Frilevande Blåstång
Brunalgen blåstång, Fucus vesiculosus, är en karaktärsart för Östersjön. Den dominerar grunda hårda bottnar i nästan hela Östersjön och de flesta känner väl igen den på den breda, guldbruna bålen och luftblåsorna som håller den upprätt i vattnet. Men det finns också en annan form av blåstång, en frilevande form som lever helt lösliggande på botten. Den lösliggande tången har pekats ut som en hotad form i Östersjön, men mycket är okänt om dess utbredning och ekologi.
 

I en trevlig populärvetenskaplig artikel i Svensk Botanisk Tidskrift beskrivs den frilevande tången närmare av forskarna Ellen SchagerströmSusanne Qvarfordt och Sofia A. Wikström.

Flera äldre marinbotanister har skrivit om en frilevande form av blåstång, och beskrivit dess kännetecken. Men det är generellt ganska lite som är känt, något som projekt FunkVeg ska råda bot på. 

Artikeln och projektet beskrivs också på Tångbloggen

Efterlysning

Forskama avslutar sin artikel med en efterlysning av observationer från fältbotaniker längs hela den svenska och finska Östersjökusten. Allt för att kunna få en bättre bild över hur vanligt förekommande denna form av blåstång är i Östersjön.