UPPDRAG

(FS-beslut 2018-12-20)

att göra strategiska bedömningar avseende utbildning och pedagogisk utveckling vid Fysikum

att bereda frågor rörande kurs- och utbildningsplaner samt kurslitteratur på grundnivå och avancerad nivå

att följa Fysikums undervisning avseende innehåll och kvalitet, inklusive att koordinera och följa upp kvalitetssäkringsarbetet

att identifiera behov av lokaler, personalresurser och material gällande undervisning

att bereda frågor som berör studiemiljö, studievägledning och studieadministration

SAMMANSÄTTNING

(FS-beslut 2018-02-15)

Fysikums styrelse utser ordförande och kommitténs medlemmar efter nominering.
Studierektor är föredragande i styrelsen.

1 ordförande

3 studierektorer för grundutbildningen

7 disputerade lärare/forskare (nomineras av forskningsavdelningarna)

2 doktorander med assistenttjänst (nomineras av doktorandrådet) och suppleanter

1 representant för TA-personalen (nomineras)

5 studerande inom grundutbildningen (nomineras av ämnesrådet) och suppleanter

Adjungeras: Studievägledare och föreståndare för studentexpeditionen samt studierektor för utbildning på forskarnivå.

___________________________________________________________

19 ledamöter