Baltic Breakfast 25 oktober 2018 behandlade vad forskningen säger om djurkoncentrationer, köttätande och övergödning. 

En sammanfattning av frukostseminariet finns att läsa på webbmagasinet Baltic Eye.

Bakgrund

Jordbruket står för den största delen av de vattenburna utsläppen av kväve och fosfor som når Östersjön och bidrar till övergödningen av havet. Effektiv användning av växtnäringsämnen är en nyckelfråga för att minska risken för läckage. Men jordbrukets struktur, i det här fallet specialisering av produktionen och den geografiska uppdelningen mellan växtodling och animalieproduktion, är en starkt bidragande orsak till överskottet på näringsämnen.

Problemen som är knutna till den nuvarande jordbruksstrukturen är välkända och kan förekomma på både nationell och regional nivå. Potentiella lösningar diskuteras däremot inte i samma utsträckning. Jordbrukets struktur har därför blivit ”elefanten i rummet” när det gäller att hitta möjligheter att minska jordbrukets påverkan på övergödningen.

Vilken struktur dagens jordbruk har beror givetvis på en rad olika faktorer som samverkar. Intensifiering, specialisering och uppdelning har möjliggjorts och drivits på av tekniska framsteg som mineralgödsel, bekämpningsmedel och fossildriven teknisk utveckling. Dessutom har politiken ofta aktivt bidragit till denna utveckling genom subventioner och en handelspolitik som syftar till att intensifiera och bygga ut industriella jordbruksföretag.

Konsumtionsmönstren är också en del av denna komplicerade ekvation. Eftersom livsmedelsindustrin är global är det inte självklart att ändrade konsumtionsvanor i Östersjöns avrinningsområde bidrar till minskad övergödning i vårt innanhav. Sambandet mellan konsumentens val av exempelvis kött och mjölk i butiken och lantbrukarens inriktning på sitt företag är långt ifrån rak och enkel. Med andra ord, till följd av internationell handel med livsmedel och foder kan miljöpåverkan från konsumtionen flyttas till andra länder och kontinenter.

 

Medverkande

Läs mer om ämnet

Rapport:  Människan, näringen och havet (11090 Kb)
Fact Sheet: Can changing our diets help the Baltic Sea?
Policy Brief: How changes in farm structure could help reduce the nutrients to the Baltic Sea

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som Östersjöcentrums Baltic Eye ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskild till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor.