Marin modellering och beslutsstöd

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Östersjöcentrum
  4. Vetenskap
  5. Marin modellering och beslutsstöd

Modeller och beslutsstöd för Östersjöns miljö

Här på Östersjöcentrum finns en betydande kompetens inom marin matematisk modellelering. Här finns Baltic Nest Institute (BNI) med beslutsstödssystemet Nest, men även andra projekt där modeller ligger till grund för en ökad förståelse av förändringar, uppskatta scenrarior för framtiden och ge underlag till beslut inom havsförvaltningen. 

Baltic Nest Institute

Baltic Nest Institute (BNI) är en internationell forskningsallians mellan Stockholms universitets Östersjöcentrum, Havs- och vattenmyndighetenÅrhus universitet och Finlands miljöcentral (SYKE). Baltic Nest Institute är värd för modellen Nest, ett beslutsstödssystem som syftar till att underlätta adaptiv förvaltning av Östersjöns ekosystem.

BalticCAT: Kumulativa effekter på Östersjöns ekosystem

Östersjöns ekosystem och livet i havet utsätts för flera olika påverkansfaktorer samtidigt, som syrebrist och farliga ämnen. Forskningsprojektet BalticCAT vidareutvecklar en födovävsmodell som ska beräkna effekterna av ett stort antal naturliga och mänskliga påverkansfaktorer.

Bonus Destony

Destony är ett av Bonus syntesprojekt där BNI Sverige deltar tillsammans med Finlands miljöcentral (SYKE)Århus universitet och Leibniz-universitetet för Östersjöforskning Warnemünde. Målet är att sammanställa de beslutstödssystem (Decision Support Tools) som tagits fram för Östersjöns förvaltning och kartlägga vilka behoven är av nya verktyg framöver.

Projektet pågår 2018-2020.

ClimeFish

Målet med projektet ClimeFish, som finansieras av EU-programmet Horizon 2020, är att stödja ett hållbart fiske, möjliggöra en ökning av akvakulturproduktionen i Europa och underlätta regional utveckling inom den sektorn. Man ska också utveckla verktyg för prognoser och förvaltning kopplade till klimatförändringarna.
Inom projektet simuleras tillväxten av de viktigaste odlade och viltfångade fisk- och skaldjursarterna i Europa under IPCC-scenarierna RCP4.5 och 8.5.

Bonus Bluewebs

Bonus-projektet BLUEWEBS (2017-2020) undersöker utvecklingen och konsekvenserna av ny näringsväv genom nya former av dataanalys. Projektet ska ta fram verktyg för en ekosystembaserad förvaltning, såsom deskriptorer för Ramdirektivet om en marin strategi. Stockholms universitet deltar i projektet tillsammans med aktörer i Finland, Tyskland, Polen och Lettland.
 

Bonus BalticAPP

Projektet BalticAPP (2015-2018) fokuserade på att hitta långsiktiga strategier för att trygga tillförseln av marina ekosystemtjänster i framtiden. Detta gjordes genom att använda dynamiska ekosystemmodeller i kombination med empiriska data som tillsammans länkade mänsklig påverkan, ekosystemfunktion och mänsklig nytta. Förutom BNI Sverige medverkade forskare från Danmark, Polen och Tyskland i projektet.

Bonus Blueprint

Inom det Bonus-finansierade projektet Blueprint utvecklades modellen BALTSEM (BAltic Sea Long-Term large Scale Eutrophication Model) till att inkludera bakteriella processer. Arbetet inkluderade fältstudier, experiment, bioinformatik och modellering.

Projektet pågick 2014-2018.

COCOA - NUTRIENT COCKTAILS IN THE COASTAL ZONE OF THE BALTIC SEA

Bonus Cocoa

Projektet COCOA pågick under åren 2014-2017 och finansierades av EU-programmet Bonus. Baltic Nest Insitute Sverige deltog i projektet med den huvudsakliga uppgiften att upprätta en databas med grundinformation om samtliga Östersjöns kustområden och bidra till kvantifieringar av filterfunktionen baserat på empiriska data, mätningar och modeller.

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Marin modellering

Östersjöcentrum fokuserar på vetenskapliga frågor som är betydelsefulla för förståelse och förvaltning av Östersjön och dess avrinningsområde. Det kan vara analyser och synteser på alla skalnivåer, från enskilda vikar till Stockholms skärgård och upp till hela östersjöskalan. Östersjöcentrums forskare arbetar för att öka kunskapen om viktiga processer i kustområdet, bedöma hur miljötillståndet utvecklas och utvärdera effektiviteten av olika åtgärder. 

I detta vetenskapliga arbete är modeller av olika slag ofta en viktig grund. De används bland annat för att bistå andra som arbetar med att förvalta havsmiljön med beslutsunderlag. Hos oss finns t ex Baltic Nest Institute Sverige (BNI), som har som uppdrag att bistå HELCOM med vetenskapliga underlag och med att beräkna utsläppstak för kväve och fosfor inom HELCOM Baltic Sea Action Plan.