Atomfysik

Avdelningen bedriver grundläggande experimentell och teoretisk forskning kring atomära systems egenskaper och atomära kollisionsprocesser i vid mening. Experimenten genomförs bland annat vid DESIREE-anläggningen på Fysikum, en ny mycket kraftfull facilitet för olika typer av experiment med joner av atomer, molekyler och kluster vid låga temperaturer. Vi bedriver forskning om atomers växelverkan med elektromagnetisk strålning under extremt korta tidsskalor (attosekunder) och vi studerar antiväte. Vi utvecklar för närvarande nära kopp­lingar till andra discipliner, speciellt till astrofysiken, men även till atmosfärs­vetenskap och biofysik på molekylär nivå.

Atomfysikavdelningens hemsida (på engelska): Atomic Physics division

Elementarpartikelfysik

Avdelningen bedriver verksamhet inom experimentell elementarpartikelfysik och astropartikelfysik. Aktuella projekt inkluderar sökandet efter Higgs-partikeln, studiet av hadroner som innehåller b-kvarkar samt studier av neutrinos från universum.

Elementarpartikelfysikavdelningens hemsida (på engelska): Elementary Particle Physics

Instrumenteringsfysik

Avdelningen är engagerad i olika forskningsprojekt gällande instrumentering inom områdena acceleratorfysik, detektorer för kärn- och partikelfysik samt kontroll- och datasamlingssystem.

Avdelningens för instrumenteringsfysik hemsida (på engelska): Instrumentation Physics

Kemisk fysik

Verksamheten inom avdelningen innefattar teoretiska och experimentella aspekter på molekylära strukturer och fundamentala processer i många olika sammanhang - från egenskaper hos enstaka molekyler och rent vatten till astrobiologi, heterogen katalys och energiomvandling.

Avdelningens för kemisk fysik hemsida (på engelska): Chemical Physics division

Kondenserad materia och kvantoptik

Forskningen inom Avdelningen för kondenserad materia och kvantoptik är både experimentell och teoretisk. Forskningen fokuserar på genuint kvantmekaniska fenomen hos ljus och materia, och har flera potentiella tillämpningar inom kvantinformationsteknologi, kvantelektronik och nanoteknologi. Teoretiskt arbete pågår också inom andra områden av fysiken.

Avdelningens för kondenserad materia och kvantoptik hemsida (på engelska): KOMKO division

Kosmologi, astropartikelfysik och strängteori

Avdelningen bedriver en bred forskning inom teoretisk och experimentell astropartikelfysik och kosmologi. Supernovor och gravitationslinser används för avståndsmätningar som syftar till bättre förståelse av mörk materia och mörk energi. Medlemmar av avdelningen forskar också inom astrofysik med gammastrålning, speciellt rörande indirekt detektion av mörk materia. På teorisidan jobbar vi främst med modeller som bygger på supersymmetri och supersträngar samt möjliga förklaringar av den mörka energins natur.

CoPS-avdelningens hemsida (på engelska): CoPS division

Medicinsk strålningsfysik

Forskningen i medicinsk strålningsfysik fokuserar i första hand på optimering av strålbehandling, och flera pågående projekt är kopplade till Karolinska Universi­tetssjukhusets racetrack-mikrotron i Solna, och till planerna på en anläggning för strålbehandling med lätta joner. Det finns även några forskningsprojekt inom nuklearmedicin och magnetresonanstomografi (MR).

Hemsida för Avdelningen för medicinsk strålningsfysik (på engelska): Medical Radiation Physics