Each year, 23 million pigs, 16 million cows, and 244 million chickens in the catchment together prod
Varje år producerar 23 miljoner grisar, 16 miljoner kor och 244 miljoner kycklingar i Östersjöns avrinningsområde stallgödsel som innehåller två miljoner ton kväve och 0,4 miljoner ton fosfor.

Jordbruket är den enskilt största källan för tillförsel av näringsämnen till Östersjön från mänsklig aktivitet. Jordbruket står för cirka 40 % av den totala vattenburna tillförseln av kväve och 30 % av fosforn.

I avrinningsområdet cirkulerar en stor del av växtnäringsflödena genom animalieproduktionen och mycket av mineralgödseln och fodret som importeras till avrinningsområdet omvandlas till stallgödsel. Ungefär 70 % av det som odlas blir till djurfoder, medan endast 30 % konsumeras direkt av människor. Trots att en så stor del av odlingsmarken används för att producera djurfoder, är det inte tillräckligt för att uppfylla djurens näringsbehov. Ungefär hälften av de näringsämnen som äts av djuren importeras (främst soja från Sydamerika) och tillförs till det totala växtnäringsflödet i avrinningsområdet.

Regioner med en stor andel animalieproduktion i förhållande till odlingsareal är ofta beroende av importerat foder, eftersom den lokala foderproduktionen inte räcker till. I dessa områden kan det vara svårt att få till en effektiv användning av stallgödseln i växtodlingen, eftersom stallgödseln innehåller mer växtnäring än vad de lokala grödorna behöver. Denna situation kan leda till att man gödslar mer än optimalt och får ett överskott av näringsämnen, som ökar risken för näringsläckage till miljön.

 

Läs och ladda ner faktabladet

Fact Sheet: Kan ändrade kostvanor hjälpa Östersjön? (181 Kb)

 

KONTAKT

Annika Svanbäck
Agronom, Östersjöcentrum
08 16 31 50, annika.svanback@su.se

Michelle McCrackin
Limnolog, Östersjöcentrum
08 16 17 78, michelle.mccrackin@su.se