(FS-beslut 2018-03-22)

UPPDRAG

Datorkommittén bereder åt styrelsen ärenden som avser institutionens gemensamma datorsystem och nätverk samt den datorsupport som Fysikum erbjuder sina användare. I detta ingår frågor om samordning med och växelverkan mellan gemensamma och enhetsspecifika system. Datorkommittén ska i sitt arbete ta hänsyn till forskningens, grundutbildningens och andra vid Fysikum förekommande verksamheters behov. Datorkommittén ska också bevaka och vid behov försöka påverka utvecklingen av de system som Fysikum är beroende av, t.ex. IT-avdelningens tjänster och de tjänster som AlbaNova tillhandahåller.

Datorkommittén är ett användarnas forum där användarnas behov och synpunkter kan lyftas.

Datorkommittén ska ta ett strategiskt ansvar och vid behov initiera utredningar och till Fysikums styrelse lämna förslag på både organisation av datorstödet och avsättande av resurser. 

SAMMANSÄTTNING

Fysikums styrelse utser ordförande och kommitténs medlemmar efter nominering. Eftersom kommittén är användarnas forum så skall ledamöterna, bortsett från chefen för dataservicegruppen, inte vara medlemmar av dataservicegruppen eller utföra arbete för dataservicegruppen.

1 ordförande

7 ordinarie representanter för forskningsavdelningarna, en för varje avdelning och suppleanter

1 representant för TA-personalen

1 representant för doktoranderna och suppleant

1 representant för grundutbildningsstuderande och suppleant

1 en av grundutbildningens studierektorer

1 chefen för dataservicegruppen

___________________________________________________________

13 ledamöter