Fysikums styrelse (FS) utser ordförande efter förslag av prefekt samt beslutar om kommitténs uppdrag och sammansättning. FS fastställer kommitténs medlemmar vart tredje år, i samband med ny mandatperiod för styrelsen. Eventuella ändringar under mandatperiodens gång fastställs av prefekt.

Lärarrepresentant utses efter nominering av kollegiet. TA-representant utses efter nominering inom de Tekniska och Administrativa avdelningarna gemensamt. Studentrepresentanter utses av studentkåren.

Förändringar av ledamöter meddelas till prefekt och ordförande med kopia till administrativ samordnare.

Uppdrag

  • Aktualisera, bereda och arbeta med frågor rörande jämställdhet, lika villkor, tillgänglighet, breddad rekrytering, trakasserier och kränkande särbehandling.
  • Bereda uppdateringen av Fysikums plan för lika villkor.
  • Bevaka att planen för lika villkor följs.
  • Att i frågor som rör fysisk och psykosocial arbetsmiljö samråda med Arbetsmiljökommittén.

Sammansättning

1 ordförande
1 lärarrepresentant
1 Fysikums ombud för lika villkor
1 TA-representant
2 studentrepresentanter, forskarnivå
2 studentrepresentanter, grund/avancerad nivå

___________________________________________________________

8 ledamöter

Suppleanter kan utses för lärare, TA och studenter.

(FS 2021-03-25)