(FS-beslut 2016-10-06)

UPPGIFTER

att aktualisera, bereda och arbeta med frågor rörande jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet, breddad rekrytering, trakasserier och kränkande särbehandling

att bereda uppdateringen av Fysikums plan för jämställdhet samt lika rättigheter och möjligheter

att bevaka att planen för jämställdhet samt lika rättigheter och möjligheter följs

att i frågor som rör fysisk och psykosocial arbetsmiljö samråda med Arbetsmiljökommittén

SAMMANSÄTTNING

1 jämställdhetsombud

2 lärare varav en ordförande

2 representanter för studenterna

2 representanter för doktoranderna

1 representant för TA-personal

___________________________________________________________

8 ledamöter