De svenska kusterna är mycket populära områden för rekreation och friluftsliv. De erbjuder ovärderliga möjligheter till naturupplevelser och är basen för en betydande besöksnäring. Samma kustmiljöer bidrar också till hela havets ekosystem genom att vara hem och barnkammare för många växt- och djurarter. Men dessa sociala, ekonomiska och ekologiska värden är hotade av påverkan från mänskliga aktiviteter. Övergödning, fiske, båttrafik, muddringar och byggande har stor påverkan på kustmiljön. Den del av kusten som är i naturligt tillstånd minskar kontinuerligt, i takt med att människan tar allt större delar av naturen i anspråk.

Förlusten av naturliga miljöer gör att många arter som är viktiga för ekosystemets funktion blir ovanligare och leder till förlorade natur- och upplevelsevärden. Den leder dessutom till att ekosystemets produktionsförmåga och dess motståndskraft mot ytterligare belastningar minskar. Vi är idag långt ifrån att uppnå de miljömål för kusten som Sverige satt upp nationellt eller tillsammans med andra länder. Det gäller såväl de svenska miljömålen och målen i havsmiljöförordningen som de i EU:s art- och habitatdirektiv och de globala hållbarhetsmålen.

De pågående klimatförändringarna sätter ytterligare press på kustekosystemen och gör det ännu mer angeläget att stärka deras naturliga motståndskraft och återhämtningsförmåga. Forskning visar också att intakta ekosystem kan bidra till att dämpa effekterna av klimatförändringarna. I kustområdet fungerar till exempel sjögräsängar som kolsänkor, och vegetation i strandområdet kan stabilisera botten och minska risken för erosion. Dessa egenskaper blir dessutom allt viktigare i takt med klimatförändringarna, som leder till stigande havsnivåer och starkare stormar.

För att stärka förutsättningarna för arter och deras livsmiljöer, bromsa förlusten av biologisk mångfald och nå ett långsiktigt hållbart nyttjande av kusten, krävs samordnade åtgärder. Det krävs också att vi agerar snabbt.

Rekommendationer

Stärk skyddet av livsmiljöer och arter i kustområden genom att:

• värna strandskyddet vid kusten och undvika att bygga i känsliga miljöer

• inrätta fler skyddade områden och fler områden med strikt skydd från mänsklig aktivitet såsom fiske och byggnation.

Restaurera förstörda kustmiljöer genom att:

• minska pågående belastningar så att livsmiljöer och arter får möjlighet att återhämta sig

• aktivt restaurera livsmiljöer som inte återhämtar sig på naturlig väg.

Säkerställ att de restaureringsmetoder som används är vetenskapligt utvärderade och bevisat effektiva.

Skapa en informationsbank om olika åtgärders effektivitet och förutsättningar genom att följa upp effekten av åtgärder under tillräckligt lång tid. Verka för utökat samordnat arbete för restaurering mellan länder inom Helcom och Ospar.

Ställ krav på ekologisk kompensation från verksamhetsutövare om deras aktiviteter påverkar en livsmiljö vid kusten.

 

Läs mer 

Skydda och restaurera – så kan vi rädda kustens ekosystem (pdf) (354 Kb)

Skydda och restaurera – så kan vi rädda kustens ekosystem (version med referenser) (237 Kb)

 

Kontakt

Sofia Wikström

Forskare, Stockholms universitets Östersjöcentrum

sofia.wikstrom@su.se

 

Lena Bergström

Forskare, Institutionen för akvatiska resurser, SLU

lena.bergstrom@slu.se