Foto: Gunnar Aneer/Azote

Mängden ålyngel (glasål) som når Europa har minskat med drygt 90 procent sedan 1970-talet. I Nordsjöområdet är minskningen omkring 98 procent. Den europeiska ålen är därför rödlistad som akut hotad av Internationella naturvårdsunionen IUCN. Enligt Internationella havsforskningsrådet (ICES) bör all mänsklig påverkan på den europeiska ålen ”minskas till, eller hållas så nära noll som möjligt”.

Trots det bedrivs ett omfattande kommersiellt ålfiske under ålens hela livscykel. I Sverige dödar fisket hundratals ton ål varje år. Förvaltningen anser att det svenska fisket på utvandrande blankål har en försumbar påverkan på beståndet. Detta antagande bygger dock på osäkra beräkningar.

Att införa ett förbud mot allt riktat ålfiske i Östersjön och i andra europeiska vatten är den enskilt snabbaste, billigaste och mest genomförbara åtgärden för att öka beståndets chanser till återhämtning. Det är också helt i linje med EU:s gemensamma fiskepolitik, försiktighetsprincipen och vetenskapens rekommendationer.

Rekommendationer

  • Förbjud allt riktat ålfiske i svenska vatten. Prioritera att avveckla fisket på lekvandrande blankål.
  • Verka för ett förbud mot allt riktat ålfiske i Östersjön och i övriga europeiska vatten.
  • Upphör med alla ålutsättningar ovanför vattenkraftverk och andra vandringshinder.
  • Ta bort så många vandringshinder som möjligt, i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Prioritera små vattendrag i västra och södra Sverige
  • Initiera en oberoende vetenskaplig revidering av rådande uppskattningar av fiskedödlighet, turbindödlighet, biomassa av lekvandrande blankål, som i dag används som beslutsunderlag i svensk ålförvaltning.
  • Utöka miljöövervakningen i syfte att a) fylla viktiga vetenskapliga kunskapsluckor om ålbeståndets tillstånd gällande biomassa, täthet och dödlighet, och b) analysera och utvärdera effekten av de åtgärder som görs i syfte att gynna beståndets återhämtning.
 

 

Läs eller ladda ner

Stoppat fiske och mer kunskap krävs för att rädda den europeiska ålen (987 Kb)  (pdf)

Stoppat fiske och mer kunskap krävs för att rädda den europeiska ålen (med referenser) (211 Kb)  (pdf)

Kontakt

Henrik Svedäng, fiskforskare

henrik.svedang@su.se

Charles Berkow, omvärldsanalytiker

charles.berkow@su.se

 

Se presentation

Östersjöcentrums policy brief om ålfrågan presenterades av Henrik Svedäng vid september månads Baltic Breakfast, där även Emma Björkvik från Stockholms Resilience Centre och Sofia Brockmark från Havs- och vattenmyndigheten medverkade. Se seminariet här: