Foto: Ewa Wisniewska/Azote

 

13 mars 2019 anordnades Baltic Breakfast med tema NonHazCity - den kemikaliesmarta staden. NonHazCity är ett EU-projekt som syftar till att göra städerna runt Östersjön kemikaliesmarta. Projektet inleddes för tre år sedan och dess syfte är att med hjälp av olika åtgärder minska mängden skadliga ämnen till havet.

När det gäller utsläpp av farliga ämnen till vatten fokuserar man ofta på stora industrier som den huvudsakliga källan, medan bidraget från kommunala invånare, mindre företag och andra småskaliga källor sällan tas med i beräkningen i tillräcklig utsträckning.

Forskaren Martyn Futter från SLU redogjorde för hur man i NonHazCity-projektet undersökt betydelsen av dessa andra källor. För att ta reda på hur mycket de bidrar med genomfördes en undersökning i sex kommuner runt Östersjön som gav en ögonblicksbild av utsläppen av farliga ämnen. Syftet var att få svar på hur höga halter av farliga ämnen det finns i dagvatten, avloppsreningsverk och avloppsvatten från olika källor. Screening utfördes för tre klasser av farliga ämnen: tungmetaller, organiska föroreningar (inklusive läkemedel, alkylfenoler, bisfenol och ftalater) och perfluorerade ämnen.

Arne Jamtrot, enhetschef för Kemikaliecentrum i Stockholms stad, presenterade vilka insatser som har genomförts inom projektet för att dels öka medvetenheten om farliga ämnen i vardagen och deras påverkan på Östersjön och på oss människor, och dels för att minska denna påverkan.

Läs en sammanfattning av vad som diskuterades under frukostseminariet på webbmagasinet Baltic Eye!

Seminariet kan också ses i sin helhet genom att trycka på videolänken på toppen av sidan.

 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier ordnade av Stockholms universitets Östersjöcentrum. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskilt till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor. Ibland är seminarierna mer grundläggande och ibland går de mer på djupet, men innehåller alltid både problembeskrivning och lösningar. Seminarierna inleds med korta presentationer och ger sedan utrymme för frågor och diskussion.