Foto: Mostphotos.com


To this page on our English web: EU consultations  

2021

 
Östersjöcentrums yttrande om EU-kommissionens översyn av EU-reglerna om faroklassificering, märkning och förpackning av kemikalier Comments - Revision of EU legislation on hazard classification, labelling and packaging of chemicals
Östersjöcentrums yttrande om EU-kommissionens översyn av Reach-förordningen för en giftfri miljö Comments on the revision of REACH Regulation to help achieve a toxic-free environment
Stockholms universitets yttrande om betänkandet "Havet och människan". Östersjöcentrums yttrande för miljömålsberedningens betänkande: Havet och människan (SOU 2020:83)
Östersjöcentrums yttrande till EU-kommissionen om MSFD.  Comments on roadmap/inception impact assessment of the MSFD

Yttrande om förslagen från den nya strandskyddsutredningen 

Stockholms universitets yttrande över "Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd"
Östersjöcentrums yttrande om förändrade fiskeregler för ål. Yttrande över HaV:s Remiss gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet
Offentligt samråd om EU:s politiska initiativ för biologisk mångfald. Utarbetande av bindande EU-mål för återställande av natur för 2030. Comments on the policy initiative: Development of binding EU nature restoration targets for 2030
Offentligt samråd om EU:s politiska initiativ för biologisk mångfald. Utvärdering av strategin för biologisk mångfald i EU fram till 2020. Comments on the policy initiative: Evaluation of the EU Biodiversity Strategy to 2020
Östersjöcentrums kommentarer på EU-kommissionens  konsultation om den nya markstrategin. Comments on EU Commission's open consultation on the new soil strategy
Östersjöcentrums kommentarer på EU:s handlingsplan "Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil". Comments on the EU's Action Plan "Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil"
Östersjöcentrums synpunkter på EU-kommissionens konsultation om färdplan för Blue bioeconomy – towards a strong and sustainable EU algae sector. Konsultation Blue bioeconomy (140 Kb)

2020

 
The Baltic Sea Centre's comments on the Environmental Action Programme to 2030 (COM(2020) 652 final). Comments to the Environmental Action Programme to 2030 (119 Kb)

Östersjöcentrums svar på Näringsdepartementets remiss av ”Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige”.

L Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspol (399 Kb)

Östersjöcentrums yttrande angående Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens utkast för granskning och synpunkter ”Strategi för svenskt fiske och vattenbruk – friska ekosystem och hållbara näringar”. 

Strategi för svenskt fiske och vattenbruk – friska ekosystem och hållbara näringar (329 Kb)
Östersjöcentrums kommentar på EU-kommissionens inledande konsekvensbedömning av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse Baltic Sea Centres reply on the EC roadmap UWWTD revision (108 Kb)
Östersjöcentrums svar på EU kommissionens färdplan om nytt slamdirektiv. Reply on the road map for the revision of the sewage sludge directive, 86/278/EEG (70 Kb)
Östersjöcentrums remissvar på utredningen "Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå miljömålet Ingen övergödning".  Stärkt lokalt åtgärdsarbete, övergödning (217 Kb)
Östersjöcentrums svar på färdplanen för EU:s kommande kemikaliestrategi. Reply on roadmap for a chemical strategy for sustainability (76 Kb)
Östersjöcentrums yttrande på Havs- och vattenmyndighetens remiss om ändrade ålföreskrifter. Ändrade regler för fiske efter ål i havet (144 Kb)
Östersjöcentrums synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens "Samråd om övervakningsprogram för havsmiljödirektivet 2020". Samråd om övervakningsprogram för havsmiljödirektivet 2020 (41 Kb)
Östersjöcentrums svar på EU-kommissionens färdplan för livsmedelsstrategin jord-till-bord (Farm to Fork). Reply to the roadmap for the Farm to Fork Strategy (129 Kb)

Östersjöcentrums brev till utvalda Europa- parlamentarikerangående kommissionens förslag att återvunnen PVC ska få innehålla bly.

Brev till Europaparlamentariker 12 februari, 2020 (248 Kb)

Östersjöcentrums svar på EU-kommissionens färdplan för cirkulär ekonomi - ökad återvinning och återbruk av produkter inom EU.

Chemicals in consumer articles (143 Kb)
Östersjöcentrums svar på EU-kommissionens färdplan för cirkulär ekonomi - jordbruk och återcirkulering av näring. Plant nutrient circulation (307 Kb)
Östersjöcentrums svar på EU-kommissionens färdplan för en biodiversitetsstrategi. The EU Biodiversity Strategy 2030 (61 Kb)

2019

 

Stockholms universitets svar på EU:s öppna konsultation kring vattendirektivet. (På engelska.)

Baltic Sea Centre complete reply to fitness check WFD consultation, 12 March 2019 (1163 Kb)

Östersjöcentrums svar på remiss gällande möjligheten att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist Svar på remiss om fiske av havskräfta (331 Kb)
Östersjöcentrums yttrande över Promemorian Skatt på plastbärkassar

Östersjöcentrum remissvar skatt plastbärkassar 2019 (222 Kb)

2018

 
Östersjöcentrums svar på den öppna konsultationen om EU:s avloppsdirektiv  Consultation on the Evaluation of the UWWTD (165 Kb)

Östersjöcentrums synpunkter på Sjöfartverkets MKB och underlagsrapporter till tillåtlighetsprövning för: "Landsortsfarleden – Inrättandet av en ny farled" 

Samrådshandling: Landsortsfarleden - Inrättandet av en ny farled (1066 Kb)

Stockholms universitets yttrande till EU-parlamentets och rådets förslag till förändrade förordningar avseende fiskerikontroll

Yttrande till Europaparlamentets förslag om ny fiskerikontrollsförordning (112 Kb)

Stockholms universitets internremiss avseende ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning"

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden (176 Kb)
Östersjöcentrums svar på Näringsdepartementets remiss om EU-kommissionens förslag till förordning om EU:s gemensamma jordbrukspolitik Förslag till förordning om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (204 Kb)
Stockholms universitets yttrande om remisser rörande nya havsplaneringsförslag Förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar och hållbarhetsbedömningar (357 Kb)
Östersjöcentrums svar för SU:s räkning avseende Kemikalieinspektionens redovisning om mikroplast i produkter Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter - rapport från ett regeringsuppdrag (632 Kb)
Östersjöcentrums svar på GD Havsfrågor och fiskes konsultation om utvärdering av ålförvaltningsplan (EMP) Consultation on evaluation of the eel regulation (52 Kb)

Östersjöcentrums svar på Finansdepartementets remiss: Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska bekämpningsmedel

Remissvar kadmiumskatt (323 Kb)
Östersjöcentrums svar på GD Miljös konsultation om läkemedel i miljön Consultation on pharmaceuticals in the environment (71 Kb)
Östersjöcentrums svar på GD Miljös konsultation om att minska marin nedskräpning: agerande kring engångsplast och fiskeredskap. Consultation on reducing marine litter: action on single use plastics and fishing gear (56 Kb)

2017

 

Följebrev: Stockholms universitets svar på HOLAS ll (Helcoms och Ospars regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten).

Följebrev: Remissvar på HOLAS ll (86 Kb)
Stockholms universitets svar på HOLAS ll (Helcoms och Ospars regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten). Remissvar på HOLAS ll (1282 Kb)
Östersjöcentrums svar på EU-kommissionens konsultation om utvärdering av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Consultation on the evaluation of the Urban Waste Water Treatment Directive (151 Kb)
Stockholms universitets yttrande över Naturvårdsverkets rapport 6772: Mikroplaster. Redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige. Källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige (689 Kb)
Östersjöcentrums svar på EU-kommissionens öppna konsultation om återanvändning av vatten. Consultation on policy options to set minimum quality requirements for reused water in the EU (64 Kb)
Östersjöcentrums svar på GD Miljös konsultation: Minska utsläppen av mikroplast till miljön. Consultation for reducing releases in the environment of microplastics (162 Kb)
Östersjöcentrums svar på GD Miljös konsultation: Strategi för läkemedel i miljön. Consultation on strategy for pharmaceuticals in the environment (58 Kb)
Östersjöcentrums svar på GD Miljös konsultation: Politiska alternativ för att fastställa lägsta kvalitetskrav för återanvänt vatten i EU. Policy options to set minimum quality requirements for reused water in the EU (64 Kb)
Stockholms universitets yttrande över Miljödepartementets promemoria om nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av. Nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av (289 Kb)
Östersjöcentrums svar på EU-kommissionens öppna konsultation om Common Agriculture Policy:s framtid. Future Common Agriculture Policy open consultation (217 Kb)

2016

 
Stockholms universitets yttrande över Kemikalieinspektionens redovisning av
regeringsuppdrag om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika.
Nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika (479 Kb)
Östersjöcentrums svar på GD havsfrågor och fiskes konsultation: fiskemöjligheter för 2017 under den gemensamma fiskeripolitiken. Fishing opportunities for 2017 under the Common Fisheries Policy (272 Kb)

2014

 
Havs- och vattenmyndighetens ändring av föreskrift HVMFS 2012:18 om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön, från Havs- och Vattenmyndigheten. Ändringar i kännetecken för god miljöstatus och miljökvalitetsnormer, Nordsjön och Östersjön (117 Kb)
Projektering av ett nytt svenskt oceangående forskningsfartyg, från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Sveriges Metereologiska och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) samt Kustbevakningen.
Översyn av nationell akvatisk miljögiftsövervakning 2014 - Programområden Sötvatten och Kust och hav, från Naturvårdsverket.
Förslag till samordnat mjukbottenfaunaprogram i marin miljö, från Havs- och vattenmyndigheten.
Östersjöcentrum har deltagit i revisionsarbetet för miljöövervakningen, både programmen inom Kust&Hav och miljögiftsövervakning. Carl Rolff och Joakim Hansen har deltagit i arbetsgrupper och två skriftliga remissvar har tagits fram.
Östersjöcentrum har arbetat fram tre remissvar åt fakulteten; regeringsuppdraget marint områdesskydd, förslag på havsplaneringsdirektiv, och tillsyn av civila statsfartyg.