Östersjömusslan (Macoma balthica), en art som har ökat i delar av Östersjön som är övergödda men inte har drabbats av syrebrist. Foto: Eva Ehrnsten.
 

Eftersom bottenlevande djur äter, omvandlar, utsöndrar, rör runt och syresätter organiskt material så utgör de en viktig länk mellan ekosystem i sediment och det fria vattnet. Särskilt betydande är de i produktiva kustnära havsområden.

- Trots att vi vet detta har vi ändå väldigt dålig koll på hur mycket djur det finns i haven och hur mycket kol de omsätter, säger avhandlingens författare Eva Ehrnsten

Studien har undersökt hur faktorer som övergödning och ökad temperatur påverkar mängden biomassa och samhällsstruktur, samt vilken betydelse de har för kolets kretslopp i Östersjön.

Ny modell siar om framtid

I en ny modell, som framtagits i studien, kan man kvantifiera kolflöden genom olika funktionella djurgrupper både historiskt och i olika framtidsscenarier.

- Resultaten visar att Östersjön är ett långsamt ekosystem. Effekterna av de minskade närsaltsutsläppen som uppnåtts i dag syns fullt ut på havsbottnen först om flera årtionden. Vi är ändå på god väg mot ett mindre övergött hav, konstaterar Ehrnsten.

Viktig pusselbit för förvaltningen

Detta utgör en viktig pusselbit för att kartlägga kol och andra näringsämnens marina kretslopp, vilket behövs för att kunna genomföra rätt förvaltningsåtgärder.

- I framtiden kan denna modell kopplas ihop med de modeller som används av Helcom för att räkna ut hur Östersjön reagerar på olika förvaltningsåtgärder, såsom minskade näringsutsläpp, förklarar Eva Ehrnsten.
 

Eva Ehrnsten, doktorand vid Helsingfors universitet och verksam inom Baltic Nest Institute samt det strategiska partnerskapet Baltic Bridge. Foto: Niklas Björling

Avhandlingens resultat i korthet:

  • Bottenlevande djur har en betydande roll i omsättningen av kol och närsalter i kustnära områden.
  • Födotillgång är viktigaste faktorn som reglerar biomassan i dessa organismgrupper.
  • Övergödning av Östersjön bidrar till mer föda och större tillväxt av biomassa hos bottenlevande djur på grunda bottnar, samtidigt som efterföljande syrebrist på djupare bottnar minskar förekomsten av djur.
  • Enligt framtidsscenarier kan klimatförändringar tillsammans med en minskad övergödning leda till betydligt minskad biomassa och ett sämre närsaltsutbyte mellan sediment och det fria vattnet.

Läs mer: