HELCOM’s programme for the Baltic Sea environment, the Baltic Sea Action Plan (BSAP), is up for revision. The current plan was adopted by the Baltic coastal states and the EU in 2007 and aimed to restore good ecological status to the Baltic marine environment by 2021. The plan sets targets and shares the burden amongst the countries, including areas such as reducing eutrophication, reducing the presence of dangerous substances, improving biodiversity and achieving sustainable maritime activities.

As the target year 2021 approaches it has become clearer that the ambitious goals of the BSAP will not be fully reached by next year. The work to update the plan is now in full gear, so a new version can be adopted by Baltic Sea state ministers in the autumn of 2021. A lot has happened in research since the plan was first adopted and today there are a lot of new aspects that need to be taken into consideration, both when it comes to the targets and which measures are needed to achieve the goals.

Scientists at the Stockholm University Baltic Sea Centre have played an important role in contributing to the scientific basis for the updated BSAP, in particular for eutrophication and hazardous substances. At the October Baltic Breakfast, Bo Gustafsson, oceanographer and director of the Baltic Nest Institute, will talk about how the burden sharing (how much each coastal state has committed to reduce emissions of nutrients) in the current plan came about. The reduction burdens will now be updated to emission ceilings for each country. Why is that, and what difference will it make in practice?

Emma Undeman, a researcher in environmental sciences with a focus on chemicals, supplies HELCOM with background documents on hazardous substances in the Baltic Sea. She has recently completed a series of reports on the status of certain hazardous substances in the Baltic: dioxins, PCB, brominated flame retardants, per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) and diclofenac. At the Baltic Breakfast webinar she will present the challenges of developing new measures in the updated BSAP, and describe the state of knowledge about some of the hazardous substances that currently result in poor status of the Baltic Sea.

Welcome to the breakfast webinar on the scientific background for the next BSAP!

Practical information

The Baltic Breakfast webinar is broadcast at this webpage 7 October 8.30-9.15 (local time in Sweden, GMT +2).

No registration is needed.

The webinar will be recorded and can be watched afterwards at this same webpage.

Write your question on Sli.do using the code #85397 

Participants:

Bo Gustafsson, researcher in oceanography, Director of the Baltic Nest Institute at Stockholm University Baltic Sea Centre

Emma Undeman, researcher in environmental sciences with a focus on chemicals, at the Stockholm University Baltic Sea Centre

About Baltic Breakfast

Baltic Breakfast is a series of short breakfast webinars organised by the Stockholm University Baltic Sea Centre. Their aim is to present the latest knowledge about issues of central importance to the Baltic Sea environment. The breakfast webinars are addressed to people in different sectors working for a sustainable development in the Baltic Sea region – and in particular to those who are already interested in Baltic Sea issues.

 

Om seminariet på svenska

Helcoms räddningsplan för Östersjön. Baltic Sea Action Plan (BSAP), är i stöpsleven. Den nuvarande planen antogs av kuststaterna runt Östersjön och EU år 2007 och syftade till att återskapa god ekologisk status i Östersjöns marina miljö till år 2021. Planen sätter mål och fördelar åtaganden mellan länderna, bland annat vad gäller att minska övergödningen, minska förekomsten av farliga ämnen, gynna den biologiska mångfalden och uppnå en hållbar maritim verksamhet.

I takt med att målåret 2021 närmat sig har det stått mer och mer klart att de ambitiösa målen i BSAP inte kommer att uppnås fullt ut till nästa år. Som bäst pågår nu arbetet med att uppdatera räddningsplanen, så att en ny version kan antas av ministrarna i Östersjöländerna hösten 2021. Forskningsmässigt har mycket hänt sedan den första planen antogs och det finns idag många nya aspekter som behöver beaktas, både när det gäller målsättningarna och när det gäller vilka åtgärder som bör vidtas för att målen ska nås.

Östersjöcentrums forskare har spelat en viktig roll när det gäller att bistå med vetenskapligt underlag för den uppdaterade BSAP, framför allt rörande övergödning och farliga ämnen. Vid oktober månads Baltic Breakfast berättar Bo Gustafsson, oceanograf och chef för Baltic Nest Institute, om hur reduktionsbetingen för näringsbelastning (hur mycket de olika länderna är förbundna att minska sina näringsutsläpp) kom till i den nuvarande planen. Reduktionsbetingen ska nu uppdateras till utsläppstak för länderna. Hur kommer det sig och har det någon betydelse i praktiken?

Emma Undeman, forskare i miljövetenskap med fokus på kemikalier, stödjer Helcom med underlag när det gäller farliga ämnen i Östersjön och har nyligen färdigställt en serie rapporter om tillståndet när det gäller dioxiner, PCB, bromerade flamskyddsmedel, högfluorerade organiska ämnen (så kallade PFAS) och diklofenak. Under Baltic Breakfast berättar hon om utmaningarna med att utveckla nya åtgärder i den uppdaterade BSAP, och beskriver hur kunskapsläget ser ut när det gäller några av de farliga ämnen som i nuläget orsakar dålig status i Östersjön.

Välkomna på frukostseminarium om det vetenskapliga underlaget för nästa BSAP! Observera att seminariet denna gång hålls på engelska.