Baltic Sea Fellows

Baltic Sea Fellows – ett marint kollegium

Under regeringens satsning på strategiska forskningsområden (SFO) var BEAM, Baltic Ecosystem Adaptive Management, under 2010–2015 en av Stockholms universitets större forskningssatsningar. Universitetet beslutade därefter att de strategiska medlen även fortsättningsvis ska användas för att utveckla den marina forskningen.

Baltic Sea Fellows har bildats som en fortsättning av BEAM. Gruppen består av för närvarande av åtta lektorer, biträdande lektorer och postdoktorer vid sex av Stockholms universitets institutioner. Under 2018-2022 kommer gruppen arbeta med tvärvetenskapliga forskningsprojekt med Östersjön i fokus.

Nyheter från Baltic Sea Fellows

Begränsad översyn av REACH behövs för att öka transparans och förbättra kemikaliesäkerheten.

Europeiska kommissionen föreslår en översyn av den nuvarande REACH-förordningen för att förbättra lagstiftningen. Även om REACH har kallats den bästa befintliga kemikalielagstiftningen finns det fortfarande svagheter som måste åtgärdas.

Sextio år av forskning om Östersjön

Sedan 1961 har en strid ström av forskare, studenter, tjänstepersoner och beslutsfattare åkt ut till skärgårdsön Askö utanför Trosa för att lära sig mer om Östersjön. Nu fyller stationen 60 år.

Simmande sillstim

Fem forskare i SvD: ”Värna kustmiljön – inte storskalig fiskeindustri”

Utfiskningen av sill/strömming kan få mycket allvarliga konsekvenser för kustekosystemen. Regeringen och ansvarig myndighet kan inte längre ducka för problemet. Värna kustmiljön, inte det storskaliga industrifisket och flytta ut trålgränsen, skriver forskare i SvD Debatt idag.

Risk för fortsatt exploatering av kusten med nytt strandskyddsförslag

Tanken med förslaget till förändrat strandskydd är en större differentiering. Men forskarna som medverkade vid senaste Baltic Breakfast ser en risk för fortsatt exploatering av kusten och saknar förslag som säkerställer stärkt skydd av känsliga miljöer.

Miljöövervakningen av bottenfauna behöver ta större hänsyn till miljögifter

En ny studie visar att miljögifter har större inverkan på Östersjöns bottensamhälle än vad man tidigare känt till. Enligt forskarna måste det tas större hänsyn till miljögifter när man använder vitmärlor och andra bottendjur för att bedöma hur påverkade olika havsområden är av övergödning och syrebrist.

Industrihamn med rykande skorstenar

Planktonmätningar hjälper till att tolka Östersjöns miljögiftshalter

För att säkerställa att man tolkar resultat om miljögiftstrender i havet korrekt krävs ett långt tidsperspektiv och mätningar av både plankton och bottenlevande djur, menar forskare i en ny studie.

Båt intill brygga i vid

Oklarheter kring stärkt skydd i ny utredning

I den nya strandskyddsutredningen finns förslag för att underlätta strandnära exploatering i glesbygd. Ur ett Östersjöperspektiv välkomnas ambitionen om stärkt skydd av grunda mjukbottnar men det är oklart om det nya lagförslaget är tillräckligt för att uppfylla det syftet.

Brygga med hopptorn

Ny studie granskar strandskyddsdispenser

Trots krav om restriktiv prövning, beviljas många strandskyddsdispenser i högexploaterade områden. Ny forskning visar att det behövs åtgärder för att säkra att skyddet av kustnära strandområden efterlevs.

Forskare i rum med datorskärmar som visar provtagning

Ekolod spårar utbredning av syrefria havsområden

Med akustiska metoder kan man spåra Östersjöns syrefria området. Det visar ny forskning från Västra Gotlandsbassängen. Metoden kan bli ett viktigt komplement till den miljöövervakning som finns i Östersjöregionen.

Den stora planktonförändringen i Östersjön - bra eller dåligt för ekosystemet?

Östersjöns sammansättning av växtplankton håller på att förändras. Utvecklingen mot mer cyanobakterier och färre kiselalger påverkar hela det marina ekosystemet. För havsforskningen är den stora frågan: Hur?

Echogram showing rough bottom in the Southern Quark, Sweden

Östersjöns dolda rörelser kartläggs

Forskningsfartyget Electra befinner sig nu utanför Grisslehamn för att mäta turbulens och omblandning i havet. Forskarna ombord vill lära sig mer om processerna som styr omblandning i Östersjön – något som påverkar såväl algblomningar som utbredningen av syrefria bottnar.

Forskare: Förbjud bly i återvunnen PVC

Forskare vid Stockholms universitet uppmanar EU-parlamentet att rösta nej till förslaget att tillåta bly i återvunnen PVC. Hör professor Christina Rudén förklara varför och läs forskarnas brev till EU-parlamentarikerna.

Miljö­övervakningens långa tidsserier

Miljöövervakningens långa tidsserier av miljödata utgör den vetenskapliga grunden för förståelse av storskaliga förändringar i havet. De är också en förutsättning för kostnadseffektiva åtgärder för ett friskare hav.

Policy brief: EU:s regelverk för kemikalier behöver bli mer transparent

De riskbedömningar som registreras i Reach måste förbättras för att möta utmaningarna med kemiska risker i vardagen. Ökad transparens är en viktig del i den omställningen.

En ny art i Östersjön, svartmunnad smörbult. Foto: André Maslennikov/Azote

Baltic Breakfast: Nya arter i Östersjön

Välkommen till årets första frukostseminarium där vi samtalar om invasiva arter i Östersjön!

DEN HÄR WEBBPLATSEN HAR UPPHÖRT

Våra nyheter, evenemang och information hittar du istället här: su.se/ostersjocentrum

Strategisk Östersjöforskning vid Stockholms universitet

Efter det femåriga forskningsprogrammet BEAM:s avslut 2015, beslutade Stockholms universitet att fortsatt stödja projekt som stärker det marina forskningsområdet. Östersjöcentrum ansvarar för anslagsfördelningen inom marin och tvärvetenskaplig Östersjöforskning.