Försättsblad av policy brief. Illustrerar sillstim

Det svenska trålfiskets fångster av sill/strömming i centrala Östersjön och Bottniska viken har ökat med 70 procent under de senaste fem åren. Samtidigt har en större andel av fisket flyttat närmare den svenska ostkusten.

Det rapporteras sedan flera år om kraftigt minskad förekomst av sill/ strömming i bland annat Stockholms skärgård och sydvästra Bottenhavet. Detta har gett upphov till en utbredd oro för att lokala delbestånd kan vara på väg att slås ut, vilket skulle kunna få allvarliga konsekvenser för kustekosystemen och leda till lägre produktivitet för hela sill-/strömmingsbeståndet.

Detta, tillsammans med den negativa utvecklingen för flera av Östersjöns sill-/strömmingsbestånd, kräver ökad försiktighet. Dagens fiskeriförvaltning och vetenskapliga beståndsuppskattningar bör snarast säkerställa en bättre och mer detaljerad förståelse av 1) sillens/strömmingens uppdelning i olika bestånd och delpopulationer, och 2) hur sillfisket nära ostkusten påverkar kustekosystemen.

Det är också nödvändigt att omgående begränsa det storskaliga trålfisket efter sill/strömming nära den svenska ostkusten i enlighet med försiktighetsprincipen i grundförordningen för EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Rekommendationer:

Flytta ut trålgränsen längs den svenska östkusten (exempelvis till 12 sjömil från baslinjen) för att säkra sillens/strömmingens lekplatser och övervintringsområden.

Gör en mer detaljerad kartläggning av sillens/strömmingens beståndsstruktur och migrationsmönster med hjälp av historisk kunskap och nya DNA-tekniker, kontrollerad mot andra tekniker såsom otolitkemi.

Använd kunskaperna från kartläggningen till att revidera nuvarande uppdelning av förvaltningsenheter, så att den tar större hänsyn till delpopulationer.

Minska de årliga fångsterna till väl under Fmsy för sill/strömming i centrala och västra Östersjön samt i Bottniska viken – för att säkra bevarandet av delpopulationer och genetisk mångfald.

Begränsa det storskaliga trålfisket efter sill/strömming på platser och under tider då det finns särskilda risker för kustekosystemen och lokala delbestånd, i linje med försiktighetsprincipen.
 

Läs policy briefen i sin helhet på Baltic Eye eller ladda ner ditt egna exemplar här: 

Minska det kustnära trålfisket för att skydda Östersjösillen (328 Kb)

Referenser: Minska det kustnära trålfisket för att skydda Östersjösillen (1288 Kb)


KONTAKT:
Henrik Svedäng, forskare vid Östersjöcentrum
Charles Berkow, omvärldsanalytiker vid Östersjöcentrum