2013

Ur jämställdhetsplanen för 2013:

Fysikums representant i kollokviekommittén ska verka för att antalet kvinnliga föredragshållare på kollokvierna ska utgöra minst 20%.

Jämställdhetsgruppen vid Fysikum har sammanställt en lista på möjliga kvinnliga kollokvietalare och vidarebefordrat denna till AlbaNovas kollokviekommitté i november 2012.
2012

Ur jämställdhetsplanen för 2012:

Vid utannonsering av en ny anställning ska det finnas potentiella sökande av underrepresenterat kön, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Det åligger institutionens representanter att uppmana dessa att söka anställningen.
Ansvarig: Fysikums styrelse.

Uppföljning 2011:

Vid bedömningen av de sökande till lektoratet i elementarpartikelfysik befanns två av de sökande, en man och en kvinna, ha ett klart försteg före de övriga sökande. Institutionen föreslog därför fakulteten att tillsätta två tjänster, vilket accepterades.

2011

Ur jämställdhetsplanen för 2011:

Den mindre undersökning om vad som gjorts i jämställdhetsfrågor på andra fysikinstitutioner i Sverige och i andra länder ska fortsätta och intressanta resultat ska rapporteras till styrelsen.

Uppföljning 2010:

Under 2010 har kontakterna till övriga högskolor utökats med anledning av förberedelserna för kursen ”Fysik och Genus” och de därav följande kontakterna med Delegationen för jämställdhet i högskolan.

2011

Ur jämställdhetsplanen för 2011:

Jämställdhetsgruppen skall under 2010 inventera förslag på nya former för ett kvinnligt nätverk vid institutionen

Uppföljning 2010:

Detta har försökts tidigare utan framgång. Jämställdhetsgruppen föreslår opretentiösa träffar för kvinnliga studenter och personal t. ex. i form av gemensam lunch.

Uppföljning 2011:  

Detta har försökts tidigare utan framgång. Under 2011 har inga nya initiativ tagits. Jämställdhetsgruppen formulerar detta som en av punktinsatserna för 2012.

Uppföljning 2013:

Ett första möte [för det året] med det kvinnliga nätverket hölls 22 november (2012).

2011

Ur jämställdhetsplanen för 2011:

En seminarieserie planeras under 2010 för att informera om och väcka intresse för kursen ``Fysik och genus''.
 

Uppföljning 2010:

Tre seminarier har getts: Staffan Bergwik, Uppsala universitet 2010-03-25, Tomas Brage och Sara Goodman, Lunds Universitet 2010-05-05 samt Andreas Ottemo, Göteborgs Universitet, 2010-11-22.

2011

Ur jämställdhetsplanen för 2011:

Till slut en punktinsats 2010 som inte fanns med i Jämställdhetsplanen:
Fysikum hade ett bildspel med våra kvinnliga lärare på hemsidan på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Detta har sedan upprepats varje år i olika former
2011

Ur jämställdhetsplanen för 2011:

Kursplanen för en ny kurs "Fysik och genus" antogs av institutionen och fakulteten 2009. För utveckling av denna kurs (i samarbete med Centrum för genusvetenskap i Uppsala), ett första genomförande våren 2011, samt efterföljande utvärdering erhöll Stockholms Universitet även medel (på 490 000 kronor) från Delegationen för jämställdhet i högskolan. Inför kursstart anordnas en serie öppna "inspirationsföreläsningar" för studenter och lärare vid institutionen.
Ansvariga: Barbro Åsman (kursansvarig) och Sara Rydbeck, med stöd av jämställdhetsgruppen.
Uppföljning 2010:

Utvecklandet av kursen fortlöper i samarbete med de externa lärarna och kursen kommer att ges som planerat vårterminens första period 2011. Arbetet med att informera och marknadsföra kursen för studenterna fortlöper likaså.

Kursen gavs 2011-13 men vilar sedan för att omorganiseras då fler av de centrala lärarna inte längre är tillgängliga.