UPPDRAG

(FS-beslut 2015-02-12)

att kontinuerligt följa den Tekniska avdelningens arbete

att identifiera behov av tekniskt stöd till olika verksamheter och att föreslå prioriteringar mellan dessa (verksamheter är huvudsakligen forskningsprojekt men även t.ex. undervisning och datorarbete vid institutionen)

att vara beredande organ för FS och KFS i frågor rörande det tekniska stödet vid institutionen

SAMMANSÄTTNING

(FS-beslut 2018-02-15)

1 ordförande
7 en ordinarie representant och en suppleant från varje forskningsavdelning
1 biträdande studierektor för grundutbildningen
1 avdelningschef för Tekniska avdelningen
___________________________________________________________

10 ledamöter

Suppleant har ej närvarorätt om ordinarie ledamot är närvarande. Ytterligare personer kan, för enskilda frågor, adjungeras till KTA.