(FS-beslut 2015-02-12)

UPPDRAG

att kontinuerligt följa Fysikums forskning med avseende på inriktning och kvalitet

att göra strategiska bedömningar av institutionens framtida behov av resurser i undervisning och i olika forskningsområden

att fungera som beredande organ för FS i frågor som berör utlysningar av läraranställningar och  forskarrekryteringsanställningar

att bereda önskemål om inköp av dyr utrustning efter beredande av KTA

SAMMANSÄTTNING

1 prefekt

1 stf prefekt

7 en ordinarie representant och en suppleant från varje forskningsavdelning

1 en ordinarie representant för doktoranderna och en suppleant

1 en ordinarie representant för studenterna och en suppleant

___________________________________________________________

11 ledamöter