Foto: Jerker Lokrantz/Azote

Bakgrund

Specialiseringen och den geografiska uppdelningen mellan växt­ odling och animalieproduktion är en starkt bidragande orsak till överskottet på näringsämnen, som ökar risken för övergödning. För att åtgärda detta välkända problem har vi hittat vetenskapligt stöd för minst tre lösningar: flytta näringsämnena, flytta djuren och ändra våra kostvanor.

I den här policy briefen diskuteras jordbrukets struktur med av­ seende på specialisering och uppdelning mellan växtodling och animalieproduktion. Dessa faktorer kännetecknar jordbruket i större delen av västvärlden.

Det är viktigt att ta hänsyn till det potentiella bidraget till över­ gödning från jordbrukets struktur, eftersom jordbruket är den en­ skilt största källan till näringsämnen till Östersjön från mänsklig aktivitet. Jordbruket står för ca 40 % av den totala vattenburna tillförseln av kväve och 30 % av fosforn. I avrinningsområdet cir­ kulerar det mesta av växtnäringsämnena genom animalieproduk­ tionen och mycket av mineralgödseln och fodret som importeras till avrinningsområdet omvandlas till stallgödsel.

Regioner med en stor andel animalieproduktion i förhållande till odlingsarealen är ofta beroende av importerat foder, eftersom den lokala foderproduktionen inte räcker till. I dessa områden kan det vara svårt att få till en effektiv användning av stallgödsel i väx­ todlingen, eftersom stallgödseln innehåller mer växtnäring än vad grödorna behöver. Denna situation kan leda till att man gödslar mer än optimalt och får ett överskott av näringsämnen, som ökar risken för näringsläckage till miljön.

Problemen som är knutna till den nuvarande jordbruksstrukturen är välkända och kan förekomma på både nationell och region­ al nivå. Potentiella lösningar diskuteras däremot inte i samma utsträckning. Jordbrukets struktur har därför blivit ”elefanten i rummet” när det gäller att hitta möjligheter att minska jordbru­ kets påverkan på övergödningen.

 

Policyrekommendationer

  • Begränsa fosforgödslingen genom att fastställa maximala gödselgivor eller maximala fosforöver­ skott. Ta hänsyn till fosforstatus i marken.
  • Begränsa djurtätheten i EU:s direktiv om industri­utsläpp.
  • Begränsa djurtätheten i områden som har identi­fierats som ekologiskt känsliga eller ha hög risk för näringsläckage.
  • Fastställ regler om en viss andel lokalt odlat foder på gårds­ eller regional nivå (liknande reglerna för ekologisk odling).
  • Tillhandahåll innovationsstöd för att utveckla göd­selprodukter av återcirkulerade näringsämnen.
  • Fastställ gemensamma kvalitetsregler för gödsel­produkter av återcirkulerade näringsämnen.

 

Läs och ladda ner

Policy brief: Förändrad jordbruksstruktur minskar näringsläckaget (322 Kb)

 

 

KONTAKT

Annika Svanbäck
Agronom, Östersjöcentrum
08 16 31 50, annika.svanback@su.se

Michelle McCrackin
Limnolog, Östersjöcentrum
08 16 17 78, michelle.mccrackin@su.se