Klimateffekter och havet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Vetenskap
  5. Klimateffekter och havet

Klimat och hav hänger ihop

Solnedgång, strand

Haven stabiliserar jordens klimat och när haven mår bra mildras klimatförändringars effekter. Det går inte att studera havet utan kunskap om klimatet. Likaså kan kunskap om havet bidra till ökad förståelse för hur klimatet fungerar, förändras och faktiskt gör vår planet bebolig. Östersjön anses vara extra känslig för klimatförändringar eftersom det är ett grunt och instängt hav. 

Vid Östersjöcentrum utvecklar vi modeller som ligger till grund för beslutsunderlag och rekommendationer om hur man bör ta hand om havet. I modellerna ingår alltid klimatet på ett eller annat sätt, exempelvis information om väder och vind i en given region över en viss period. Det går inte att studera ett ekosystem på en större skala utan att även ha stor kunskap om hur klimatets olika fysiska förhållanden brukar se ut i normala fall. När det gäller frågor som rör själva livet i havet spelar klimatet också stor roll. Östersjöns fisk, djur och växter är extra känsliga för ett förändrat klimat eftersom de lever i en unik brackvattenmiljö som innebär en fysiologisk stress för dem. Övergödningen, försurningen och syrebristen är andra processer med stark koppling till exempelvis temperaturförändringar och mängden nederbörd som faller. Till och med i våra studier om farliga ämnen behövs kännedom om kopplingen mellan klimatet och gifter i miljön, inte minst eftersom användnignen av kemikalier väntas öka när klimatets ändras. 

Stark klimatforskning vid Stockholms universitet
Vid univeristetet genomsyrar klimatfrågan många satsningar utspridda på alla våra fakulteter eftersom frågan berör hela samhället. Några institutioner, centrum och forskningssatsningar på den naturvetenskapliga sidan har ett särskilt tydligt klimatfokus. Forskare samverkar över ämnesgränserna inom olika interna gemensamma projekt men även i utåtriktade aktiviteter. 

Kontakta oss gärna för att få mer information om aktuella projekt eller komma i kontakt med rätt expert inom frågor som rör Östersjön och klimateffekter. 

Aurelia i isen mot Askö

Östersjön och klimatförändringar

Effekten av klimatförändringar ses tydligt i haven och utvecklingen går snabbt. Läs om hur klimatförändringarna kan påverka vår Östersjö. 

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Vetenskap för en bättre havsmiljö

Den forskning vi bedriver inom Östersjöcentrum ska fokusera på vetenskapliga frågor som är betydelsefulla för förståelse och förvaltning av Östersjön och dess avrinningsområde.

Fokus ligger på Östersjöns största miljöutmaningar: att minska övergödningen, nå ett hållbart fiske, minska miljögiftsbelastningen, bevara den biologiska mångfalden, samt hur dessa kopplar till klimateffekter.    

Vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum: