Biologisk mångfald

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Vetenskap
  5. Biologisk mångfald

Forskning för bevarande av biologisk mångfald

Kustområden i Östersjön är viktiga livsmiljöer för en mångfald av arter. Här finns vågexponerade klippor med små tofsiga alger, skogar av blåstång, och grunda havsvikar med gyttjiga bottnar och rotade vattenväxter. Många områden är viktiga barnkammare för fiskyngel. Naturen under ytan varierar på liknande sätt som på land. Men idag är kunskapen om arternas samspel och livsmiljöernas funktioner begränsad.

Flera av Östersjöcentrums forskare arbetar med att förbättra denna kunskap. Några frågor som forskarna vill ha svar på är; Hur samverkar djur och växter med varandra i olika miljöer? Hur är livsmiljöernas status och hur förändras den över tid? Vilka är de största hoten och vad kan vi göra för att minska dem? Hur ser naturskyddet ut och hur kan det förändras för att ge ett bättre skydd? De här frågorna är viktiga för en väl fungerande förvaltning av Östersjön. 

Nedan presenteras några av våra projekt.

Filmer, rapporter och nyheter om livsmiljöer hittar du här!

Levande vikar

Under åtta år ska projektet Levande vikar pågå. Syftet är att visa att det är möjligt att restaurera ekosystemen i grunda havsvikar, beskriva vilka åtgärder som lämpar sig, hur effektiva de är och vad restaurering kostar.

Erfarenheter av ekosystembaserad förvaltning

Målkonflikter och kortsiktighet har varit två tydliga hinder för att införa ekosystembaserad förvaltning i praktiken. De slutsatserna drar forskare i en ny rapport som samlar forskning och erfarenheter från de senaste 20 årens arbete med ekosystembaserad havs- och vattenförvaltning i Sverige.

Borstnate

PlantFish

Nu finns flera resultat från projektet PlantFish klara. Här har man undersökt hur hur vegetation och rovfiskar hänger ihop i grunda vågskyddade vikar i Östersjön.

Våtmarksrestaurering i havsvik på Askö

Våtmarksrestaurering

Rovfisken är mycket viktig för kustens ekosystem och näringsväv. I ett forskningsprojekt vid Östersjöcentrum genomför och utvärderar vi åtgärder i kustzonen i syfte att förbättra lekområden för fisk, i första hand abborre och gädda.

Baltic Bridge

Baltic Bridge

Satsningen ska underlätta nätverkande mellan forskare, utveckla gemensam kursverksamhet och potentiellt bygga upp nya sätt att dela infrastruktur.

Grund vik i Östersjön

Values

Projektets mål är att utveckla en metod för att kartlägga och värdera ekosystemtjänster från livsmiljöer i havet, och kunna kvantifiera hur dessa ekosystemtjänster påverkas av mänskliga aktiviteter.

Livsmiljöer i kustzonen

Detta projekt ska ta fram och sammanställa kartor över och underlag kring hur kustens livsmiljöer påverkas av fysisk exploatering, muddring och båttrafik, och därefter kommunicera att denna kunskap till beslutsfattare och allmänhet.

indikator för grunda Östersjövikar

Statusklassning av grunda vikar

För att utveckla metoder för övervakning av denna miljö har vi tagit fram ett förslag på en indikator som kan användas för att bedöma ekologisk status baserat på bottenvegetation.

BalticAPP

BalticAPP kommer fokusera på att identifiera långsiktiga strategier för att trygga tillförseln av marina ekosystemtjänster i framtiden, med hänsyn till olika samhälls- och klimatscenarier.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Kontakt

Vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

Östersjöns arter i ny app

Vill du veta mer om de vackra snäckor, fiskar och växter du ser vid havet i sommar? Nu finns fälthandboken om Östersjöns arter som gratis app till din telefon eller surfplatta.