Fysikums styrelse (FS) utser ordförande efter förslag av prefekt samt beslutar om kommitténs uppdrag och sammansättning. FS fastställer kommitténs medlemmar vart tredje år, i samband med ny mandatperiod för styrelsen. Eventuella ändringar under mandatperiodens gång fastställs av prefekt.

Representanter för forskningsavdelningar utses efter nominering inom respektive avdelning. Studentrepresentanter utses av studentkåren.

Förändringar av ledamöter meddelas till prefekt och ordförande med kopia till administrativ samordnare.

Studierektor är föredragande i Fysikums styrelse.

Uppdrag

Grundutbildningskommitténs ansvarsområde omfattar alla vid Fysikum förekommande kurser på grund och avancerad nivå inklusive lärarutbildning och andra externa kurser. GUK ska i sitt arbete ta hänsyn till andra vid Fysikum förekommande verksamheters behov.

  • Göra strategiska bedömningar avseende utbildning och pedagogisk utveckling vid Fysikum.
  • Bereda frågor rörande kurs- och utbildningsplaner samt kurslitteratur på grundnivå och avancerad nivå.
  • Följa Fysikums undervisning avseende innehåll och kvalitet, inklusive att koordinera och följa upp kvalitetssäkringsarbetet.
  • Identifiera behov av lokaler, personalresurser och material gällande undervisning.
  • Bereda frågor som berör studiemiljö, studievägledning och studieadministration.

Sammansättning

1 ordförande
2 grundutbildningens studierektorer
1 studierektor lärarutbildning
7 en representant för varje forskningsavdelning, disputerade lärare/forskare
1 utbildningskoordinator
1 universitetspedagogisk utvecklare
2 studentrepresentanter, forskarnivå, med assistenttjänst
5 studentrepresentanter, grund/avancerad nivå

___________________________________________________________

20 ledamöter

Adjungerade: studierektor för utbildning på forskarnivå, studievägledare, studieadministratörer studentexpeditionen.

Suppleanter kan utses för forskningsavdelningar och studenter.

(FS 2021-03-25)