Policy Briefs & Fact Sheets

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Kommunikation
  5. Policy Briefs & Fact Sheets

Policy Briefs och Fact Sheets

Vetenskapligt grundad information till beslutsfattare, media och opinionsbildare

Policy Briefs är kortfattade sammanställningar av aktuell vetenskaplig kunskap, med kommentarer till viktiga händelser och användbara rekommendationer. Policy Briefs är tänkta att underlätta till exempel en politikers engagemang i Österjöfrågorna.

I samband med publicering av policy briefs genomförs ett speciellt evenemang för intressenter som är relevanta för det område som behandlas.

Våra policy briefs har alltid en datummärkning vilket anger när kunskapen som ligger till grund för innehållet och rekommendationerna hämtats in. Om någon policy brief (PDF) saknas kan det bero på att den håller på att uppdateras, eller är inaktuell. 

Cover picture of the new policy brief on bottom trawling

Bottentrålning hotar de marina ekosystemen

Bottentrålsfiske har omfattande påverkan på de marina ekosystemen och hotar havsbottnens integritet. Eftersom uppvirvlat sediment kan färdas långt påverkas ett större område än det som faktiskt trålas. Ny forskning visar på behovet av större trålfria områden på alla typer av bottnar, skriver forskare i en ny policy brief.

Sillar som simmar i stim

Minska det kustnära trålfisket för att skydda Östersjösillen

Situationen för Östersjöns sill och strömming har försämrats de senaste tio året, samtidigt som det svenska trålfiskets kustnära fångster har ökat kraftigt. I en ny policy brief beskrivs vilka åtgärder som behövs för att bryta den negativa utvecklingen.

Avloppsvatten rinner ut i havet

Kemikalieflödet i avloppsvatten bör hanteras bättre

Tusentals kemikalier används i våra samhällen, men kunskapen om hur mycket som sprids i miljön är fortfarande dålig. I en ny policy brief föreslås därför att man bör dra bättre nytta av avloppsreningsverken som ju ändå samlar ihop vatten från våra bebyggda områden.

Skydda och restaurera – så kan vi rädda kustens ekosystem

Mänskliga verksamheter har under lång tid minskat den biologiska mångfalden och försvagat ekosystemets naturliga funktioner vid kusten. I en ny policy brief beskriver vi vilka åtgärder som krävs för att ekosystemen ska kunna återhämta sig.

Stoppat fiske och mer kunskap krävs för att rädda den europeiska ålen

Om det hotade europeiska ålbeståndet ska kunna återhämta sig krävs omedelbart fiskestopp, ökad miljöövervakning och färre vandringshinder. Dessutom bör de uppskattningar av lekbiomassa och kustfiskets påverkan som används inom dagens ålförvaltning genomgå en oberoende granskning och revidering.

Åtgärder stärker Östersjöns miljö – även i ett förändrat klimat

Åtgärder stärker Östersjöns miljö – även i ett förändrat klimat

Övergödningen i havet förstärks när klimatet blir varmare. Men om länderna runt Östersjön minskar näringsutsläppen från land tillräckligt mycket fram till år 2100 kommer övergödningen att minska och leda till en bättre havsmiljö – även vid kraftiga klimatförändringar.  Det är budskapet i en ny policy brief av Östersjöcentrum och SMHI.

Försurningen hotar Östersjöns ekosystem

Havsförsurning kan påverka marina arter och göra havet mindre badvänligt. Åtgärder mot utsläpp, övergödning och överfiske krävs för att skydda ett unikt ekosystem och framtida matproduktion.

Miljö­övervakningens långa tidsserier

Miljöövervakningens långa tidsserier av miljödata utgör den vetenskapliga grunden för förståelse av storskaliga förändringar i havet. De är också en förutsättning för kostnadseffektiva åtgärder för ett friskare hav.

Fact sheet: Konsten att förstå MSY

MSY står för maximal hållbar avkastning och kan beskrivas som det största årliga uttag ett fiskebestånd kan producera på lång sikt. Begreppet är ifrågasatt, men det är ändå viktigt att förstå för alla som är involverade i fiskeförvaltning.

Simmande sillstim

Policy brief: Minska sill- och skarpsillsfisket nästa år – för torskens skull

Östersjöns största torskbestånd står på randen till kollaps. Inför EU-förhandlingarna om nästa års fiskekvoter föreslår Östersjöcentrum en rad åtgärder som kan bidra till att häva krisen.

Policy brief: EU:s regelverk för kemikalier behöver bli mer transparent

De riskbedömningar som registreras i Reach måste förbättras för att möta utmaningarna med kemiska risker i vardagen. Ökad transparens är en viktig del i den omställningen.

Policy Brief: Fosforarvet på land måste åtgärdas

De direkta utsläppen av fosfor till Östersjön har minskat de senaste decennierna, men kvar på land finns stora lager av fosfor som byggts upp under åren. Att minska detta fosforlager är viktigt för att utsläppen ska fortsätta minska.

Each year, 23 million pigs, 16 million cows, and 244 million chickens in the catchment together prod

Fact sheet: Kan ändrade kostvanor hjälpa Östersjön?

Våra kostvanor påverkar inte bara vår hälsa, utan också miljön. Detta faktablad beskriver olika scenarier för hur handel, produktion och konsumtion av vegetabiliska och animaliska produkter påverkar övergödningen i Östersjön.

Policy Brief: Förändrad jordbruksstruktur kan minska näringsläckaget

Specialiseringen och den geografiska uppdelningen mellan växt­odling och animalieproduktion är en starkt bidragande orsak till överskottet på näringsämnen, som ökar risken för övergödning i Östersjön.

Policy Brief: Mer information behövs om kemikalieinnehållet i varor

Forskare och analytiker vid Baltic Eye ser ett akut behov av åtgärder för att förbättra informationen om vilka kemikalier som ingår i vanliga konsumentartiklar.

Dykare som simmar ovanför en musselodling

Policy Brief: Musselodling i Östersjön - en ineffektiv åtgärd mot övergödning

Att anlägga storskaliga musselodlingar är idag inte en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön. Dels växer musslorna långsamt i det bräckta vattnet. Dels riskerar stora odlingar att skada havsmiljön mer än de hjälper den.

Policy brief: Förbättra gödselåtervinningen i jordbruket

Fosfor är en ändlig resurs och effektiv, återcirkulerande användning är absolut nödvändigt. För att sluta fosforns kretslopp behöver fokus bland annat riktas mot återanvändning av gödsel inom jordbruket.

Ålgräsäng i grund vik

Fact Sheet: Båtlivets effekter på sjögräsängar

Det svenska båtlivet är ekonomiskt viktigt och engagerar många. Men det belastar också havsmiljön. Forskning visar att fritidsbåtstrafik kan ge allvarliga skador på de värdefulla sjögräsängarna. Trafiken påverkar även ängarnas utbredning negativt.

Daphnia med mikroplast i magen

Policy Brief: Mikroplast i marint liv

Man vet inte exakt hur skadlig mikroplast är för havets djur men studier visar att partiklarna kan orsaka försämrad fortplantning och överlevnad. Risken för permanenta skador på ekosystemet motiverar kraftfulla politiska åtgärder för att strypa tillförseln av mikroplast till havet.

Policy brief: Avancerad vattenrening

Avancerade vattenreningstekniker kan vara ett sätt att möta utmaningarna kring samhällets ökande kemikalieanvändning. Nya tekniker möjliggör kraftigt reducerade utsläpp av till våra vattenmiljöer och kan minska risken för marina föroreningar.

Zostera marina field. Photo: Hans Kautsky

Policy brief: Förbättrad kvalitet på marint områdesskydd

För att bevara Östersjöns biologiska mångfald och säkra ett hållbart nyttjande av havets resurser måste marina områdesskydd inrättas på nya sätt med ett tydligare fokus på kvalitet, inte bara kvantitet.

Policy Brief: Internbelastning

Ackumulerad fosfor på land är den yttersta källan till fosfor i havet. Åtgärder i havet för att minska internbelastningen tar därför inte itu med grundorsaken till övergödning utan fokus bör riktas mot att öka lantbrukets växtnäringsutnyttjande och förbättra avloppsreningen.

Nutrient recycling in agriculture – for a cleaner Baltic Sea

Policy brief: Näringsflöden i jordbruket

Jordbruket står för en stor andel av växtnäringstillförseln till Östersjön. Endast ungefär hälften av näringsämnena i handelsgödsel och stallgödsel omvandlas till skördade grödor. Växtnäringsutnyttjandet måste förbättras.

Policy brief: Mikroplaster i hygienartiklar

Hygienprodukter är en liten men viktig källa av mikroplast till miljön. Baltic Eye har i ett Policy Brief sammanfattat ett antal råd för hur man kan minska utsläppen av mikroplaster från hygienprodukter.

Policy brief: Flerårsplan

Torskbestånden bör få högsta prioritet i Östersjön säger Baltic Eye i en kommenterar om förslaget till EU:s nya fleråriga förvaltningsplan för torsk, sill och skarpsill i Östersjön.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube

webmagasin Östersjöcentrum