Sofia Wikström
Sofia Wikström presenterar läget

Inledningsvis presenteras det vetenskapliga kunskapsläget om skydd av undervattensnatur och exempelvis hur rovfiskar hänger ihop med både ålgräs och övergödning. Därefter ges deltagarna tid att ställa frågor. Medverkande på seminariet är Sofia Wikström, marinekolog vid Baltic Eye, Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Frukostseminariet är ett gyllene tillfälle att både få svar på frågor och föra diskussionen vidare om vilka kommande frågor som måste studeras närmare.

Anmäl dig här!

Bakgrund, om skyddade områden

I december fattade regeringen beslut om att inrätta fyra nya marina Natura 2000-områden och om att utöka två redan befintliga områden, vilket gör att det kvantitativa etappmålet om att minst tio procent av de marina områdena ska skyddas till år 2020 är uppnått.

För hela Östersjön är det procentuella målet redan uppfyllt. Men för att bevara Östersjöns biologiska mångfald och säkra ett hållbart nyttjande av havet så måste det marina områdesskyddet också fokuseras på kvalitet. Under de senaste femtio åren har trettio procent av naturtyperna i Östersjön minskat i antingen utbredning eller kvalitet, och många arter har decimerats kraftig. I de områden som man har avsatt för att skydda dessa arter och naturtyper så pågår många aktiviteter; både yrkes- och fritidsfiske samt båttrafik, övrig turism och rekreation.

Läs mer:

Foto: Jerker Lokrantz/Azote
Foto: Jerker Lokrantz/Azote