Nyheter

Nyheter och kommunikation om övergödning

Här samlar vi eget material såsom nyheter, evenemang, filmer och rapporter som är kopplat till vårt forskningsområde övergödning.

Filmade intervjuer, föredrag och föreläsningar om övergödning


Direkt till spellistan på youtube

 • Bättre vatten i Stockholms skärgård 2021-04-23 Siktdjupet under sommaren har ökat med över en meter i Stockholms inre skärgård. Denna glädjande utveckling visar undersökningar som utförs av Stockholms universitet. Dessutom om Levande vikar, spiggvågen, och kommuners åtgärdsarbete.
 • Jonas Hentati-Sundberg Länken mellan Östersjöns havsbotten och himlens svalor 2020-09-23 På Stora Karlsös mäktiga klippväggar häckar 20 000 par sillgrisslor. Nu har ett gäng nyfikna unga forskare från tre olika lärosäten visat hur sillgrisslornas fiske göder mängder av fjädermygglarver, som i sin tur föder en stor koloni av svalor – näring från havsbotten till himlen.
 • HÄSTHÅLLNINGEN ÄR SANNOLIKT EN KÄLLA DÄR DET GÅR ATT GÖRA MER Utredningen som upprörde häst-Sverige 2020-09-10 Hästhållarna vill att problem med gödselhantering och näringsläckage sköts frivilligt medan forskare bakom övergödningsutredningen menar att det också behövs regler.
 • Baltic Breakfast: The New Baltic Sea Action Plan 2020-10-09 See the filmed Baltic Breakfast webinar on the new scientific findings that form the basis for HELCOM’s update of the Baltic Sea Action Plan!
 • Erfarenheter av ekosystembaserad förvaltning 2020-11-12 Målkonflikter och kortsiktighet har varit två tydliga hinder för att införa ekosystembaserad förvaltning i praktiken. De slutsatserna drar forskare i en ny rapport som samlar forskning och erfarenheter från de senaste 20 årens arbete med ekosystembaserad havs- och vattenförvaltning i Sverige.
 • Satellitbild av en cyanobakterieblomning 19 juli i Egentliga Östersjön Sommarens algblomningar i Östersjön 2020-06-29 De senaste åren har rapporter och forskning visat att sommarens algblomningar kommer tidigare och har blivit mer omfattande än för 40 år sedan. Cyanobakterier gynnas både av övergödning och varmare klimat, men är de bara till besvär? Här får du en snabbkurs i blomningarna, och tips på hur du håller dig uppdaterad på algläget inför badsäsongen!
 • Algrapport från Askö 2020-06-26 Återigen har vi haft en ovanligt varm vår där vattnet har värmts upp tidigt, likt början av den varma sommaren 2018. Från Askö kom rapporter om algblomningar redan kring midsommarhelgen.
 • Digital Baltic Breakfast som handlar om forskning om sambanden mellan klimatförändringar och övergödning! Åtgärder mot övergödningen får effekt även i ett ändrat klimat 2020-06-12 I juni har vi haft stort fokus på kopplingen mellan klimat och övergödning. I samverkan med SMHI har vi arbetat fram en rapport, rekommendationer och bjudit in till frukost med föreläsning på temat.
 • Ny modell för samlad bild av påverkan på havet 2020-06-10 Farliga ämnen, naturlig syrebrist eller mänsklig exploatering - allt påverkar havet. Samtidigt. I ett nytt projekt ska forskare räkna ihop effekterna av många faktorer, uppskatta deras sammanlagda påverkan på Östersjön och därigenom hjälpa havsförvaltningen.
 • Framtidens Östersjön – påverkan av övergödning och klimatförändringar 2020-06-09 I en ny rapport från Östersjöcentrum och SMHI presenteras utvecklingen av Östersjöns miljötillstånd. Ett hav präglat av övergödning och syrefria bottnar. Vilka åtgärder har historiskt införts, vilka resultat kan man se, och vilken roll spelar klimatförändringarna i utvecklingen?
 • Åtgärder stärker Östersjöns miljö
– även i ett förändrat klimat Åtgärder stärker Östersjöns miljö – även i ett förändrat klimat 2020-07-02 Övergödningen i havet förstärks när klimatet blir varmare. Men om länderna runt Östersjön minskar näringsutsläppen från land tillräckligt mycket fram till år 2100 kommer övergödningen att minska och leda till en bättre havsmiljö – även vid kraftiga klimatförändringar.  Det är budskapet i en ny policy brief av Östersjöcentrum och SMHI.
 • Östersjön göder Stockholms vatten 2020-04-21 En ny analys från Stockholms universitet visar att en betydande andel av den övergödande fosforn i Stockholms skärgård numera kommer från öppna Östersjön. Det är viktig kunskap när åtgärder planeras.
 • Tånghandboken heter Restaurering av blåstångssamhällen i Östersjön Restaurering av blåstångssamhällen i Östersjön 2020-03-12 Blåstången är central för livet i Östersjön och kallas ofta ”havets barnkammare”. Den här handboken beskriver det praktiska arbetet med att återplantera blåstång på platser där den funnits förut, eller för att hjälpa den att etablera sig på helt nya ställen
 • Baltic clams (Macoma balthica) have increased due to the eutrophication of the Baltic Sea in areas unaffected by oxygen deficiency. Photo: Eva Ehrnsten. Bottendjur lär oss mer om kolets kretslopp 2020-01-15 För att bättre förstå hur miljöförändringar påverkar omsättningen av kol och näring i havet behövs modeller som tar hänsyn till de bottenlevande organismerna.
 • Långa tidsserier är ovärderliga för att kunna särskilja vilka förändringar i havsmiljön som är naturliga och vilka som orsakas av mänskliga aktiviteter. Här tas vattenprov utanför fältstationen Askölaboratoriet. Foto: Jakob Walve Miljö­övervakningens långa tidsserier 2020-01-15 Miljöövervakningens långa tidsserier av miljödata utgör den vetenskapliga grunden för förståelse av storskaliga förändringar i havet. De är också en förutsättning för kostnadseffektiva åtgärder för ett friskare hav.
 • Foto: Tomas Järnetun/Azote Baltic Breakfast: Framtidens Östersjön – hopp eller flopp? 2019-10-09 Oktober månads Baltic breakfast handlade om utvecklingen när det gäller övergödning i Östersjön och hur den påverkar ekosystemen.
 • Besökare upptäcker Skansenhuset. Foto: Lisa Bergqvist Hur vet vi det? 2019-10-29 En lyckad temavecka om miljöövervakning av havet hölls på Skansen i september 2019. Forskare från Stockholms universitet och SLU fanns på plats för att berätta hur Östersjön mår, och hur vi kan veta det.
 • Foto: Tony Holm, Azote Musselodling – en bra åtgärd mot övergödning i Östersjön? 2019-06-19 Att minska övergödningen är en central fråga för Östersjöns miljötillstånd och musselodling har föreslagits som en åtgärd för att fånga upp näring från havet och återföra den till land. Men hur effektiv är musselodling som miljöåtgärd i Östersjön?
 • Baltic Breakfast: Fosfor ansamlas på land – spelar det någon roll för läckaget? 2019-06-04 Frukostseminariet 11 juni 2019 handlade om hur fosforansamlingar på land påverkar risken för övergödning och diskutera åtgärder.
 • Baltic Breakfast: Havsfrågorna i EU-valet – vad tycker partierna? 2019-05-15 Med mindre än två veckor kvar till valdagen handlade maj månads Baltic Breakfast förstås om EU-valet och varför det är viktigt för havet.
 • Policy Brief: Fosforarvet på land måste åtgärdas 2019-09-11 De direkta utsläppen av fosfor till Östersjön har minskat de senaste decennierna, men kvar på land finns stora lager av fosfor som byggts upp under åren. Att minska detta fosforlager är viktigt för att utsläppen ska fortsätta minska.
 • Rapporten Svealandskusten 2019 Extrem sommar gav tydligt avtryck 2019-04-29 Den varma sommaren gjorde tydliga avtryck i de undersökningar av miljötillståndet längs kusten som utförs av Stockholms universitet. Dessutom artiklar om fisksamhällen och kustekosystem, musselodling och restaureringsprojektet i Björnöfjärden.
 • Årsrapport från Östersjöcentrum 2019-04-26 Östersjöcentrums första årsrapport är lika mångfasetterad som centrets verksamhet. – Det är fantastiskt att se året summerat och hur mycket vi har åstadkommit, säger föreståndare Tina Elfwing.
 • 1st Chesapeake Bay – Baltic Sea Symposium 2019-05-20 Reducing the risk for eutrophication: The effectiveness of agricultural mitigation measures on nutrient loads.
 • Förhandsvisning av Baltic Sea Science Center på Skansen Baltic Sea Science Center öppnat 2019-04-11 Det nya Östersjöhuset på Skansen invigdes 11 april 2019. Två dagar med förhandsvisningar för de närmaste föregick den stora invigningen av kronprinsessan Victoria.
 • Foto: Joakim Odelberg Ny studie visar: Aluminium effektiv fosforbindare i Östersjön 2019-04-03 Aluminiumbehandling är ett effektivt sätt att motverka övergödning, även i bräckt vatten. Det har Linda Kumblads och Emil Rydins studier av Björnöfjärden visat. Nu har de siffror på hur mycket fosfor som bundits i sedimenten tack vare aluminiumbehandling.
 • J. Lokrantz/Azote Målen om en god havsmiljö kan nås 2019-03-22 Det är möjligt att nå målen om god ekologisk status i Östersjön, på vissa håll redan om 20 år. Det visar en ny studie av bland andra forskare vid Östersjöcentrum.
 • Undersökning om beslutsstöd 2019-03-18 Projektet BONUS DESTONY, där Östersjöcentrum deltar, genomför just nu en webbundersökning om beslutstödssystem. Om du har erfarenhet av sådana, eller skulle vilja ha, gå gärna in och svara!
 • Vilken typ av bottensubstrat och vilken påväxt som finns i området liksom mängden betare är några av de många faktorer man måste studera för att kunna bedöma om och hur en blåstångsrestaurering ska göras. På bilden visas en lyckad rekrytering av blåstång vid ett experiment på Askölaboratoriet, Stockholms universitets fältstation, i Trosa skärgård. Foto: Lena Kautsky Flera faktorer avgör var blåstången kan leva 2019-02-27 Flera lokala faktorer avgör om en restaurering av blåstång blir framgångsrik eller inte. Innan ett restaureringsprojekt inleds är det därför viktigt med noggranna fältstudier på platsen.
 • En torsk flyttar in i det stora rovfiskakvariet. Den fiskades upp i Blekinge, och simmade ut inför TV4s kameror. Foto: Skansen Östersjön på Skansen 2019-02-12 Nu är det klart. Det nybyggda huset på Skansen som helt och hållet handlar om Östersjön. Många forskare har varit inblandade för att fylla huset med innehåll.
 • Aluminium ska göra Brunnsviken badvänlig 2018-11-01 Att använda metaller för att rena en förorenad vik kan låta märkligt, men det är just vad Stockholm stad ska pröva för att komma till bukt med den övergödda Brunnsviken. Liknande försök har gjorts av forskare vid Östersjöcentrum.
 • Each year, 23 million pigs, 16 million cows, and 244 million chickens in the catchment together produce manure containing two million tons of nitrogen and 0.4 million tons of phosphorus. This can be compared to 85 million people living in the same area.
Fact sheet: Kan ändrade kostvanor hjälpa Östersjön? 2018-10-18 Våra kostvanor påverkar inte bara vår hälsa, utan också miljön. Detta faktablad beskriver olika scenarier för hur handel, produktion och konsumtion av vegetabiliska och animaliska produkter påverkar övergödningen i Östersjön.
 • Foto: Jerker Lokrantz/Azote Policy Brief: Förändrad jordbruksstruktur kan minska näringsläckaget 2018-10-18 Specialiseringen och den geografiska uppdelningen mellan växt­odling och animalieproduktion är en starkt bidragande orsak till överskottet på näringsämnen, som ökar risken för övergödning i Östersjön.
 • Musselodlingar - effektiva mot övergödning? 2018-10-18 Är musselodlingar ett kostnadseffektivt sätt att motarbeta övergödningen i Östersjön? Det är frågeställningen för den nya rapporten "Limitations of using blue mussel farms as a nutrient reduction measure in the Baltic Sea".
 • Baltic Breakfast: Djurkoncentrationer, köttätande och övergödning 2019-03-20 Vid detta Baltic Breakfast resonerar vi kring sambanden mellan jordbrukets struktur, konsumtion av animalier och risken för övergödning. Vad finns det för vetenskapligt stöd för lösningar på strukturproblemet? Bidrar vi till en bättre havsmiljö om vi äter mindre kött?
 • Smaltång. Rekordmånga läser Tångbloggen 2018-10-09 Hela 15 000 unika besökare har i år varit inne på Tångbloggen, som drivs av Östersjöcentrums forskare Lena Kautsky och Ellen Schagerström.
 • Svenska Dagbladet har följt med projektledare Linda Kumblad och Sveriges vattenekologer på vegetationsinventering i Björnöfjärden. Foto: Malin Holestad/SvD Levande kust uppmärksammas i SvD 2018-10-09 Genom projektet Levande kust har vattenkvaliteten i Björnöfjärden förbättras betydligt. Projektet uppmärksammas nu i ett stort reportage i Svenska Dagbladet.
 • Dr Chris Cvitanovics forskning visar att Baltic Eyes arbete har påverkat både politik och praxis, de egna medarbetarna och Stockholms universitet i stort. Ny studie: Baltic Eye påverkar på flera nivåer 2018-09-25 Baltic Eyes arbete har haft effekt på flera nivåer. Det har påverkat såväl politik och praxis som universitetet i stort, visar en ny studie.
 • Nytänkande forskningskommunikation från Electras nattgäster 2018-09-26 I ett annorlunda populärvetenskapligt projekt får vi följa Sara och Karin på forskningsstationer runt om i Sverige. I september var det dags att besöka Östersjön, Asköboratoriet och fartyget Electra.
 • R/VElectra af Askö R/V Electra utforskar stenåldern 2018-09-11 Hur mycket har vi människor påverkat Östersjön sedan stenåldern? Det har undersökts inom det miljöhistoriska projektet SEASIDE där vårt forskningsfartyg deltagit vid viktiga provtagningar.
 • Uppgraderade reningsverk ger tydliga effekter i Finska viken 2018-07-12 Vi ser flera tecken på en förbättrad havsmiljö i delar av Östersjön. Tack vare insatser i både reningsverk och jordbrukssektorn har ett par områden nu nått en god miljöstatus, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
 • De globala hållbarhetsmålen 2030 - från ord till handling i ett Östersjöperspektiv 2018-05-30 Med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen nummer 6 (rent vatten) 12 (hållbar produktion och konsumtion) och 14 (hav och marina resurser). Vad finns det för positiva och negativa effekter av förslagna lösningar?
 • Vad kan jordbrukspolitiken göra för att minska övergödningen av Östersjön? 2018-05-30 Östersjön är övergött och jordbruket i regionen står för den största delen av vattenburen tillförsel av kväve och fosfor till havet. Nu ska jordbrukspolitiken reformeras igen. Vilka reformer behövs för att minska jordbrukets påverkan på övergödningen?
 • Vilka åtgärder kan minska övergödning i kustområden? 2018-05-30 Övergödning är ett utbrett problem i våra kustområden. Effekterna av övergödningen är bland annat försämrad vattenkvalitet och försämrade livsmiljöer. Det orsakar även syrebrist på bottnarna. Vad är övergödning? Vilka åtgärder finns? Och hur kan man restaurera en vik?
 • Vilka åtgärder kan minska övergödning i kustområden? 2018-05-30 Övergödning är ett utbrett problem i våra kustområden. Effekterna av övergödningen är bland annat försämrad vattenkvalitet och försämrade livsmiljöer. Det orsakar även syrebrist på bottnarna. Vad är övergödning? Vilka åtgärder finns? Och hur kan man restaurera en vik?
 • Gamla Stan i Stockholm ligger just där Mälaren möter Östersjön. Det är ett område som länge varit påverkat av staden. Foto: Gunnar Aneer/Azote Pressmeddelande: Slut på stockholmarnas gamla synder 2018-04-20 Stockholmarnas historiska avloppsutsläpp påverkar inte längre vattenkvaliteten i innerskärgården. Betydande mängder övergödande ämnen, framför allt fosfor, ansamlades under 1900-talet på havsbottnarna i stadens närhet. Därifrån har fosforn kontinuerligt läckt tillbaka till vattnet, och bidragit till övergödning, algblomningar och syrebrist i skärgården. Ny forskning från Stockholms universitet visar att dessa fosforlager nu är borta – djupt begravda eller transporterade ut till havs.
 • Slut på stockholmarnas gamla synder 2018-04-19 Stockholmarnas historiska avloppsutsläpp påverkar inte längre vattenkvaliteten i innerskärgården. Det visar ny forskning från Stockholms universitet som presenteras i en ny rapport. Dessutom avancerad vattenrening, blåstång och småbåtars påverkan i vikar.
 • R/VElectra af Askö Öppet skepp vid Strömmingsfestivalen 2018-05-07 Östersjöcentrums forskningsfartyg R/V Electra besöker Trosa Strömmingsfestival den 10 maj! Välkommen ombord för att möta vår besättning, prova på några av våra forskningsaktiviteter eller ta del av vilken forskning som bedrivs vid Askölaboratoriet.
 • Fr.v. Sandra Karlsson (Trosa arbetarekommun), Sven-Erik Bucht (landsbygdsminister), Tina Elfwing (Östersjöcentrum), Christoph Humborg (Östersjöcentrum), Gun Rudquist (Östersjöcentrum), Magnus Jonsson (Bergs gård), Frida Jonsson (Bergs gård). Askölaboratoriet i fokus vid ministermöte 2018-04-04 Idag träffades Östersjöcentrum och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för att diskutera hur vi kan förbättra tillståndet i Östersjön och vilken verksamhet som bedrivs vid den marina forskningsstationen Askölaboratoriet i Trosa skärgård.
 • Foto: Tony Holm, Azote Policy Brief: Musselodling i Östersjön - en ineffektiv åtgärd mot övergödning 2019-05-14 Att anlägga storskaliga musselodlingar är idag inte en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön. Dels växer musslorna långsamt i det bräckta vattnet. Dels riskerar stora odlingar att skada havsmiljön mer än de hjälper den.
 • Foto: Bengt Ekberg/ Azote Policy brief: Förbättra gödselåtervinningen i jordbruket 2018-01-17 Fosfor är en ändlig resurs och effektiv, återcirkulerande användning är absolut nödvändigt. För att sluta fosforns kretslopp behöver fokus bland annat riktas mot återanvändning av gödsel inom jordbruket.
 • Prisad professor. Ragnar Elmgren, professor vid Institutionen för ekologi miljö och botanik ”Helt förändrat vår förståelse” 2018-01-08 En vetenskaplig publikation får en fin utmärkelse. En av författarna till artikeln var professor Ragnar Elmgren vid Stockholms universitet. Artikeln prisas för att den haft så stor betydelse för havsforskning och förståelsen av övergödning.
 • Forskare kommenterar satsning på havet 2017-08-31 Regeringens besked om ytterligare miljonsatsningar på havet är positiva nyheter för oss på Östersjöcentrum. Läs kommentarerna från våra forskare och omvärldsanalytiker.
 • Havsutsikt 1/2017, forskare om havet 2017-08-29 Nio nya artiklar om havet. Miljöministern i en krönika om framtiden för våra svenska havsområden. Från Stockholms universitet skriver forskare om vitaminbrist hos många havslevande djur samt om vitmärlans känsliga ögon.
 • Östersjöfestivalen: Varför stoppar vi inte algblomningarna? 2017-08-24 En paneldebatt om snabba lösningar på övergödningen under årets Östersjöfestival. Med Tina Elfwing, Östersjöcentrums föreståndare och Sven Blomqvist från Stockholms universitet.
 • Gratis affisch, Östersjöns arter och miljöer 2017-07-21 Beställ en dekorativ affisch med ett smakprov från både sajten havet.nu/livet och den tryckta boken Växter och djur i Östersjön.
 • Hur påverkas havet av marint fritidsliv? 2017-07-11 Marin och kustnära turism är den största sektorn av de maritima näringarna och därmed en viktig del i strategin för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet. Men för att turismen ska blomstra så behöver både djur, natur och vatten hålla god kvalitet.
 • 10års-jubileum för havet.nu 10 år i havets tjänst 2017-06-15 Sveriges största webbsajt om havet fyller tio år. Sedan starten år 2007 har den populära webbplatsen havet.nu presenterat nyheter, forskning och fakta om havet. Från alla och för alla. Med Stockholms universitet som avsändare.
 • Ministerbesök på R/V Electra 2017-05-12 Miljöminister Karolina Skog och klimatminister Isabella Lövin åkte ut med Östersjöcentrums nya forskningsfartyg Electra för att diskutera havsfrågor med våra forskare.
 • Omslaget till rapporten Svealandskusten 2017 Ny rapport: Svealands kust i fokus 2017-04-25 En stor uppvällning orsakade ovanligt kallt och klart vatten förra sommaren. Läs också om hur kusten kan se ut om 8000 år. Rapporten produceras av experter från Stockholms universitet.
 • Rapport 1/2017: Människan, näringen och havet 2019-04-26 Människan, näringen och havet beskriver näringstillförsel och övergödningsproblematiken i Östersjön. Hur har utvecklingen sett ut under de senaste 100 åren, vilka åtgärder har satts in och vilka förbättringar ser vi idag?
 • Kustmiljöerna i centrum på förvaltningsmöte 2017-04-06 Våra kustvatten påverkar havets mångfald och erbjuder rekreation, turism och maritima näringar. Men forskning och förvaltning behöver hitta hållbara gränsvärden för hur kusterna kan nyttjas, vilket var fokus för årets konferens om kustförvaltning.
 • Kiselalgen Thalassiosira baltica ringlar sig som ett vackert smycke i detta mikroskop-fotografi från årets vårblomning. Foto:Helena Höglander Nu blommar Östersjön! 2017-04-12 Just nu pågår den viktiga vårblomningen i havet. Dessa växtplankton är lika vackra som blåsippor och tussilago om man bara har ett mikroskop. En efterlängtad algblomning som som forskarna noggrant följer.
 • Övergödning i Östersjön- Varifrån kommer växtnäringen? 2017-07-11 Växtnäring som fosfor och kväve behövs för att producera livsmedel men felhanterad ger den problem som övergödda vatten. Så mat och övergödning hänger ihop. Men hur?
 • Forskare utformar modell för havs- och vattenförvaltning 2017-03-15 Stockholms universitet får 1,5 miljoner kronor för att undersöka hur den svenska förvaltningen av hav och vatten kan bli mer hållbar genom ett en mer ekosystembaserad ansats.
 • Hur hänger julskinkan ihop med övergödningen i Östersjön? 2016-12-28 Att våra matvanor har effekter på hälsa och klimat är känt, men hur de påverkar våra havsmiljöer är mindre diskuterat. Studier visar att köttkonsumtionen bidrar till näringstillförsel i våra hav, men vad skulle hända om svenskarna minskade sin matkonsumtion och är det odelat positivt att odla mindre?
 • EU:s sjunde strategiforum Fullsatt när forskare och politiker diskuterade strategier mot övergödning 2016-11-14 Politiker och forskare diskuterade övergödning och resursfördelning under Baltic Eyes seminarium vid EU:s sjunde strategiforum för Östersjön som hölls i Stockholm den 8-9 november.
 • Gödseldiet – i väntan på ändrade matvanor 2016-10-31 Minskad köttkonsumtion kan leda till positiva effekter för miljön. Men folks matvanor lär inte ändras över en natt. Under tiden skulle bättre gödselhantering inom jordbruket vara bra för Östersjön, skriver Baltic Eye-forskaren Michelle McCrackin.
 • Östersjön behöver mer än en ”quick fix” 2016-10-31 Att se geoengineering som en snabb lösning på övergödningen i Östersjön avleder oss från det verkliga problemet, skriver Baltic Eye-forskaren Michelle McCrackin.
 • Östersjöseminarium: En kunskapsinjektion inför arbetet med FNs hållbarhetsmål 2016-10-20 Stiftelsen Hållbara Hav och Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum bjöd in till Östersjöseminarium med fokus på FN:s hållbarhetsmål.
 • Policy Brief: Internbelastning 2017-01-17 Ackumulerad fosfor på land är den yttersta källan till fosfor i havet. Åtgärder i havet för att minska internbelastningen tar därför inte itu med grundorsaken till övergödning utan fokus bör riktas mot att öka lantbrukets växtnäringsutnyttjande och förbättra avloppsreningen.
 • Nutrient recycling in agriculture
– for a cleaner Baltic Sea Policy brief: Näringsflöden i jordbruket 2016-11-25 Jordbruket står för en stor andel av växtnäringstillförseln till Östersjön. Endast ungefär hälften av näringsämnena i handelsgödsel och stallgödsel omvandlas till skördade grödor. Växtnäringsutnyttjandet måste förbättras.
 • Stort mediaintresse för provtagning 2016-08-22 En pressinbjudan sommaren 2016 om att följa med forskare från Stockholms universitet ut på provtagning längs Svealands kust fick stor respons. Både lokala och nationella media har varit med, och nyhetsinslagen blev många.
 • Rovfiskens betydelse för kustens livmiljöer
Rovfiskens betydelse för kustens livmiljöer 2016-08-10 Hur påverkar övergödning och för stort uttag av rovfiskar balansen i kustmiljöerna? Professor Emeritus Lena Kautsky förklarar sambanden i en kort film.
 • Vad kan en tångruska avslöja om havsmiljön? 2016-07-06 Tångruskans färg, form, hur betad eller påväxt den är, berättar om den miljö den vuxit i och påverkats av.
 • Livsviktiga algblomningar 2016-07-04 Geggigt vatten. Farligt att bada. Övergödningen ökar. Det är så det brukar låta när någon pratar om algblomning. Men frågar du en havsmiljöexpert är synen helt annorlunda …
 • Ny rapport om tillståndet i våra hav 2016-05-24 Havet 2015/2016 är en omfattande kartläggning, baserad på den marina miljöövervakningen, av tillståndet och de mest angelägna miljöproblemen i våra hav. Från Stockholms universitet har 17 marina experter deltagit som författare eller på annat sätt bidragit till rapporten.
 • Remissvar på ny EU-lag för gödselhantering 2016-05-17 Handel med gödsel är en central fråga för både havsmiljön och jordbruket runt Östersjön. I sitt remissvar till näringsdepartementet stödjer Baltic Eye därför EU-kommissionens nya lagförslag, som skulle underlätta handel och öka cirkulationen av näringsämnen.
 • ”Välkommet att Centerpartiet vill satsa på Östersjön” 2016-05-04 Det säger Baltic Eyes Michelle McCrackin och Annika Svanbäck i en kommentar till att Kristina Yngwe och Centerpartiet tar ett initiativ och säger att de vill satsa på att rädda Östersjön.
 • Omslag till rapporten Svealandskusten 2016 Vill du veta mer om skärgårdens miljö? 2016-04-28 Sveriges mest omfattande regionala kustprovtagning leds av experter från Stockholms universitet. Nu finns de senaste resultaten presenterade i en populärvetenskaplig rapport. Den görs i nära samverkan med andra aktörer i regionen, och har kustmiljön i fokus.
 • Annika Svanbäck EU-kritik: Ländernas miljöarbete måste förbättras 2016-04-18 ”Begränsade framsteg och bristande ambition”. Så lyder EU-revisorerna svidande kritik i en ny rapport, som har granskar vad EU har fått för alla miljarder som satsats på att minska övergödningen i Östersjön.
 • Vårutflykt till solig udde i havet Längre sommarsäsong i Östersjön 2015-12-15 Sommaren i Östersjön börjar allt tidigare, visar ny forskning där satellitdata använts. Antalet dagar då vattnet är varmare än 17 grader har nästan fördubblats de senaste 30 åren, och den produktiva säsongen har förlängts.
 • Övergödningen minskar enligt ny studie 2015-10-28 Algblomningar och döda bottnar till trots – övergödningen i Östersjön har faktiskt minskat. En ny studie ger en unik översikt av hur övergödningen har utvecklats i olika delar av Östersjön under det senaste århundradet.
 • Foto: Joakim Hansen/Östersjöcentrum Natedjunglernas hemligheter 2015-10-23 Under havsytan bildar vattenväxter djungelliknande miljöer där djur och fiskar trivs. Följ med när Jocke och Didrik besöker en 'natedjungel' i Östersjön och smakar på svanars vinterföda.
 • Experimentboj för syresättning av syrefattigt bottenvatten med ytvatten som pumpas ned. Foto: Gunnar Aneer/Azote Det finns ingen mirakelmedicin för Östersjön 2015-09-23 Havsbaserade åtgärder mot övergödningen kan inte ersätta landbaserade. Det säger ledande Östersjöforskare, varav flera från Stockholms universitet, i en replik på en debattartikel i Svenska Dagbladet häromdagen.
 • Baltic Eye skriver om blå tillväxt på DN Debatt 2015-07-10 Finns det sätt att exploatera havets resurser utan att förstöra havsmiljön? Går det rentav att utveckla metoder och strategier för tillväxt, som samtidigt skapar bättre havsmiljö? I dagens DN skriver elva experter från Baltic Eye vid Östersjöcentrum om förutsättningar för en hållbar tillväxt i Östersjöregionen.
 • Konstruktivt möte med experter runt Östersjön 2015-06-16 Jordbrukets näringsläckage är en stor och svårhanterlig bidragare till Östersjöns övergödning. Under ett arbetsmöte diskuterade en grupp forskare och miljöhandläggare från länderna kring Östersjön hur situationen ser ut och vilka åtgärder som hittills vidtagits.
 • Så påverkas kustfisken av bättre vatten 2015-06-15 Fisken i våra skärgårdsområden är beroende av grunda vikar för sin reproduktion. Nya kartor som visar övergödningens påverkan på mängden stora rovfiskar i närområdet har nu tagits fram.
 • Askö forskning vid B1 Östersjöns vatten orsakar kvävebegränsning i Bottenhavet 2015-06-17 En nyligen publicerad studie i tidskriften AMBIO visar att vårblomningen i Bottenhavet under de senaste tjugo åren i större utsträckning kommit att begränsas av tillgången på kväve än fosfor. Förändringen är sannolikt inte orsakad av förändrad belastning från land, utan av inflöden av fosforrikt vatten från Egentliga Östersjön.
 • Havsvik, Östersjön En herrans massa maskar 2015-06-15 Östersjöns djupa sedimentbottnar har sedan 1990-talet genomgått en dramatisk utveckling. En formlig invasion av nya havsborstmaskar av släktet Marenzelleria har helt förändrat livet i denna ojämförligt vanligaste miljö.
 • Sedimentkärnor avslöjar historisk syrebrist i Östersjön 2015-05-05 En djupdykning i sedimentkärnor från Egentliga Östersjön och Bottenhavet visar förekomst av kraftig syrebrist i bottenvattnet vid flera perioder under de senaste 8000 åren. Nuförtiden drabbas inte Bottenhavet av syrebrist på grund av grundare trösklar vid Ålands hav.
 • Klotet på Askölaboratoriet SR Klotet om syrefria bottnar 2015-04-29 Vetenskapsradion Klotet är Sveriges Radios internationella miljöprogram. I onsdags sändes ett program om syrebristen på Östersjöns bottnar där tre av Östersjöcentrums experter bidrog med sin kunskap.
 • Ny rapport om kustens miljö 2016-10-17 Förra sommarens stora algblomning gav tydligt avtryck i den årliga undersökningen av miljötillståndet längs Svealandskusten. En ny rapport som sammanfattar miljötillståndet längs vår kust. Läs om: Tillståndet längs kusten / Allt om sommarens algblomning / Från skitbärarkäringar till moderna reningsverk / Miljögifter i fisk och sediment / Sjöfåglar med problem
 • Seminarium: Behöver vi ge Östersjön konstgjord andning? 2015-02-12 Havs- och vattenmyndigheten (HaV) föreslår ett flertal åtgärder för bättre miljö i Östersjön. Men det kommer att ta decennier innan vi ser resultat. Går det att snabba på denna långsamma återhämtning genom åtgärder till havs?
 • Bacteria in the Baltic Sea reduce acidification Bakterier i Östersjön motverkar försurning 2014-12-15 Östersjön har en mycket större förmåga att producera basiska ämnen – alkalinitet – än man tidigare känt till. Det har forskare vid Stockholms universitet visat. Man tror att det främst är bakteriella processer som denitrifikation och sulfatreduktion som bidrar. Ökad alkalinitet innebär att havet kan ta upp mer koldioxid från atmosfären utan att det leder till försurning.
 • Universitetets Östersjöforskning i kortform 2014-05-22 Hur ofta kommer syrerikt vatten att flöda in i Östersjön i framtiden? Vad är skillnaderna mellan Östersjöländers miljölagar? Hur mycket betyder cyanobakterier för Östersjöns produktion? Det är några av många frågor som forskare inom ett stort forskningsprogram vid Stockholms universitet försöker att besvara.
 • Svealandskusten 2014 Syrefattigt djupvatten flödar in i Stockholms skärgård 2014-04-25 Syrefattigt djupvatten från öppna Östersjön har strömmat in i skärgårdens djupaste fjärdar. Där har nu allt vatten djupare än 60 meter mycket låga syrehalter. Det får konsekvenser för fisk och bottendjur, och medför att fosfor frisätts från bottnarna. Det framgår av en rapport från Svealands kustvattenvårdsförbund, vars undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet.
 • Syrebristen tio gånger värre på ett sekel 2014-04-02 Ett internationellt forskarlag, där forskare från Baltic Nest Institute vid Stockholms universitets Östersjöcentrum ingår, rapporterar nu att omfattningen av syrebrist i Östersjöns bottenvatten har blivit mer än tio gånger större de senaste 115 åren.
 • Askölaboratoriet i SVTs Hjärnkontoret 2014-04-15 I slutet av mars blev Askölaboratoriet och dess fartyg skådeplatsen för ett kommande program om planktonforskning till SVTs Hjärnkontoret. Programledaren Benjamin "Beppe" Singer och hans filmteam träffade miljöövervakningsexperter, följde med på provtagning och filmade plankton genom mikroskop på labb. Programmet sändes 15 april.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Kontakt

Vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum