Östersjöcentrum stöder miljöövervakning på flera sätt; genom att tillhandahålla fältstation och fartyg och genom att delta i arbetet med att tillgängliggöra resultaten via rapporter och webbsidor.

Infrastruktur till förfogande

Östersjöcentrum tillhandahåller både fältstation och forskningsfartyg i norra Egentliga Östersjön för dessa ändamål.

Vid Askölaboratoriet ingår dessa projekt i miljöövervakningens Kust och hav-program:

Med våra fartyg bedrivs även övervakning inom Naturvårdsverkets delprogram Metaller och organiska miljögifter i marin miljö:

Vem gör vad?

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för all nationell miljöövervakning i vattenmiljön, utom den som rör miljögifter vilken drivs av Naturvårdsverket. Undersökningar bedrivs inom 10 olika programområden, varav Kust och hav är ett. Det finns flera olika utförare och datavärdar. 

Den nationella miljöövervakningen ska ge en bakgrundsbild av miljötillståndet i hela landet. Undersökningarna görs därför i så opåverkade områden som möjligt.

Den regionala miljöövervakningen sköts av Länsstyrelser och Kustvattenvårdsförbund. De gör olika undersökningar, och alla miljöstörande verksamheter är skyldiga att genomföra olika kontrollprogram.

En del gemensam övervakning sker över landsgränser. Konventioner och EU-lagstiftningar gäller hela havsområden och involverar därmed flera länder.