Fysikums styrelse (FS) utser ordförande efter förslag av prefekt samt beslutar om kommitténs uppdrag och sammansättning. FS fastställer kommitténs medlemmar vart tredje år, i samband med ny mandatperiod för styrelsen. Eventuella ändringar under mandatperiodens gång fastställs av prefekt.

Representanter för forskningsavdelningar utses efter nominering inom respektive avdelning. Studentrepresentanter utses av studentkåren.

Förändringar av ledamöter meddelas till prefekt och ordförande med kopia till administrativ samordnare.

Suppleanter för forskningsavdelningar har närvaro- och yttranderätt även då ordinarie ledamot deltar. Forskningsavdelningarna kan utse en tillfällig suppleant i de fall både ordinarie ledamot och suppleant är förhindrade att delta.

Uppdrag

  • Kontinuerligt följa den Tekniska avdelningens arbete.
  • Identifiera behov av tekniskt stöd till olika verksamheter och att föreslå prioriteringar mellan dessa (verksamheter är huvudsakligen forskningsprojekt men även t.ex. undervisning och datorarbete vid institutionen).
  • Vara beredande organ för FS och Kommittén för forskningsstrategi i frågor rörande det tekniska stödet vid institutionen.

Sammansättning

1 ordförande
1 chef för Tekniska avdelningen
7 en representant för varje forskningsavdelning
1 studierektor med ansvar för studentlaboratorierna
2 studentrepresentanter, forskarnivå
1 studentrepresentant, grund/avancerad nivå
___________________________________________________________

13 ledamöter

Adjungerad: ordförande för Datorkommittén.

Ytterligare personer kan, för enskilda frågor, adjungeras till KTA.

Suppleanter ska utses för forskningsavdelningar. Suppleanter kan utses för studenter.

(FS 2021-03-25)