Vetenskapliga studier har visat att övergödningstrenden i Östersjön är bruten. Nu försvinner mer kväve och fosfor från havet än vad som tillförs. Det marina ekosystemet bör därmed sakta återhämta sig och i vissa delar av Östersjön syns redan förbättringar. Frågan är om denna positiva utveckling kommer att bromsas av nästa stora utmaning för Östersjön: klimatförändringarna. För att svara på denna fråga har forskarna tagit fram nya scenarier som binder samman klimatförändringar och socioekonomiska förändringar med förändringar i näringsbelastning till Östersjön.

Hur hårt Östersjön drabbas av klimateffekterna under 2000-talet kommer till stor del att avgöras av två saker:

  • den globala klimatpolitiken för att minska mänsklighetens utsläpp av växthusgaser.
  • den regionala och globala samhällsutvecklingen.

Vetenskapliga analyser med Östersjöspecifika klimatmodeller visar att om näringstillförseln fortsätter att minska under kommande decennier leder det till minskad övergödning och bättre syreförhållanden i Östersjön – även i det mest pessimistiska klimatscenariot. Minskad övergödning stärker också havets motståndskraft mot negativ klimatpåverkan.

I nuläget är det svårt att uppskatta exakt hur stora klimateffekterna blir eftersom många parametrar fortfarande är allt för osäkra. Klart är dock att övergödningen och klimatförändringarna är sammankopplade. Ju större övergödningen är, desto större skada kan klimatförändringarna göra eftersom den marina miljön då är känsligare för ytterligare påfrestningar.

Klimatförändringarna väntas förändra nederbörd och temperatur i Östersjöns avrinningsområde, vilket kan påverka näringstillförseln till havet. Det som främst avgör hur näringstillförseln kommer att se ut framöver är dock hur samhället utvecklas, visar nya studier. Den största drivkraften visar sig vara efterfrågan på mat, både i mängd och vilken sorts mat, som i hög utsträckning bestämmer jordbrukets utveckling på lång sikt.

Hur påverkar kunskapen om sambanden mellan klimat och övergödning vilka åtgärder som bör vidtas? Vilka frågor kvarstår att gräva djupare i? Välkomna på frukostseminarium för att ta reda på mer om sambanden mellan klimat, samhällsutveckling och övergödning!

Medverkande experter i kommande frukost:

  • Lars Arneborg, chef för oceanografiska enheten vid forskningsavdelningen på SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) och adjungerad professor vid Göteborgs universitet
  • Bo Gustafsson, forskare i oceanografi, chef för Baltic Nest Institute vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

Till rapporten: Framtidens Östersjön - påverkan av övergödning och klimatförändringar 

Till policy briefen: Åtgärder stärker Östersjöns miljö - även i ett förändrat klimat 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som Östersjöcentrum ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskilt till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor. 

Se filmer och läs om våra tidigare frukostar här!