Fysikums styrelse (FS) beslutar om uppdrag och sammansättning. FS fastställer kommitténs medlemmar vart tredje år, i samband med ny mandatperiod för styrelsen. Eventuella ändringar under mandatperiodens gång fastställs av prefekt.

Representanter för forskningsavdelningarna utses efter nominering inom respektive avdelning. Studentrepresentanter utses av studentkåren.

Förändringar av ledamöter meddelas till prefekt med kopia till administrativ samordnare.

Suppleanter för forskningsavdelningar har närvaro- och yttranderätt även då ordinarie ledamot deltar. Forskningsavdelningarna kan utse en tillfällig suppleant i de fall både ordinarie ledamot och suppleant är förhindrade att delta.

Uppdrag

  • Kontinuerligt följa Fysikums forskning med avseende på inriktning och kvalitet.
  • Göra strategiska bedömningar av institutionens framtida behov av resurser i undervisning och i olika forskningsområden.
  • Fungera som beredande organ för FS i frågor som berör utlysningar av läraranställningar och forskarrekryteringsanställningar.
  • Bereda önskemål om inköp av dyr utrustning efter beredande av Kommittén för Tekniska avdelningen.

Sammansättning

1 prefekt, ordförande
1 stf. prefekt, vice ordförande
7 en representant för varje forskningsavdelning
2 studentrepresentanter, forskarnivå
1 studentrepresentant, grund/avancerad nivå

___________________________________________________________

12 ledamöter

Adjungerad: kollegiets ordförande.

Suppleanter kan utses för forskningsavdelningar och studenter.

(FS 2021-03-25)