Foto: Bengt Ekberg/Azote
Foto: Bengt Ekberg/Azote
 

Bakgrund

Allt liv är beroende av fosfor. Men det är en ändlig resurs som inte går att ersätta. Den ineffektiva och oekonomiska användningen av fosfor inom jordbrukssystemet har konsekvenser för hållbarheten och bidrar också till övergödningen av sjöar, vattendrag och kustområden. För en ansvarsfull och hållbar användning av fosfor krävs bättre användning och återanvändning inom alla samhällsområden, särskilt inom jordbruket

EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi har stärkt intresset inom jordbruket för att återvinna fosfor som finns i avloppsvatten. Denna insats är ett viktigt steg i att sluta fosforcykeln. Men, det finns större återvinningspotential i att förbättra användningen av stallgödsel inom växtodlingen. I Östersjöns avrinningsområde är mängden fosfor i stallgödsel mer än 3 gånger så stor som i mänsklig urin och avföring.

Om stallgödseln användes mer effektivt skulle inköpen av mineralgödsel kunna minskas med 0,11–0,17 miljoner ton, jämfört med omkring 0,036 miljoner ton genom användning av avloppsslam. Det skulle minska fosforöverskottet och risken för läckage till sjöar, vattendrag och Östersjön. 

Policyrekommendationer

Det är möjligt att närma sig målen i Helcoms handlingsplan för Östersjön genom att öka återcirkuleringen av fosfor inom jordbruket och inte gödsla mer än vad grödan behöver. 

  • I de nationella åtgärderna för ökad återcirkulering får man inte förbise stallgödsel.

  • Öka användningen av lokalt producerat foder i djurhållningen för att minska införseln av fosfor till Östersjöregionen.

  • Underlätta handeln med återcirkulerade gödsel- medel genom att till exempel stödja den föreslagna EU-förordningen om handel med gödsel.

  • Öka växtnäringsutnyttjandet för stallgödsel inom jordbruket, genom att till exempel upprätta lagstadgade gränser för gödsling och stödja rådgivning om hantering av näringsämnen, växtnäringsbalanser och markkartering.

Alla länder kring Östersjön bör snarast efterleva EU:s direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyg- gelse. Direktivet bör ses över och skärpas. 

Läs och ladda ner:

Policy Brief: Förbättra gödselåtervinningen i jordbruket (461 Kb)

 References: Improving manure recycling in agriculture (247 Kb)

KONTAKT

Michelle McCrackin
Limnolog, Östersjöcentrum
08 16 17 78, michelle.mccrackin@su.se

Annika Svanbäck
Agronom, Östersjöcentrum
08 16 31 50, annika.svanback@su.se