Fysikums administrativa avdelning är ett lokalt verksamhetsstöd för medarbetare och studenter vid institutionen. Avdelningens ansvarsområden är bland annat ekonomi- och personaladministration, studieadministration och studievägledning, arkiv, registratur, institutionssekretariat samt vissa frågor inom IT, webb och telefoni. Avdelningen består av 14 personer med olika kompetensområden.

Administrativa avdelningens mål är att vara en professionell och hållbar administrativ organisation, som tydligt och effektivt tillhandahåller och utvecklar stöd och service av hög kvalitet. Administrativa avdelningen bidrar till att institutionen kan bedriva sin verksamhet inom forskning och utbildning genom att vara en samarbetspartner som levererar stöd och avlastning i det administrativa arbetet. Fysikums medarbetare och studenter ska uppleva att administrationen ger ett bra bemötande, ett sakkunnigt stöd och har en god tillgänglighet.