Fysikums styrelse (FS) beslutar om kommitténs uppdrag och sammansättning. FS fastställer kommitténs medlemmar vart tredje år, i samband med ny mandatperiod för styrelsen. Eventuella ändringar under mandatperiodens gång fastställs av prefekt.

Lärarrepresentant utses efter nominering av kollegiet. TA-representant utses efter nominering inom de Tekniska och Administrativa avdelningarna gemensamt. Studentrepresentanter utses av studentkåren.

Förändringar av ledamöter meddelas till prefekt och ordförande med kopia till administrativ samordnare.

Uppdrag

Arbetsmiljökommittén ska aktualisera, bereda och arbeta med frågor rörande fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Uppgifter:

  • Aktualisera, bereda och arbeta med frågor rörande fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
  • Bereda revidering av Fysikums arbetsmiljöplan och upprättande av handlingsplan för arbetsmiljö.
  • Följa upp och utvärdera måluppfyllelse av planerna.
  • Bevaka att det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljöplanen upprätthålls.
  • Att i frågor som också berör jämställdhet och likabehandling samråda med Kommittén för lika villkor.

Sammansättning

1 stf. prefekt, ordförande
1 administrativ chef
1 chef för Tekniska avdelningen
1 Fysikums arbetsmiljöombud
1 lärarrepresentant
1 TA-representant
1 laboratoriesäkerhetsansvarig
1 Fysikums miljörepresentant
2 studentrepresentanter, forskarnivå
1 studentrepresentant, grund/avancerad nivå

__________________________________________________________

11 ledamöter

Suppleanter kan utses för lärare, TA och studenter.

(FS 2021-03-25)