- Genom att nära följa beslutsprocesserna inom EU kan vi både direkt bidra med vetenskaplig kunskap till diskussionerna och fortsätta säkerställa att vår forskning är relevant för policyutveckling inom EU, säger Christina Rudén från Stockholms universitet. Foto: Eva Dahlin.

CARACAL, Competent Authorities for REACH and CLP, är en expertgrupp under Europeiska kommissionen. Expertgruppen ger råd till kommissionen och ECHA, europeiska kemikaliemyndigheten, kring frågor relaterade till EU:s kemikalielagstiftning Reach och CLP-förordningen om klassificering och märkning av kemiska produkter.

Viktiga medlemmar

I expertgruppen finns behöriga myndigheter för att införa Reach och CLP representerade som medlemmar. För Sveriges del är det en representant från kemikalieinspektionen, KEMI. Ett antal intressenter från europeiska paraplyorganisationer för industrin, frivilligorganisationer, konsumenter, fackförbund med flera sitter också med som observatörer. Men hittills alltså ingen från den akademiska sidan.

Expertgruppens nästa möte är 17-18 november. Dokument för mötet är tillgängliga på CIRCABCs hemsida. 

Första representanten

Hanna Sjölund, omvärldsanalytiker på Östersjöcentrum. Foto: Henrik Hamrén
 

- Att Christina Rudén och Stockholms universitet blir invalda i gruppen är stort, säger Hanna Sjölund, omvärldsanalytiker på Östersjöcentrum. Det gör att vi som enda universitet i expertgruppen har en möjlighet att påverka europeiskt kemikaliearbete, direkt från forskningens sida. Att det därtill sker i ett läge när kommissionen precis har presenterat kemikaliestrategin för hållbarhet, omnämnd som den största reformen av kemikalielagstiftning på två decennier, är ett guldläge. 

Speciellt arbetssätt

På Östersjöcentrum kombineras spetskompetenser inom policy, forskning och kommunikation i det dagliga arbetet. Det arbetssättet har lett fram till att Stockholms universitet nu får denna unika position i ett viktig expertgrupp. Att förstå och kunna påverka EU-byråkratin är ett eget expertområde.

Nyligen samlade Östersjöcentrum universitetets kemikalieforskare för att förmedla forskningens rekommendationer angående EU:s nya kemikaliestrategi. Även i arbetet med konsultationen inför strategin har forskarna varit högst delaktiga, och omvärldsanalytikerna har lett det arbetet med den äran.