UPPGIFTER

att aktualisera, bereda och arbeta med frågor rörande fysisk och psykosocial arbetsmiljö

att bereda revidering av Fysikums arbetsmiljöplan och upprättande av handlingsplan för arbetsmiljö

att följa upp och utvärdera måluppfyllelse av planerna

att bevaka att det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljöplanen upprätthålls

att i frågor som också berör jämställdhet och likabehandling samråda med Kommittén för lika villkor

SAMMANSÄTTNING

(FS-beslut 2019-02-21)

1 adminstrativ chef
1 stf prefekt, ordförande
1 chef för Tekniska avdelningen
1 representant för studenterna
1 arbetsmiljöombud (motsv) för doktoranderna
1 arbetsmiljöombud
1 representant för lärarna
1 representant för TA-personal
1 Fysikums miljöombud
1 laboratoriesäkerhetsansvarig

___________________________________________________________

10 ledamöter