
Foto: Andre Maslennikov/Azote


Hur flödar växtnäringen i Östersjöregionen och varför blir det överskott i vissa områden?

Sett till hela Östersjöns avrinningsområde så är jordbruk den enskilt största källan för tillförsel av växtnäring till Östersjön och bidrar med ungefär hälften av all vattenburen kväve och fosfor. En stor andel av handelsgödseln och fodret som importeras till Östersjöns avrinningsområde omvandlas till stallgödsel. Ofta används dock inte näringen i stallgödsel effektivt i växtodlingen. Detta ineffektiva växtnäringsutnyttjande kan leda till överskott och att växtnäring ackumuleras i jordbruksmarker och ökar risken för läckage till sjöar, vattendrag och Östersjön.

Det finns möjlighet att minska förlusterna av växtnäring genom att förbättra stallgödselhanteringen och ersätta inköpt handelsgödsel med stallgödsel. Även genom att köpa in mindre foder och minska djurtätheten i vissa regioner kan överskottet av växtnäring minska.

Nya sätt att jämföra näringsflöden i olika regioner

Problemen ovan kan tyckas välkända men växtnäringsflödena i regionen har först nyligen av forskarna på Östersjöcentrum beräknats på ett sådant sätt så att man kan jämföra olika delar av regionen. Under Baltic Breakfast presenteras flödena och frågor som jordbrukets utformning och framtid diskuteras i relation till pågående policyprocesser, t ex reformeringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Presentationerna kommer delvis att hållas på engelska.

 

Välkommen till Hotell C. Frukost serveras från kl. 8.00 och presentationerna pågår mellan 8.30-9.15. Det finns också möjlighet att stanna kvar till 9.45 om man vill diskutera vidare över en kopp kaffe.
Anmälan är stängd. Kontakta Mona Wallin för frågor och eventuell reservplats.

Medverkande:

Annika Svanbäck och Michelle McCrackin - forskare vid Östersjöcentrums Baltic Eye samt Gun Rudquist policychef vid Baltic Eye, Östersjöcentrum.


Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som Stockholms universitets Östersjöcentrum ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskild till de som redan är engagerad i Östersjöfrågor. Ibland är seminarierna mer grundläggande och ibland går de på djupet i frågorna men innehåller alltid både problembeskrivning och lösningar. Seminarierna inleds med korta presentationer och ger sedan utrymme för frågor och diskussion.