Dykare som simmar ovanför en musselodlingFoto: Tony Holm, Azote
 

Bakgrund

Att odla blåmusslor för mänsklig konsumtion är en lovande metod för att producera mat från havet och de odlas idag kommersiellt, exempelvis på den svenska västkusten. På senare tid har musselodlingar även förespråkats som en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i kustområden, bland annat i Östersjön.

Grundtanken med musselodlingar som åtgärd mot övergödning är att näringsämnen i havet binds upp i musslor, som sedan tas upp ur vattnet. Men blåmusslor utmed svenska östkusten växer långsammare, och har lägre kötthalt och lägre innehåll av kväve och fosfor än musslor på svenska västkusten. Det gör att potentialen för att odla musslor i syfte att motverka övergödningen är betydligt sämre i Östersjön jämfört med i Västerhavet.

Det finns också stora kunskapsluckor kring musselodlingars negativa sidoeffekter på havsmiljön. De småskaliga försöksodlingar som finns i Östersjön idag har liten negativ miljöpåverkan, men ger samtidigt ingen stor miljönytta. Om odlingarna skalas upp ökar risken för syrebrist på bottnar och ökad frisättning av näringsämnen.

Med dagens kunskap finns inget vetenskapligt stöd för att musselodling är en effektiv åtgärd mot övergödning i Östersjön.

 

 

Policyrekommendationer

• Vänta med nya satsningar på musselodling i Östersjön för att åtgärda övergödning. Blåmusslor på svenska Östersjökusten växer långsammare, blir mindre och innehåller mindre näring än musslor som lever i saltare vatten. I nuläget är en mussleodling per ytenhet i Östersjön upp till tio gånger mindre effektiv på att ta upp näring jämfört med motsvarande odling i Bohuslän.

• Gör nya beräkningar som tar hänsyn till Östersjöns speciella förhållanden. För att inte övervärdera blåmusselodling som miljöåtgärd i Östersjön, måste framtida beräkningar av åtgärdseffekt och kostnadseffektivitet ta hänsyn till Östersjöns speciella förhållanden, genom att använda realistiska siffror för tillväxthastighet och näringsinnehåll, samt ta höjd för oförutsedda händelser.

• Starta inte stora musselodlingar i Östersjön innan vi vet mer om negativa sidoeffekter. Större och tätare odlingar föreslås kunna kompensera för lägre tillväxt, men då finns stor risk för negativa miljöeffekter som överskrider miljönyttan. En noggrann utvärdering av potentiella negativa miljöeffekter av musselodlingar behövs för att utvärdera detta.

 

KONTAKT

Linda Kumblad
Systemekolog, Östersjöcentrum
08 16 27 01, linda.kumblad@su.se

Sofia Wikström
Marinekolog, Östersjöcentrum
08 16 17 91, sofia.wikstrom@su.se