"Baltic Breakfast: EU:s jordbruksstöd påverkar Östersjön negativt"
Läs en sammanfattning av seminariet här!

Att jordbruket läcker växtnäring till Östersjön är ingen nyhet. Inte heller att många åtgärder genomförts och mängden vattenburen kväve och fosfor från åkermarken minskat. Trots detta står jordbruket i Östersjöregionen fortfarande för den största delen av den vattenburna näringen som når havet. Mer måste alltså göras.

Jordbrukets utveckling påverkas i hög grad av EU:s gemensamma jordbrukspolitik; en tekniskt snårig politik bestående av såväl marknadsstöd, frivilliga kopplade stöd och inkomststöd (s k direktstöd) med vissa miljökrav, som riktade miljöersättningar och landsbygdsutvecklingsstöd. Hur politikens olika delar påverkar t ex risken för övergödning av haven är omdiskuterat.

Se seminariet via länken ovan!

Inom ramen för forskningsprojektet BONUS GO4BALTIC, ett treårigt projekt där forskare från Danmark, Estland, Finland, Polen och Sverige samarbetat, har man bl a studerat direktstödens inverkan på övergödningsrisken. Går det att se samband? Är direktstöden hjälp eller stjälp för övergödningsproblematiken?

Projektet har också genom enkäter med ett stort antal lantbrukare i respektive land studerat möjligheter och hinder för lantbrukarna att ta sig an åtgärder för att förhindra växtnäringsläckage, t ex förbättrad stallgödselhantering. Hur ser det ut i de olika länderna? Vilka möjligheter finns att förbättra gödselhanteringen på gårdsnivå genom jordbrukspolitiken?

Medverkande

Torbjörn Jansson, forskare vid Institutionen för ekonomi och AgriFood economics centre, Sveriges Lantbruksuniversitet

Berit Hasler, forskare vid Institutionen för miljövetenskap, Århus universitet, Danmark

Anmälan 

Föranmälan krävs senast 9 mars. Anmäl dig genom att klicka här!

Praktisk information

Tid: 11 mars kl. 8:30-9.15, frukost serveras från kl. 8.00

Plats: Klara Eat & Meet, Hotell Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier som Östersjöcentrum ordnar. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskilt till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor. 

Se filmer och läs om våra tidigare frukostar här!