Fysikums styrelse (FS) utser ordförande efter förslag av prefekt samt beslutar om kommitténs uppdrag och sammansättning. FS fastställer kommitténs medlemmar vart tredje år, i samband med ny mandatperiod för styrelsen. Eventuella ändringar under mandatperiodens gång fastställs av prefekt.

Studentrepresentanter utses av studentkåren. Representant för studierektorerna utses efter nominering inom gruppen studierektorer. Övriga representanter utses efter nominering av kollegiet.

Förändringar av ledamöter meddelas till prefekt och ordförande med kopia till administrativ samordnare.

Riktlinjer och handläggningsordning för antagning av docent vid Naturvetenskapliga
fakulteten
finns på fakultetens hemsida (pdf-format).

Riktlinjer för docentföreläsning vid Naturvetenskapliga fakulteten finns på fakultetens hemsida (pdf-format).

Uppdrag

Kommittén är institutionens rådgivande organ då någon ansöker om att bli antagen som docent inom något av Fysikums forskarutbildningsämnen.

  • Biträda prefekten när en forskare vill rådgöra om att inlämna docentansökan.
  • Biträda ledamöterna i fakultetens docentberedning vid bedömningen av lärarprov utfört av forskare som söker docentkompetens.

Docentkommitténs roll i samband med docentföreläsningen är följande:

  • Kommittén ska i förväg godkänna ämnet för lärarprovet (delegerat från prefekten).
  • Minst tre ledamöter ska närvara vid lärarprovet.
  • Kommittén sammanträder omedelbart efter lärarprovet tillsammans med vid provet närvarande beredningsledamöter, som fattar beslut efter hörande av docentkommittén.
  • Kommittén ansvarar för att föreläsningen annonseras på sedvanligt sätt och elektroniskt.

Sammansättning

1 ordförande
1 en av grundutbildningens studierektorer
2 representanter för fysik
2 representanter för teoretisk fysik
1 representant för kemisk fysik
1 representant för medicinsk strålningsfysik
3 studentrepresentanter, avancerad nivå
______________________________________________________________
11 ledamöter

Suppleanter kan utses för studierektorer, lärare och studenter.

(FS 2021-03-25)