Omslaget till rapporten

 

 

Det visar data från Svealands kustvattenvårdsförbund i den nya rapporten Svealandskusten 2021.

Forskare leder arbetet

I rapporten redovisar forskare vid Stockholms universitet årligen de samlade resultaten av förbundets omfattande undersökningar av miljötillståndet längs kusten. I år har de även gjort en utförlig analys av näringsbelastningen i Svealands 27 största vattendrag. Ungefär hälften av näringen som kommer med vattendragen kan hänföras till våra mänskliga aktiviteter – där jordbruk och avloppsreningsverk är de största källorna. Analysen visar också att sjöar och våtmarker i avrinningsområdet tydligt minskar mängden kväve i vattnet. 

Annan relevant forskning presenteras

Från andra delar av forskarsamhället kommer en artikel av åtgärdsprojektet Levande vikar. De ska restaurera grunda vikar i Svealandsregionen för att ta fram konkreta råd och rekommendationer. Dessutom presenteras forskningen som lett fram till beskrivningen av hur storspiggen tagit över vik efter vik allt närmare fastlandet – det som nu kallas spiggvågen.

Flera kommuner skriver i år

Rapporten innehåller också flera artiklar från andra regionala aktörer. Tierps kommun berättar stolt att de är landets tredje kommun med en fullskalig anläggning för rening av läkemedel i avloppsvatten och Norrtälje kommun skriver om hur de arbetar med att åtgärda sina vattenmiljöer – från källa till hav. Fem kommuner runt Stockholms innersta skärgård berättar om hur de tillsammans börjat ta fram lokala åtgärdsprogram för sina kustvattenförekomster. Sådana finns nu så gott som klara för Skurusundet och Brunnsviken. Lilla Värtan och Strömmen står näst på tur.

Om rapporten

Rapporten ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund, där de flesta viktiga vattenvårdande organisationer i regionen ingår. Undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet i en långsiktig och ömsesidig samverkan.