Styrelsen har inrättat ett antal kommittéer som bereder ärenden som ska behandlas av styrelsen. För Fysikums styrelse och Kommittén för forskningsstrategi skrivs protokoll av utsedd administratör. Övriga kommittéer utser själva protokollförare. Protokollen undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden samt justeringsperson(er).

Kontakta Beatrice Chaveroche för att få en mall för protokoll.

Publicering på Fysikums interna hemsida

Samtliga protokoll publiceras på den interna hemsidan så att övriga medarbetare kan ta del av respektive organs arbete. Respektive protokollförare ansvarar för att skicka en kopia av det färdigställda protokollet inklusive eventuella bilagor i PDF-format till Ronni Barouta.

Arkivering 

Det signerade protokollet ska arkiveras. Protokollföraren lämnar original för arkivering till Beatrice Chaveroche (rum B4:1001). Välj enkelsidig utskrift för arkivexemplar.